English version of this page
Pågående prosjekt

Et godt hverdagsliv med personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi for beboere, pårørende, ansatte og studenter - en intervensjonsstudie i sykehjem (PSOTEK)

Prosjektets hovedmålsetting er å bidra til et kvalitativt godt hverdagsliv for beboere med demens, pårørende, ansatte og studenter i sykehjem gjennom å innføre personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi.

Foto: fra Colourbox

Om prosjektet

I Demensplanen 2020 står det at tjenestetilbud skal ta utgangspunkt i den enkeltes ønsker, interesser og vaner. Personer med demens skal bli møtt med forståelse og respekt, og både personer med demens og deres pårørende skal få støtte og veiledning. I Omsorg 2020 beskrives en helse- og omsorgstjeneste som bidrar til at hver enkelt helsemottaker får ivaretatt sine grunnleggende behov, og får mulighet til å leve et aktivt og godt liv i fellesskap med andre.

McCormack spesifiserte begrepet personsentrert omsorg i sykepleie og helsetjenestearbeid, i hvilken han mente at personsentrert omsorg kunne gi et mer terapeutisk forhold mellom pasienter, pårørende og helsepersonell ved å se dem som likeverdige partnere1. Personsentrert omsorg har tidligere blitt knyttet til økt helsetjenestekvalitet, og en studie viste at innføring av systematiske personsentrerte tiltak bidro til økt kvalitet på helsetjenestene ut fra pasientens perspektiv. 

Prosjektets formål er derfor å bidra til et kvalitativt godt hverdagsliv for beboere med demens, pårørende, ansatte og studenter i sykehjem gjennom å innføre personsentrert omsorg og trygghets- og mestringsskapende teknologi.

Mål

Prosjektet omfatter beboere i et bo og aktivitetssenter for personer med demens, deres pårørende, ansatte og studenter, samt beboere og ansatte ved en forsterket enhet for personer med demens ved et sykehjem. Prosjektets hensikt er økt kvalitet på tjenesteutøvelsen for beboere i sykehjem, økt kompetanse om personsentret omsorg, økt kompetanse i anvendelse av teknologi og økt jobbtilfredshet for ansatte i sykehjem, samt økt kompetanse om personsentrert omsorg og kvalitet på praksisstudier for studenter.

Resultatmål for prosjektet inkluderer:

 1. Beboerne erfarer høy helsetjenestekvalitet, og utagerende atferd er redusert.
 2. Pårørende erfarer å være delaktig i den personsentrerte omsorgen til beboeren.
 3. Ansatte har fått økt sin kompetanse om personsentrert omsorg og om trygghets- og mestringsskapende teknologi, og de erfarer at det psykososiale arbeidsmiljøet og jobbtilfredsheten har økt.
 4. Livshistoriesamtaler, «En-til-en»-kontakt, TID, Forhåndssamtaler, og risikovurderinger for trykksår, sår og hudvurdering gjennomføres systematisk og anvendes i det daglige arbeidet for å legge til rette for personsentrert omsorg.
 5. Trygghetsskapende teknologi er innført.
 6. Studentene erfarer at dette er et godt praksissted og har økt sin kompetanse om personsentrert omsorg og trygghetsskapende teknologi

Prosjektets tidsramme

01.01.2020 – 31.07.2022

Prosjekttype/ Finansiering

Samarbeidsmidler fra Høgskolen i Østfold

Samarbeidspartnere

 • Avdeling for helse og velferd, Høgskolen i Østfold
 • Bergheim bo- og aktivitetssenter, Halden kommune
 • USHT-Østfold
 • Karlstads universitet
 • OsloMet
 • Edwin Ruuds omsorgssenter

Publikasjoner/Relevant Linker

 1. McCormack, B., McCance, T. V. (2006). Development of a framework for person-centered nursing. Journal of Advanced Nursing, 56(5), 472-479.

Deltakere

Emneord: Det digitale samfunn, DigiHealth, PADS
Publisert 5. jan. 2022 18:38 - Sist endret 6. jan. 2022 09:46