Vernepleier

Inger Lise Økland jobber som vernepleier i Sarpsborg kommune.

Foto: Privat

Hvorfor valgte du å studere vernepleie?

Har alltid likt å jobbe med mennesker og har blant annet bakgrunn som medisinsk sekretær i offentlig helsevesen innen psykiatri. Ønsket om å jobbe nærmere og mer selvstendig med mennesker med bistandsbehov og nedsatt funksjonsevne ble etter hvert sterkere og jeg bestemte meg for å studere vernepleie på fulltid i godt voksen alder under mottoet «det er aldri for sent».

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Da jeg kom inn på vernepleierstudiet søkte jeg på en helgestilling i boveiledningstjenesten for å få relevant praksis og erfaring med målgruppa. Jobbet annenhver helg, samt ekstravakter og sommerturnus, gjennom hele studiet og ble tilbudt 100 % fast stilling samme sted før studiet var sluttført.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben? 

Boveiledningstjenesten ønsker å knytte til seg høyskolestudenter i helgestillinger, særlig vernepleiestudenter, med tanke på fremtidig jobbrekruttering. Viktige stikkord som personlig egnethet, stabilitet, godt humør, empati, tålmodighet, evne til å jobbe både selvstendig og i team, faglig og medisinsk kompetanse spilte nok også inn.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver? 

 • Gi tjenester i henhold til brukerne sine enkeltvedtak om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 nr 6b
 • Ansvar for å kontinuerlig observere, kartlegge, evaluere og dokumentere brukernes behov
 • Utøve tjenester i henhold til gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer
 • Ha ansvarsvakt for dag- og kveldsvakt og lede overlapping ved vaktskifte
 • Kvittere ut gjennomførte arbeidsoppgaver på LMP (Lifecare Mobile Pleie, red. anm.)
 • Primæransvar for én beboer, men er bistandsyter for alle beboerne i bofellesskapet
 • Drive målrettet miljøarbeid, følge opp tiltaksplaner og utarbeide prosedyrer, bygge/ivareta beboerne sine sosiale relasjoner og aktiviteter, delta i fagteam, innkalle og lede samarbeidsmøter, følge opp/søke om tekniske hjelpemidler, utarbeide og følge opp tiltaksplaner, årshjul og ukeplaner, forvalte beboerne sin økonomi i samarbeid med verge (ved manglende samtykkekompetanse), ha et klinisk blikk og følge opp beboerne sin helsetilstand, ivareta beboerne sine interesser og ha fokus på brukerstemmen, brukermedvirkning og mestring.
 • Administrere medisiner, medisinsk oppfølging, klinisk blikk (måle CRP, blodtrykk, temperatur)
 • Følge opp kontakt/samarbeid mellom beboer, pårørende, verge, fastlege, eventuelt andre samarbeidspartnere (sykehus, hjelpemiddelsentral, habiliteringstjeneste, fylkesmann, apotek m.fl.)
 • Praktisk bistand i hverdagen
 • Bistå, motivere og tilrettelegge for best mulig livskvalitet og helse hos beboerne

På hvilken måte bruker du utdanningen din i jobben?

 • Gjennom målrettet miljøarbeid, observasjon, kartlegging,  evaluering og dokumentasjon
 • Bidrar med etiske refleksjoner i teamet
 • Følger opp tiltaksplan og utarbeider prosedyrer, dokumenterer journalopplysninger i fagsystemet Gerica/på LMP, deltar i fagteam, innkaller og leder samarbeidsmøter, følger opp/søker om tekniske hjelpemidler, forvalter beboers økonomi i samarbeid med verge, har et klinisk blikk og følger opp beboerens helsetilstand, ivaretar beboerne sine interesser og har fokus på brukerstemmen, brukermedvirkning og mestring
 • Holder meg faglig oppdatert gjennom faglitteratur, kurs og tverrfaglig samarbeid

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Vær empatisk og tålmodig og ha genuin interesse for faget og målgruppa. Du må ha evne til å jobbe både selvstendig og i team, samt være løsningsorientert og positiv.


Navn:                                
Inger Lise Økland
Studieprogram:
Bachelor i vernepleie
Uteksaminert:
2017
Stillingstittel:
Vernepleier
Arbeidsgiver:
Sarpsborg kommune

Publisert 24. sep. 2019 12:23 - Sist endret 24. sep. 2019 12:23