English version of this page

Person-sentrert helsearbeid og det digitale samfunn (PADS)

Om forskergruppen

Forskergruppen PADS har sitt utspring i Forum for helsetjenesteforskning som ble etablert i 2013 på bakgrunn av sykepleierutdanningens arbeid med planlegging og etablering av Masterstudiet i avansert sykepleie ved kronisk sykdom.

Fokus for forskningen har utviklet seg mot person-sentrert helsearbeid, og siden 2015 har forskningen også fokusert på helseteknologiske- og digitaliserte løsningers innvirkning på pasienterfart kvalitet og helsepersonells arbeid. Person-sentrert helsearbeid og det digitale samfunn er sentralt som tema innen kompetanseområder i de nye retningslinjene for bachelorutdanninger i helse og velferd som tredde i kraft høsten 2020. Person-sentrert helsearbeid og det digitale samfunn er også sentralt innen flere av masterutdanningene ved avdelingen, og er en del av avdelingens overordnede forskningsstrategi som skal bidra til å danne grunnlag for høgskolens PhD-satsing: The Digital Society. Person-sentrert helsearbeid og det digitale samfunn er sentralt i utviklingen av fremtidige helsetjenester i kommune - og spesialisthelsetjenesten.

Målsetting

PADS ønsker å bidra til en framtidsrettet helsetjeneste av høy kvalitet hvor det enkelte individ medvirker til å fremme egen helse og er delaktig i behandling og omsorg. Forskergruppen er opptatt av at forskningen skal være praksisnær og utøves med, om og for brukerne, det være seg pasienter, pårørende eller helsepersonell. Forskningen er hovedsakelig knyttet opp mot helsetjenester til personer med langvarige og sammensatte sykdommer.

PADS arbeider aktivt for å inkludere helse- og velferdsstudenter på bachelor- og masternivå i sine forskningsprosjekter. PADS arbeider også aktivt for å knytte til seg stipendiater gjennom å søke eksterne midler fra blant annet Norges Forskningsråd og Extrastiftelsen. 

PADS arbeider aktivt for kompetanseheving hos pasienter, pårørende, helsepersonell og forskergruppens medlemmer.
 

Forskningen skal ivareta et micro, meso og macro perspektiv. Fokus er:

  • Person-sentrert helsearbeid som grunnlag for kvalitet i helsetjenesten, inkludert her er blant annet intervensjonsstudier, randomiserte kontrollerte studier (RCT) og instrumentutvikling.
  • Innføring av og erfaringer med digitale løsninger og deres interaksjon i ulike situasjoner og kontekster ut fra pasienter, pårørende og helsepersonells perspektiver.
  • Klinisk vurderingskompetanse.
  • Myndiggjøring av pasienter og pårørende gjennom innføring av person-sentrert helsearbeid og digitale løsninger.
  • Organisatoriske forhold som innvirker på person-sentrert helsearbeid og/eller innføring av digitale løsninger.
  • Utdanningenes pedagogiske tilrettelegging for utvikling av kompetanse innenfor person-sentrert helsearbeid.

Publisering, formidling og samfunnskontakt

Publisering og formidling av forskningsresultater har høyt prioritet blant gruppens medlemmer, slik at resultatene kan komme brukerne til gode. Publisering av forskningsartikler foregår i nasjonale og internasjonale anerkjente tidsskrifter. Formidling foregår på vitenskapelige og populærvitenskapelige konferanser, fagmøter, gjennom kronikker og generell samfunnskontakt.

Deltakere

Emneord: Det digitale samfunn, DigiHealth
Publisert 5. juni 2018 10:52 - Sist endret 6. sep. 2022 15:28