Valgprosedyre

Valget skjer elektronisk i perioden tirsdag 27. september kl. 10:00 til torsdag 30. september kl. 12:00.

Det skal velges representanter til fakultetsstyret ved det nye Fakultetet for helse, velferd og organisasjon.

Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan. I fakultetsstyret er det fire representanter fra ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger (UF-ansatte) der én er midlertidig ansatt (stipendiat/postdoc). (Dersom det er fem eller flere ansatte i teknisk/administrative stillinger ved fakultet, skal det i tillegg utpekes én kandidat for og blant det teknisk/administrative personalet. Gjelder ikke for HVO.)

Listen med kandidater etableres ved at valgstyret identifiserer og spør mulige kandidater om å stille og ved at ansatte selv kommer med forslag til kandidater. 

Hvem har stemmerett? 

Hovedregelen er at alle fast ansatte i minst halv ordinær stilling på valgdagen og midlertidig ansatte i minst halv stilling sammenhengende i minst seks måneder og frem til valgdagen har stemmerett. For nærmere presisering, se valgreglementets § 10. Manntallet med oversikt over de stemmeberettigede vil bli lagt ut for gjennomsyn tre uker før valget (jf. § 9 i valgreglementet).

Sammensetning av representanter i fakultetsstyret

Mandatet for Fakultetsstyret legger føringer for sammensetning av ansatte og studenter i fakultetsstyret ved IIØ. Det samme gjør valgreglementet og likestillingsloven. Følgende skal være ivaretatt:  

 •     Én UF-ansatt fra hvert av de to instituttene, til sammen tre representanter
 •     Én midlertidig ansatt (stipendiat/postdoc)
 •     Begge kjønn skal være representert med minst 40%
 •     To studenter. Studentene har egen prosess for valg.
 •     Tre eksterne (utpekt av rektor etter forslag fra dekan)

Det er valgstyrets oppgave å sørge for at dette blir korrekt når valget skal gjennomføres. Det er bestemt følgende ordning for selve valget:  

 • Under valget kan UF-ansatte stemme på inntil 4 kandidater.
 • Man velger selv fritt hvilke kandidater man ønsker å stemme på fra en liste organisert i alfabetisk rekkefølge. Listen omfatter alle kandidatene fra hele fakultetet. 
 • Det er ikke anledning til å kumulere.

Kriterier for sammensetning av styret

Det er mange kriterier som skal ivaretas ved sammensetningen av styret. Etter valget fastsettes de ansattes sammensetning i styret på følgende måte: 

 • Først utpekes de tre UF-kandidatene med flest stemmer, én fra hvert institutt
 • Deretter utpekes den midlertidige ansatte (stipendiaten/postdocen) med flest stemmer.  
 • Hvis kjønnsbalanse ikke er oppfylt, bytter man inntil man har to av hvert kjønn. Man bytter slik at det er den av de utpekte kandidatene som har fått færrest stemmer som bytter med den av det motsatt kjønn fra samme institutt/teknisk/administrativ stilling som har fått flest stemmer.  

Vararepresentanter

Vararepresentanter er kandidater med flest stemmer utover de valgte representantene. Det skal minimum være like mange vararepresentanter som representanter i styret. Alle stillingskategorier bør være representert blant vararepresentantene. Det skal tas hensyn til kjønnsbalanse.

 

 

Publisert 2. sep. 2021 21:03 - Sist endret 24. sep. 2021 16:16