Hvor raskt du kommer deg til sykehus er avgjørende om du rammes av hjerneslag

Hjerneslag er en tidskritisk tilstand, men fremdeles ankommer under halvparten av pasientene sykehus innen fire timer fra symptomdebut. En mulig forklaring på forsinkelsen kan være at første kontakt med helsevesenet er hos legevakten eller fastlegen.

Bilde: ambulansesjåfører med pasient på båre

Fotoillustrasjon: HiØ. 

Det viser en fersk studie som hadde til hensikt å kartlegge innleggende instans for pasienter med mistenkt akutt hjerneslag før de kom til akuttmottaket ved Oslo universitetssykehus (OUS) på Ullevål.

Vi ville også kartlegge hvorvidt innleggelsesinstans kunne korreleres til slagdiagnose ved utskrivelse.

Metode

En retrospektiv observasjonsstudie identifiserte alle pasienter der mistanke om hjerneslag var innleggelsesårsaken på akuttmottaket ved Ullevål i 2018. Vi grupperte pasientene etter innleggende instans: ambulanse, legevakt, fastlege eller direkte kontakt. Vi sammenliknet utskrivelsesdiagnoser «hjerneslag» eller «ikke hjerneslag» etter innleggende instans og fordelte på alder ved å bruke kjikvadrattest.

Kun halvparten av pasientene med symptomer på mistenkt hjerneslag ble innlagt med ambulanse. Pasientene som ble innlagt direkte med ambulanse, ble oftere utskrevet med en hjerneslagdiagnose. Vi trenger mer kunnskap om årsakene til at de resterende pasientene kom via fastlegen eller legevakten.

Hjerneslag er en tidskritisk tilstand

I Norge får rundt 12 000 pasienter hjerneslag hvert år. Det er gjort betydelige fremskritt innen sykehusbehandling og organisering av hjerneslag, spesielt på sykehus, der pasientene møtes av et team med leger og sykepleiere som har spesialkompetanse innen hjerneslag.

Hjerneslag er en tidskritisk tilstand, men fremdeles ankommer under halvparten av pasientene sykehus innen re timer fra symptomdebut.

Slagpasientene har sammensatt symptomatologi, diffus presentasjon og dermed et komplisert klinisk bilde for de som møter pasienten først. Derfor kreves rask identifisering og transport uten forsinkelse til sykehus. God prognose ved hjerneslag er avhengig av alle fasene i behandlingsforløpet, da tiden fra symptomdebut til behandling er avgjørende for utfallet.

Pasientforløpet før sykehusinnleggelse involverer mange helseprofesjoner. For sykepleiere er det avgjørende å identisere symptomer på hjerneslag så vel ved telefoniske henvendelser som i møte med pasienten. Sistnevnte kan skje i ambulansen, på legevakten, på fastlegekontoret eller ved hjemmebesøk.

Forsinkelser kan skje i alle leddene på veien inn til sykehuset. Tidligere forskning viser at prehospitale faktorer står for halvparten av den totale forsinkelsen.

En annen studie viste at seks av ti pasienter som kontaktet primærhelsetjenesten, ble bedt om å møte opp på fastlegekontoret eller legevakten, noe som medførte unødvendig tidstap. Derfor er det viktig med kunnskap om pasientforløpet frem til sykehusinnleggelse for å forbedre tilbudet til alle pasienter med akutt hjerneslag.

Ler mer/hele saken på Ambulanseforum.no

Forfatterne bak forskningen og denne teksten er: 

Kjell Otto Fremstad
Seksjonsleder og paramedic
Forsknings- og utviklingsavdelingen, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og ambulansetjenesten, Oslo universitetssykehus

Paal H.H. Lindenskov
Fagsjef og overlege
Forsknings- og utviklingsavdelingen, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Anestesiavdelingen, Oslo universitetssykehus

Hege Ihle- Hansen
Seksjonsoverlege
Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Bjørn Jamtli 
Stipendiat og seniorrådgiver
Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin, Oslo universitetssykehus og Helsedirektoratet

Jo Kramer- Johansen
Professor 2 og anestesilege
Universitetet i Oslo og Luftambulanseavdelingen, Oslo universitetssykehus

Camilla Hardeland 
Seniorforsker og førsteamanuensis
Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin, Oslo universitetssykehus og Høgskolen i Østfold

Maren Ranhoff Hov
Lege i spesialisering, seniorforsker og førsteamanuensis Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus og Oslomet – storbyuniversitetet

Else Charlotte Sandset
Overlege
Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Publisert 7. juli 2022 11:25 - Sist endret 14. juli 2022 10:00