Kvinnforsk

Et nettverk for kvinnelige forskere ved Avdeling for helse og velferd, Høgskolen i Østfold.

KvinnForsk ble startet 6. mai 2009 med startstøtte fra Komité for kjønnsbalanse i forskning (KIF-komiteen). Bakgrunnen for nettverket var et ønske om å øke kvinneandelen av første- og toppkompetente ved avdelingen. En slik økning vil bedre speile kjønnsfordelingen blant tjenesteutøverne i helse- og omsorgssektoren, samt blant studenter og ansatte ved avdelingen. KvinnForsk består i dag av 25 kvinner ved Avdeling for helse og velferd.

Den 6.mai feirer Kvinnforsk 10 år. Mer om arrangementet denne dagen.

Nettverkets fokus

Forskeropplæring og utveksling av erfaringer om veien til første- og toppkompetansenivå for kvinner. Målet er å øke kvinneandelen med toppkompetanse, beholde kvinnelige forskere ved egen institusjon, samt å utarbeide forslag til tiltak for å rekruttere kvinnelige forskere.

Medlemmene representerer ulik fagbakgrunn og er i stillinger som høgskolelektor, førstelektor, stipendiat eller førsteamanuensis tilknyttet bachelor- og/eller masterutdanningene ved avdelingen. Felles for medlemmene er at de ønsker å arbeide systematisk for opprykk i akademia, samt å bidra med erfarings- og kunnskapsdeling innad i nettverket. Det skal gjennomføres fire nettverksmøter i året.

Mentorordning i regi av Kvinnforsk

Ved Avdeling for helse og velferd gjennomføres en mentorordning for kvinner i kvalifiseringsløp til førstekompetanse, dosent og professor i regi av KvinnForsk. Hensikten er å bidra til økt formell kompetanseheving blant kvinner ved avdelingen.

Målgruppen er avdelingens høgskolelektorer, førstekompetente, postdoktorer og andre i professorløp eller dosentløp.

Mentorordningen må være fleksibel og basert på de til enhver tid aktuelle adeptenes behov. Det beregnes at mentor og adepter møtes til veiledning to til fire ganger i løpet av et studieår. Adepter melder selv inn sitt behov for veiledning til mentor.

Avdelingens egne professorer og professorkompetente tilbys deltakelse i mentorpoolen, både som ressurs og som egenkvalifisering.

Ordningen innføres for 2 år fra 1. april 2019 og evalueres i løpet av høsten 2020.

Deltakere

Publisert 4. feb. 2019 12:17 - Sist endret 14. juni 2021 10:25