Undervisningsmetoder for studentaktiv læring (UMSAL)

 

Forskergruppen bidrar med kunnskapsutvikling på bruk av læringsformer som gir studentaktivitet og har betydning for studenters utvikling av kognitive ferdigheter. 

Forskergruppens deltagere

Formål 

Forskergruppen er tverrprofesjonell, med medlemmer fra helse- og velferdsutdanningene. Formålet med gruppen er å bidra til kunnskapsutvikling på bruk av undervisningsmetoder for studentaktiv læring.

Gruppens forsknings- og utviklingsområder 

Kjerneelementene i aktiv læring er studentaktivitet og engasjement i læringsprosessen. Aktiv læring krever at studentene gjør meningsfulle læringsaktiviteter og tenker over hva de gjør, og dermed har aktiv læring en innvirkning på studentens evne til metakognitiv prosessering. Forskningsgruppen fokuserer spesielt på metoder for å øke studentaktiviteten i forelesninger og øke anvendeligheten av teoretisk kunnskap i praktiske situasjoner. For å imøtekomme det første punktet, er metoder for peer-learning og kinestetiske aktiviteter gjenstand for vår forskning. For å møte sistnevnte, brukes simulering som undervisningsmetode. Simuleringstrening er aktiviteter som etterligner virkeligheten og som på forskjellige måter involverer rollespill med markør, simulator eller interaktiv video som lar studenten demonstrere beslutningstaking, kritisk tenkning og andre ferdigheter i et trygt og kontrollert miljø. Trening gjennom simulering har vist seg å øke relevante og (profesjons)spesifikke ferdigheter over et bredt spekter av fagområder. For å sikre evidensbasert undervisning ved HiØ, jobber forskningsgruppen strukturert, målbevisst og tverrfaglig med utvikling av metoder for studentaktiv læring.

Forskningsgruppen knytter undervisningsmetoder for studentaktiv læring til følgende hovedtema:

Flere av våre forskningsaktiviteter har relevans for Det Digital Samfunn. I full-skala simulering bruker vi avansert teknologiske simulatorer der en rekke fysiologiske parametere kan endres. For å øke interaksjonen og virkelighetsopplevelsen i simuleringstrening, er vi i prosess for å danne et virtuelt immersive rom. I tillegg undersøker vi bruken av student-respons-system for formativ vurdering i undervisningen og bruk av digitale læringsressurser som instruksjonsvideoer for ferdigheter og videoklipp av faglige konsepter.

Samarbeidspartnere 

  • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester – Viken 
  • Sykehuset i Østfold 
  • NAV 
  • OsloMet 
  • Høgskolen i Innlandet
  • NTNU 

 

Deltakere

Publisert 31. mai 2021 11:07 - Sist endret 14. juni 2021 10:21