English version of this page
Pågående prosjekt

Pasienters bruk og aksept av hjemmemåling av blodtrykk- en kvalitativ studie i Sverige og Norge

Formålet med denne studien er å utforske pasienters bruk og aksept av hjemmemåling av blodtrykk med fokus på determinanter basert på “Unified Theory of Acceptance and Use of Technology” (UTAUT 2) modellen. Pasienter dokumentert diagnostisert med hypertensjon rekrutteres via pasientorganisasjoner Sverige og Norge.

Dette bildet av ukjent forfatter er lisensiert under CC BY

Bakgrunn

Eldre og personer med kronisk sykdom har høyere risiko for høyt blodtrykk (hypertensjon).  Hypertensjon er en av de vanligste årsakene til sykdom og død i den vestlige verden, og primær- og spesialisthelsetjenesten møter store utfordringer med å ivareta disse pasientene (1,2,3). I Sverige og Norge behandles ofte disse pasientene i primærhelsetjenesten. På grunn av stor etterspørsel etter helsetjenester har både nasjonale og internasjonale helsereformer satt fokus på effektivisering av tjenestene, desentralisering av sepsialisthelsetjenester og bedre koordinering mellom tjenestenivåer (4).

«Technology enabled care (TEC)» er et samlebegrep for teleomsorg, telehelse, telemedisin, mHelse, digital helse og eHelse tjenester. TEC inkluderer digitale media og mobilt utstyr som tilrettelegger for helsepersonell og pasienter, og som tilgjengeliggjør informasjon (6). For eksempel ser man en økende bruk av smarttelefoner i kliniske settinger i forbindelse med undervisning av pasienter, kommunikasjon, monitorering og håndtering av kroniske sykdommer. TEC løsninger implementeres for å sikre en mer kostnadseffektiv helsetjeneste.  Forskning indikerer at fjernoppfølging av pasienter medfører bedre pasientvurdert livskvalitet, forebygger komplikasjoner og reduserer kostnader (7). Slik oppfølging hevdes å øke effektiviteten, og tillater oppfølging og kommunikasjon på avstand (5). Vi har ikke identifisert kvalitative studier som utforsker pasienters bruk av hjemmemåling av hypertensjon.  

Formål

Formålet med studien er å utforske pasienters bruk og aksept av hjemmemåling av hypertensjon med fokus på determinanter basert på “Unified Theory of Acceptance and Use of Technology” (UTAUT 2) modellen. Pasienter dokumentert diagnostisert med hypertensjon rekrutteres via pasientorganisasjoner Sverige og Norge. Studien vil ha et kvalitativt design med bruk av semi-strukturerte fokusgrupper. Fire grupper med åtte deltagere i hver gruppe vil gjennomføres, hhv to i Sverige og to i Norge.

Tidsramme

01.09.21-31.12.22

Samarbeidende institusjoner

  • Høgskolen i Østfold
  • Universitetet i Lund

Referanser

  1. St Sauer J, Boyd C, Grossardt B, Bobo W, Finney R, Roger V, et al. Risk of developing multimorbidity across all ages in an historical cohort study: differences by sex and ethnicity. BMJ open. 2015;5(2).
  2. Uijen A, van de Lisdonk E. Multimorbidity in primary care: prevalence and trend over the last 20 years. The European Journal of General Practice. 2008;14(1):28-32.
  3. World Health Organization. Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks. Geneva2009.
  4. Grimsmo A, Magnussen J. Norsk samhandlingsreform i et internasjonalt perspektiv [The Norwegian Coordination Reform in an international perspective]. Forskningsrådet [The Norwegian Research Council]; 2015.
  5. Coye MJ, Haselkorn A, DeMello S. Remote patient management: technology-enabled innovation and evolving business models for chronic disease care. Health Aff (Millwood). 2009;28(1):126-35.
  6. 6)Taylor, K. (2015). Connected health. How digital technology is trnasforming health and social care. Retrieved from London, UK.
  7. 7)Bayliss, E., Siener, J., Fernald, D., Crane, L., & Main, D. (2003). Descriptions of barriers to selfcare by persons with comorbid chronic diseases. Ann Fam Med, 1(1), 15-21. doi:10.1370/afm.4.

Deltakere

Emneord: Det digitale samfunn, DigiHealth
Publisert 14. feb. 2022 13:05 - Sist endret 14. feb. 2022 17:28