Sykepleiere og farmasøyter samarbeider for dårlig

Samarbeidet mellom sykepleiere og leger innenfor sikker farmasøytisk omsorg har forbedringspotensial, og mellom sykepleiere og farmasøyter er samarbeidet ganske dårlig. En fersk internasjonal studie viser at det er stor enighet blant disse yrkesgruppene om at dette bør endres.

Sikker farmasøytisk omsorg krever en tverrprofesjonell teamtilnærming som involverer leger, sykepleiere og farmasøyter. Fotoillustrasjon: Colourbox.com. 

Målet med denne studien er å beskrive sykepleieres rolle og tverrprofesjonelle samarbeid i Sikker farmasøytisk omsorg, sett fra både sykepleiere, leger og farmasøyters ståsted. 

 – Farmasøytisk omsorg er et relativt ukjent begrep i Norge, men internasjonalt ble begrepet introdusert allerede i 1990. Farmasøytiske omsorg er definert å være en prosess der farmasøyter samarbeider med pasienter og andre yrkesgrupper i å designe, implementere og monitorere terapeutiske planer som vil sikre pasienten best mulig utbytte av legemiddelbehandlingen, forteller prodekan og medvirkende til studien Ann Karin Helgesen ved avdeling for helse og velferd ved Høgskolen i Østfold. 

Sykepleiere må involveres mer

I alt 95 prosent av respondentene fra alle de tre yrkesgruppene rapporterte at kvaliteten på farmasøytisk omsorg ville forbedres ved å øke sykepleiernes involvering i overvåking av terapeutiske/uønskede virkninger, pasientopplæring og informasjon, samt forskrivning av medisiner. 

– Dette er oppgaver som ble ansett som integrert i sykepleieutøvelsen, men som vil kunne forbedres ved bedre samarbeid yrkesgruppene i mellom, forklarer Helgesen. 

Farmasøyter var noe skeptisk til sykepleieres involvering i farmasøytisk omsorg. Sykepleiere rapporterte at de oftere har anledning til å diskutere pasientens medisinering med legene enn med farmasøytene. 

– Dette kan blant annet ha sin forklaring i at legene er mer tilgjengelig enn farmasøytene er, tror Helgesen.  

Sikker farmasøytisk omsorg krever en tverrprofesjonell teamtilnærming som involverer leger, sykepleiere og farmasøyter. Sykepleiernes rolle er imidlertid ikke alltid eksplisitt og tydelig, noe som kompliserer tverrprofesjonelt samarbeid. 

Sykepleiere får i større grad anledning til å diskutere pasienters medisinering med leger enn med farmasøyter

Omlag 5000 sykepleiere, 1000 leger og nær 900 farmasøyter deltok i den ferske tverrsnittstudien som viser at det er rom for forbedring av samarbeidet mellom sykepleiere og leger, og sykepleiere og farmasøyter. Det er spesielt samarbeidet mellom sykepleier og farmasøyt som får relativt dårlig score (4 av 10 mulige). Den interprofesjonelle kommunikasjon scorer 6 av 10 mulig. Svakheter i samarbeid og kommunikasjon kan i verste fall gå utover pasientens sikkerhet. 

Forskere fra Høgskolen i Østfold bidrar i internasjonalt nettverk

Forskerne Ann Karin Helgesen og Vigdis A. Grøndahl fra Høgskolen i Østfold har de siste årene deltatt i et internasjonalt nettverk for å styrke evidens, politikk, praksis og utdanning i sykepleieres bidrag til tverrprofesjonell farmasøytisk behandling. 

Studien er et resultat av dette samarbeidet og har resultert i artikkelen EUPRON: nurses’ practice in interprofessional pharmaceutical care in Europe. A cross- sectional survey in 17 countries, som ble publisert i BMJ Open i juni. 

Forskere Vigdis A. Grøndahl og Ann Kåring Helgesen fra Høgskolen i Østfold. Foto: Nina Fredheim, HiØ.  

– Det er inspirerende og morsomt å se hvordan deltakelse på en internasjonal konferanse kan føre til forskningssamarbeid i et stort internasjonalt nettverk, sampubliseringer og involvering av våre masterstudenter, sier Ann Karin Helgesen, som sammen med forskerkollega Vigdis A. Grøndahl deltar i det internasjonale nettverket og er engasjert i det Erasmus+ finansierte prosjektet som har deltakere fra 14 europeiske land.   

Masterstudenter får forskererfaring 

Som en fortsettelse av den kvantitative studien om samarbeid om sikker farmasøytisk omsorg, følger en kvalitativ studie. Manus er sendt inn til anerkjent internasjonalt tidsskrift og blir forhåpentligvis publisert i løpet av høsten. Til sammen 340 sykepleiere, leger og farmasøyter fra 14 europeiske land er intervjuet. Intervjuene i Norge ble gjennomført av fire iherdige studenter ved masterstudiet Avansert sykepleie ved kronisk sykdom. Til sammen har de intervjuet 24 sykepleiere, leger og farmasøyter og bruker nå deler av datamaterialet i sine masteroppgaver. 

Referanse: EUPRON: nurses’ practice in interprofessional pharmaceutical care in Europe. A cross- sectional survey in 17 countries


Ann Karin Helgesen

Prodekan
Avdeling for helse og velferd
Høgskolen i Østfold
Se faglig profil

Vigdis A. Grøndahl

Professor
Avdeling for helse og velferd
Høgskolen i Østfold
Se faglig profil

Av Nina Skajaa Fredheim
Publisert 1. okt. 2020 12:54 - Sist endret 14. juni 2021 15:25