Ulykker skjer på sykehus når helsepersonell kommuniserer dårlig

En ny studie fra forskere ved Høgskolen i Østfold og Sykehuset Østfold viser at det er behov for en større begrepsavklaring og opplæring av studenter slik at en felles situasjonsbevissthet, beslutningstaking, oppgaveløsning og teamsamarbeid styrkes for å forebygge uønskede hendelser. 

God kommunikasjon er vesentlig for å forhindre uønskede hendelser på sykehus. Fotoillustrasjon: Colourbox.com. 

En tidligere studie viser at 3-16 prosent av pasienter som behandles på sykehus rammes av skader forårsaket av uønskede hendelser og 30-50 prosent av uønskede hendelser kunne vært forhindret (WHO, Jha m.fl. 2010). 

Tall viser at uønskede hendelser på et sykehus oftere er knyttet til svikt i ikke-tekniske ferdigheter (ITF) enn tekniske ferdigheter og klinisk ekspertise.

ITF er kognitive, sosiale og interpersonelle ferdigheter hos helsepersonell som er grunnleggende for å sikre pasientsikkerheten på sykehus. Sammen med tekniske ferdigheter bidrar ferdighetene til å håndtere klinisk ekspertise på en effektiv og sikker måte

Det er derfor svært viktig at kvaliteten på ITF sikres. Avansert pasientbehandling krever godt samarbeid mellom helsepersonellUndersøkelser viser at vi er dyktige på individuelt nivå, men som et team har vi utfordringer. 

ITF har vært lite beskrevet i helsefaglige studieprogram og ikke tilstrekkelig vektlagt i utdanning og klinikk. Systematisk opplæring av ITF bør implementeres i ulike helsefaglige i utdanningsprogrammer. Det vil ha betydning for utvikling av ITF kompetanse for nye spesialsykepleiere og på sikt en større vektlegging av ITF i klinikk. 

Utøvelse av ITF handler i stor grad om hvordan samspillet i et team fungerer og hvordan teammedlemmene kan bli gode sammen og innebefatter kategorier som situasjonsbevissthet, beslutningstaking, oppgaveløsning og teamsamarbeid.

Kunnskap om ITF er viktig for å utvikle konseptuell forståelse og det er behov for felles begreper på tvers av profesjonsgrenser. Manglende begrepsforståelse om ITF kan begrense bevisstheten og gjøre det vanskelig å se når ITF svikter. 

I forbindelse med prosjektet «Utvikling av ITF i videreutdanningene i anestesi-, akutt-, intensiv- og operasjonssykepleie (AAIO)» har vi ved hjelp av et spørreskjema innhentet informasjon fra studentene og deres praksis- veiledere om deres forståelse av ITF samt i hvilken grad forståelsen stemmer overens på tvers av spesialitetene og med eksisterende begrepsrammer. 

I Studien benyttes et eksisterende begrepsrammeverk for ITF (Nurses Anaesthetists ́Non Technical Skills –Norway, NANTS.no)

Studien viste et sterkt samsvar i forståelsen av ITF på tvers av de ulike fag-gruppene akutt-, intensiv- og operasjonssykepleie. Det var også et stort samsvar mellom faggruppenes forståelse av ITF og slik ITF beskrives i begrepsrammeverket NANTS.no

Flere studier trengs både for å vise hva ITF er innenfor de ulike spesialitetene, og for implementering av ITF i klinikk.

Studien er publisert i Nordisk sykeplejeforskning med tittel «Forståelse av ikke-tekniske ferdigheter (ITF)i spesialsykepleie; akutt-, intensiv og operasjonssykepleie (AIO)»


Forskerne bak den vitenskapelige artikkelen: 

Astrid Wevling
Høgskolelektor, operasjonssykepleier, master i klinisk sykepleie, Høgskolen i Østfold

Anne Mette Nygaard
Høyskolelektor,intensivsykepleier, Høgskolen i Østfold

Lars Gunheim-Hatland
Akuttsykepleier, master i klinisk sykepleie, Høgskolen i Østfold

Gro Merethe Høyum
Høyskolelektor, intensivsykepleier, master i sykepleievitenskap, Sykehuset Østfold HF / Høgskolen i Østfold

Publisert 8. apr. 2020 10:47 - Sist endret 14. juni 2021 15:25