Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

Avdeling for helse og velferd
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608644
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

Mine faglige interesser har et vidt spenn. Jeg engasjerer meg i alt fra kommunehelsetjenester, sykehustjenester generelt og akutte helsetjenester spesielt, anestesi-, operasjon-, intensiv-, og akuttsykepleie, og prehospitale tjenester, samt akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). Hovedfokus er på pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenestene. Siden jeg har jobbet som sykepleier i over 20 år, i alt fra kommunehelsetjeneste, ulike sykehusavdelinger, akuttmottak og operasjonsavdeling kjenner jeg ansatte på mange arenaer, og har også kjennskap til tjenestene og utfordringene (både negative og positive) på de ulike stedene. Denne erfaringen og kunnskapen ønsker jeg å benytte for å bidra til kvalitetsforbedring, fagutvikling, økt pasientsikkerhet og økt kompetanse. Jeg har vært ansatt ved høgskolen siden april 2017, og ser også at utdanningsinstitusjonene har noen utfordringer i møte med fremtidens helsetjenester- så dette er også et område jeg interesserer meg for. Videre er jeg opptatt av forskning som kan bidra til bedre kvalitet og sikkerhet for pasientene, samt faglig utvikling for ansatte.

Undervisning

Jeg er fra høsten 2019 hovedsaklig tilknyttet videreutdanningene akutt, anestesi, intensiv og operasjon, og fra 2021 master i klinisk sykepleie. Denne masteren vil inkludere studieretningene anestesi, avansert klinisk allmennsykepleie, operasjon og intensivsykepleie. Fra høst 2018 tok jeg over emneansvaret på videreutdanning i akuttsykepleie, for en ett års periode. Emner jeg har undervist i er spesielt relatert til pre- og postoperativ sykepleie, vurderingskompetanse, kliniske observasjoner, simulering i kliniske observasjoner og tiltak, intravenøse tilganger, ulike praktiske ferdigheter, vitenskapsteori og forskningsmetode. Videre veileder jeg på både bachelor-, videreutdanning-, master- og phd nivå.

Bakgrunn

Jeg har erfaring som sykepleier fra ulike sykehusavdelinger, som geriatri, lunge, gynekologi, kreft, hematologi, akuttmottak og operasjonsavdeling.

Jeg har også jobbet ved senil dement avdeling, sykehjem og i hjemmesykepleien.

I perioden 2012-13 var jeg ansatt ved høgskolen på bachelor sykepleie, samt som ansvarlig for videreutdanningen i operasjonssykepleie.

Jeg var ferdig utdannet sykepleier i 1996, anestesisykepleier 2006, Helse- og sosialadministrasjon og -ledelse 2009, Master i tverrfaglig samarbeid 2012, Doktorgrad i helsetjenesteforskning 2017, Høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer 2018, og gjennomgått Program for fremragende forskningsformidling i 2019. Jeg har kurs i Systematic reviews, og et postdockurs fra UiO i prosjektledelse. 

Jeg er også ansatt i forskerstilling 20% ved Sykehuset Østfold.

Siden 2011 har jeg vært ansvarlig redaktør i Fagtidsskrift for anestesi- og intensivsykepleiere i Norge- InspirA. Per oktober 2018 ble tidsskriftet oppjustert til fagfellevurdert (nivå 1) tidsskrift. Fra januar 2021 vil tidsskriftet publiseres digitalt via Cappelen Damm Akademisk:  https://inspiratidsskrift.no/index.php/inspira/announcement/view/113.

Vår 2018 startet revisjonsarbeid med boken Anestesisykepleie, Inger Liv Hovind (sist revidert 2011) opp. I revisjonsarbeidet har jeg nå tatt over rollen som redaktør. Jeg er i tillegg eneforfatter på to kapitler, og medforfatter på ytterligere fem kapitler. Boken utgis 26.februar 2021. 

Jeg er pt fagfelle for bla Sykepleien forskning, International Journal for Clinical Nursing, Journal of Clinical Nursing, International Journal of Quality in Healthcare og BMJ Open.

Jeg er også invitert blogger på Sykepleien.no fra november 2019.

Verv

Bokanmelder for Sykepleien

Sekretær i landsstyret Anestesisykepleierne NSF

Leder Anestesisykepleierne NSF, Østfold 2016-2020

Sekretær Anestesisykepleierne NSF, Østfold 2021- d.d.

Leder Forskningsgruppen for Akutt, kritisk syke pasienter (AKS HiØ/SØ)

Medlem kommisjon for vurdering av søknader om midler Stiftelsen Dam

Medlem av Forskningsutvalget HiØ,  Helse og Velferd

Medlem Forskningsutvalget Sykehuset Østfold 2014-2018.

Samarbeid

Prosjekter jeg er involvert i inkluderer samarbeidsparter fra både sykepleie- og vernepleie bachelor på høgskolen, fra utdanningene AAIO (akutt-, anestesi-, intensiv- operasjon), fra Master i avansert sykepleie til kronisk syke og - samordning av helse og velferdstjenester, fra avdelingene for informasjonsteknologi og for innovasjon og prosjektledelse. Eksternt samarbeider jeg med de fleste kommuner i Østfold, de fem helsehusene/kommunale akuttavdelingene/legevaktene i Østfold, Sykehuset Østfold (hvor jeg også er ansatt 20%)-operasjonsavdeling, akuttmottak, avdelinger for geriatri/infeksjon/observasjon/kreft/medisin, intensivavdelingen/oppvåkningsavdelingen og forskningsavdelingen, Sørlandet sykehus-Kristiansand, Ahus-anestesiavdelingen, HØKH ved Ahus, UiO, Lunds Universitet, Universitetet i Umeå, Tuke Institute (GB), University of Alberta, Tønsberg sykehus, Ringerike sykehus, Universitetet i Sørøst-Norge, samt individuelle forsker (e) fra blant annet Hallingdal- og ikke minst brukere via LHL, kreftforeningen, og SØs brukerutvalg.  

 

Prosjekter

 • AIMS- anestesipersonells erfaringer med digital datahøsting
 • ExTraSim- kompetanse i håndtering av postpartumblødning.
 • Fjernmonitorering av kreftpasienter-CaCov studien
 • Frisk Pust- samarbeidsprosjekt med fokus på pasienter med respirasjonssvikt
 • Gjenoppliving av gravide med hjertestans, et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold og Sykehuset Østfold
 • Handovers- intervensjonsstudie av pasientoverføringer mellom operasjonsavdeling og postoperativ avdeling. Implementering av ISBAR som kommunikasjonsverktøy
 • Hjertestans hos idrettsutøvere
 • KOMPIS- kompetanse i skjæringspunktet mellom
 • KOVI-kompetanse gjennom videreutdanning
 • Kvalitet og effektivitet ved kommunale akutte døgnenheter versus på sykehus (SYKAD)
 • Kvalitet på hjerte-lungeredning utenfor og inne på sykehus
 • LEIRUS- leiringsrelatert ubehag, smerte og funksjonsnedsettelse
 • Medisinsk behandlingskvalitet ved desentralisert behandling ved KAD-avdelinger
 • PAPIC-pasienters erfaringer med PICC-lines og Midlines
 • PERDA-pasienters erfaringer etter dagkirurgi
 • SVEKOMP- sykepleiere og vernepleieres sluttkompetanse etter endt utdanning
 • Syke- og vernepleierstudenters sluttkompetanse etter endt bachelorutdanning (SVEKOMP)
 • Ultrasound guided nerveblocks within the thoracolumbar fascia for postoperative analgesia, Doktorgradsprosjekt i Sykehuset Østfold

Forskergrupper

Publikasjoner

 • Gran-Bruun, Anne-Marie; Valeberg, Berit Taraldsen & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2021). Student nurse anesthetists’ experiences with moral courage in the operation room. AANA journal.  ISSN 0094-6354.
 • Gregersen, Anne-Grethe; Hansen, Mette Tindvik; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2021). Students' perspectives on learning practical nursing skills: A focus group study in Norway. Nursing Research and Practice.  ISSN 2090-1429. . doi: https://doi.org/10.1155/2020/8870394
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2021). Utfordringen med å skape sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Hansen, Mette Tindvik & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). Nursing supervisors’ perspectives on student preparedness before clinical placements- a focus group study,. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203. . doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252483
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Gran Bruun, Anne Marie & Valeberg, Berit Taraldsen (2021). Anesthesia personnels’ experiences with digital anesthesia information management systems-a literature review. AANA journal.  ISSN 0094-6354.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist & Svensen, Katrine (2021). Patient experiences following day surgery- translation and validation of the Quality of Recovery-15 (QoR-15nor) questionnaire. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  15 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2020.82819
 • Nystrøm, Vivian; Lurås, Hilde; Midlov, Patrik & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2021). What if something happens tonight? A qualitative study of primary care physicians’ perspectives on an alternative to hospital admittance. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  21(1), s 1- 10 . doi: 10.1186/s12913-021-06444-x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Olsen, Espen & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2021). Use of the Hospital Survey of Patient Safety Culture in Norwegian Hospitals: a systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH).  ISSN 1661-7827.  18(12) . doi: 10.3390/ijerph18126518
 • Vamnes, Jan Sverre; Sørenstua, Marie; Solbakk, Knut Inge; Sterud, Birgitte & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2021). Anterior quadratus lumborum block for ambulatory laparoscopic cholecystectomy: a randomized controlled trial. Croatian Medical Journal.  ISSN 0353-9504.  62(2), s 137- 142 . doi: 10.3325/cmj.2021.62.137
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Blågestad, Ina Kristin; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Olsen, Richard M.; Gunheim-Hatland, Lars; Gregersen, Anne-Grethe; Kvarsnes, Anne Herwander; Hansen, Wenche Charlotte; Andreassen, Hilde Marie; Martinsen, Mona; Hansen, Mette Tindvik; Hjelmeland, Inger & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Nurses' perspectives on technical skill requirements in primary and tertiary healthcare services. Nursing Open.  ISSN 2054-1058.  7(5), s 1424- 1430 . doi: 10.1002/nop2.513 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Hardeland, Camilla; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Patient experiences with technology enabled care across healthcare settings- a systematic review. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  20 . doi: https://doi.org/10.1186/s12913-020-05633-4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Lunde, Ellen Marie; Smith, Stine Thorvaldsen & Olsen, Gitte Lise (2020). Patient experiences with peripherally inserted venous catheters— A cross-sectional, multicentre study in Norway. Nursing Open.  ISSN 2054-1058.  7(3), s 760- 767 . doi: 10.1002/nop2.448
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Nystrøm, Vivian; Grimsrud, Inger-Johanne Sælid; Hauge, Linn Maria & Olsen, Brita Fosser (2020). Competence in caring for patients with respiratory insufficiency-A cross-sectional study. Intensive & Critical Care Nursing.  ISSN 0964-3397.  s 1- 8 . doi: 10.1016/j.iccn.2020.102952
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Svendsen, Edel Jannecke; Heitmann, Grethe Berger; Dhayyat, Adam; Morris, Ann; Sjøborg, Katrine Dønvold; Olsen, Richard M. & Hardeland, Camilla (2020). Development and validation of a questionnaire to assess Healthcare personnel competence in cardiac arrest and resuscitation in pregnancy. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  15(5) . doi: 10.1371/journal.pone.0232984 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist & Svensen, Katrine (2020). Pasienterfaringer etter dagkirurgi – oversettelse og validering av spørreskjemaet Quality of Recovery-15 (QoR-15nor). Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  15(82819) . doi: 10.4220/Sykepleienf.2020.82819 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Leonardsen, Ann-Chatrin; Gulbrandsen, Tove Anita; Wasenius, Catrin & Fossen, Linn Therese (2020). Nursing perspectives and strategies in patients with respiratory insufficiency. Nursing in Critical Care.  ISSN 1362-1017.  s 1- 9 . doi: 10.1111/nicc.12555 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Del Busso, Lilliana Andrea & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Qualitative research as reflexive process: a word limitation challenge in qualitative medical research publications?. Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  9(3), s 182- 187 . doi: 10.18261/issn.1892-2686-2019-03-03 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Bjerkenes, Annette & Rutherford, Inga (2019). Nurse competence in the interface between primary and tertiary healthcare services. Nursing Open.  ISSN 2054-1058.  6(2), s 482- 492 . doi: 10.1002/nop2.230 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Moen, Ellen Klavestad; Karlsøen, Gro & Hovland, Trine (2019). A quantitative study on personnel’s experiences with patient handovers between the operating room and the postoperative anesthesia care unit before and after the implementation of a structured communication tool. Nursing Reports.  ISSN 2039-439X.  9(1) . doi: 10.4081/nursrep.2019.8041
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Ramsdal, Helge Normann; Olasveengen, Theresa M.; Steen-Hansen, Jon Erik; Westmark, Fredrik; Hansen, Andreas & Hardeland, Camilla (2019). Exploring individual and work organizational peculiarities of working in emergency medical communication centers in Norway- a qualitative study. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  19 . doi: 10.1186/s12913-019-4370-0 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Del Busso, Lilliana Andrea; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (2017). Handovers in primary healthcare in Norway: A qualitative study of general practitioners' collaborative experiences. Health and Social Care in the community.  ISSN 0966-0410.  26(1), s e173- e178 . doi: 10.1111/hsc.12497
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Del Busso, Lilliana Andrea; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (2017). “It’s a whole human being”: A qualitative study of care experiences among patients treated in de-centralised healthcare services. European Journal for Person Centered Healthcare.  ISSN 2052-5648. . doi: 10.5750/ejpch.v5i1.1219
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Ghanima, Waleed Khalid; Storeheier, Espen; Schönbeck, Anders; Løken, Thor-Asbjørn; Bakken, Nina Carina Mikkelsen; Letting, Guro Steine; Holst, René & Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (2017). Evaluating patient experiences in decentralised acute care using the Picker Patient Experience Questionnaire; methodological and clinical findings. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  17, s 685 . doi: 10.1186/s12913-017-2614-4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist & Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (2017). Patient experiences and predictors in an acute geriatric ward: a cross-sectional study. Journal of Clinical Nursing (JCN).  ISSN 0962-1067.  26(23-24), s 4567- 4573 . doi: 10.1111/jocn.13796 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Lappegard, Øystein; Garåsen, Helge & Aaraas, Ivar Johannes (2017). Desentraliserte helsetjenester. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(16) . doi: 10.4045/tidsskr.17.0324
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Del Busso, Lilliana Andrea; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Ghanima, Waleed Khalid; Barach, Paul Randall & Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (2016). A qualitative study of patient experiences of decentralized acute healthcare services. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  34(3), s 317- 324 . doi: 10.1080/02813432.2016.1222200 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Del Busso, Lilliana Andrea; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Ghanima, Waleed Khalid & Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (2016). General practitioners' perspectives on referring patients to decentralized acute health care. Family Practice.  ISSN 0263-2136.  33(6), s 709- 714 . doi: 10.1093/fampra/cmw087 Vis sammendrag
 • Leonardsen, Ann-Chatrin (2015). Tverrfaglig samarbeid i operasjonsteamet. Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  5(2), s 218- 227
 • Leonardsen, Ann-Chatrin & Johansen, Rigmor (2014). Smitteforebyggende tiltak peroperativt. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (4), s 340- 347 . doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0175

Se alle arbeider i Cristin

 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (red.) (2021). Anestesisykepleie. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60510-0.  421 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bekkhus, Egil; Halstensen, Thor-David & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2021). Væskebehandling og syre-base-balanse, del av kapittelet som omhandler venøse tilganger, I: Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen (red.),  Anestesisykepleie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60510-0.  Del av kapittel 7.  s 114 - 116
 • Haugen, Arvid Steinar & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2021). Pasientsikkerhet og anestesirelaterte komplikasjoner, I: Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen (red.),  Anestesisykepleie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60510-0.  Kapittel nummer 5.  s 65 - 87
 • Høyum-Johansen, Gro Merete & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2021). Intensivsykepleiere må kjenne til protokoller for respiratoravvenning. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511. . doi: 10.4220/Sykepleiens.2021.83926
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2021). Anestesi til gamle pasienter, I: Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen (red.),  Anestesisykepleie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60510-0.  Kapittel nummer 19.  s 297 - 304
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2021). Blir sykepleiere i høyere utdanning diskriminert?. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2021). Den internasjonale sykepleierdagen 12.mai- idag hyller vi sykepleierne. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2021). Det tar to år å utdanne en spesialsykepleier. Dagens Medisin.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2021). En trist og ensidig tilnærming til sykepleierutdanningen. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2021). Koronatiltak- er det tilfeldighetene som rår?. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2021). Pasienter med hjerte-karsykdom, I: Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen (red.),  Anestesisykepleie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60510-0.  Kapittel 20.  s 305 - 313
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2021). Snøfall som en allegori for sykepleiemangelen. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2021). Spesialsykepleie: dersom krav om klinisk erfaring skal fjernes, må det først ut på høring. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2021). Spesialsykepleiere skal ha sluttkompetanse på masternivå. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2021). Stopp diskriminering av fremtidens spesialsykepleiere. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Berge-Hansen, Helene & Sydskogen Kaurin, Caroline (2021). Sykepleiere på akuttmottaket er usikre på smertebehandling av LAR-pasienter. Sykepleien.  ISSN 0802-9768. . doi: 104220.Sykepleiens.2021.8572385723
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist & Forsmo, Anders (2021). Ventilasjon, I: Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen (red.),  Anestesisykepleie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60510-0.  Kapittel nummer 11.  s 209 - 218
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Hardeland, Camilla; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2021). Hva synes pasientene om helseteknologien?. Sykepleien.  ISSN 0802-9768. . doi: 10.4220/Sykepleiens.2021.83172
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist & Svarthaug, Lars Aune (2021). Luftveier og luftveishåndtering, I: Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen (red.),  Anestesisykepleie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60510-0.  Kapittel nummer 10.  s 188 - 208
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Ødegården, Terje & Haugen, Arvid Steinar (2021). Forskning og fagutvikling, I: Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen (red.),  Anestesisykepleie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60510-0.  Kapittel nummer 4.  s 55 - 65
 • Baastad, Sophie; Nystrøm, Vivian & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Bruk av dagbok hos intensivpasienter. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  (1), s 26- 29
 • Bratli, Lene; Nystrøm, Vivian & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Hvordan kan sykepleiere kartlegge barns smerte?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  s 50- 56 . doi: 10.4220/SYKEPLEIENS.2020.80444
 • Finjarn, Therese Jenssen & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Vi trenger sykepleiere som er spesialister. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Johansen, Hanne-Sophie & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Slik kan barn få optimal postoperativ smertelindring. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). ASA-klassifisering og kroppsmasseindeks. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  4
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Alle mann til livbåtene, eller?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Bare ordet nødturnus får meg til å se RØDT!. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Burde ikke sykehusene rekruttere fremfor å saksøke?. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Bygg nytt Onsøyheimen nå. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Bønn til Valgerd: hjelp oss å gjenreise Onsøyheimen. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Det er unntakstilstand og vi har underskudd på sykepleiere. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Dette er en maurs kamp mot vindmøller. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Digitaliseringens utfordringer. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Er det han far de skriver om?. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Er det nødvendig med erfaring før opptak til masterstudier?. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). For meg er ingen utdanning bedre enn en annen- de er bare forskjellige. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Heia førstelinjeledere. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Helsepersonell vil gjerne hjelpe, men de må prioritere tiden sin. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Hjemmesykehus krever spisset kompetanse. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Hva betyr det å være spesialist?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (red.) (2020). Hva er anestesisykepleie? Presentasjon på nettsiden til Anestesisykepleierne NSF, anestesisykepleierne.no.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Hva med å være i forkant neste gang?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Hvordan kan sykepleiere og vernepleiere dele pleieoppgaver?. Sykepleien.  ISSN 0039-7628. . doi: 10.4220/Sykepleiens.2020.82613
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Hvordan kan vi stoppe sykepleierflukten?. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). I etterpåklokskapens lys. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Jeg er en smittevernspyse til fare for andre. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Klapp er visst det eneste sykepleierne får. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). La fagfolk få definere funksjonsområdene!. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Mangel på utstyr må ikke føre til endrede smittevernsprosedyrer. Sykepleien.  ISSN 0802-9768. . doi: 10.4220/Sykepleiens.2020.81388
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Masterutdanning representerer systematisk kompetansebygging. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Men for svarte...(om lønn til sykepleiere). Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Nasjonale kriterier for bachelor og masteroppgaver. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Når "tid og pengemangel" blir helsetjenestekvalitetens verste fiende. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Om lønn til sykepleiere. Moss Avis.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Om lønn til sykepleiere igjen.... Demokraten.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Oppgavegliding kan gi bedre helsetjenester. Sykepleien.  ISSN 0802-9768. . doi: 10.4220/Sykepleiens.2020.80852
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Pasienterfaringer med intravenøse langtidskatetre. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  4
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Presset er uforsvarlig. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Smittevernstiltak må følges både nå og etter pandemien. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Spar på skytsen til det virkelig gjelder!. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Sykehusene har også utdanningsansvar. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Sykehuset Østfold, ta vare på sykepleierne istedenfor å saksøke dem. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Sykepleie versus medisin. Sykepleien.  ISSN 0039-7628.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Sykepleiere er også privatpersoner. Demokraten.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Sykepleiere er også privatpersoner. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Sykepleierne lar seg ikke lure denne gangen. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). The tunnel ahead. Sykepleien.  ISSN 0039-7628.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Varseltrekant rundt sykepleierne. SeniorNorge.no.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Vi må avverge forskningsvegring. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Vi trenger en kunnskapsbasert pandemitilnærming. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). Vi veileder for pasientens skyld. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist & Anestesisykepleierne NSF, Landsstyret (2020). COVID-19- en forvirringstilstand. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Finjarn, Therese Jenssen; Hotvedt Kjærra, Ine; Tettum, Bente; Kilander, Øystein & Gran Bruun, Anne Marie (2020). Spesialistgodkjenning av anestesisykepleiere. Revisjon av dokument fra 2012..
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist & Hansen, Mette Tindvik (2020). Smittevern: så enkelt, men likevel så vanskelig. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  06/20
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Ber sykepleiere søke nytt masterstudium. Ny hverdag med krav til økt spesialisering. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Kompetanseheving for pasientens del- og for egen del. Halden Arbeiderblad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Helgesen, Ann Karin & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2020). Nytt masterstudium styrker sykepleieren og pasienten.. HiØ nettside.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist & Johansen, Edda Aslaug (2020). Er det mulig å være både en god kliniker og en god akademiker?. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist & Jørstad, Camilla (2020). Man beholder ikke viktige spesialsykepleiere ved å saksøke dem. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist & Jørstad, Camilla (2020). Saksøke egne sykepleiere istedenfor å jobbe for å beholde dem?. SeniorNorge.no.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist & Nystrøm, Vivian (2020). Hvordan kan vi organisere akutte helsetjenester på en god måte?. Sykepleien.  ISSN 0802-9768. . doi: 10.4220/Sykepleiens.2020.82265
 • Martinsen, Mona; Ann Katrin, Larsen Reinnel; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2020). "Østfoldmodellen" kan forbedre kvaliteten på praksisstudier. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511. . doi: 10.4220/Sykepleiens.2020.79917
 • Berg, Fredrik; Kimerud, Marita Våge & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Sykepleiere på akuttmottak ønsker mer kunnskap om brannskader. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511. . doi: https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2019.79337
 • Ekman, Stina; Fladeby, Nina; Johansen, Ingunn; Hardeland, Camilla & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Hvordan kan sykepleierstudenter få det bedre i praksis?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511. . doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.74902
 • Elshaug, Ann Charlotte; Strand, Hilde & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Vurdering av anestesidybde. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  1, s 11- 18
 • Fjerdingby, Tine; Nystrøm, Vivian & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Mobilisering av intensivpasienter. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  4, s 12- 16
 • Fonn, Marit & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Allmennsykepleiere passer ikke på sykehus. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Halvorsen, Hedda Teig; Hammer, Sandra Karoliussen; Nystrøm, Vivian & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Delirium hos intuberte intensivpasienter- intensivsykepleieres erfaringer. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  4, s 17- 25
 • Kohlstrunk, Camilla; Lieng, Ingunn & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Bruk av Bispectral index for å unngå awareness. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  3, s 28- 31
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Allmennsykepleiere passer ikke på sykehus. Intervju med Marit Fonn. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Bemanningsutfordringen i fremtidens helsetjeneste. SeniorNorge.no.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Bygg en grunnmur for fremtidens helsetjeneste. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Derfor skriver jeg fagartikler. I spesialutgaven Sykepleien Fag og Forskning 2019- Akutt, kritisk og kronisk sykdom. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  s 24
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Det er tid for å mobilisere for flere sykepleiere!. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Helseministeren må gjøre en totalvurdering av sykepleierkompetanse i spesialisthelsetjenesten. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Hvordan markedsføre sykepleie i en tid med ansvarsoversvømmelse?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Hvordan velge rett NSF leder?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Hvorfor skal vi drive forskning når samhandling fremdeles er en utfordring?. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). "Jeg har trekvart master...". Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Kartlegging av kompetanse er nødvendig for å sikre gode helsetjenester. Sykepleien.  ISSN 0802-9768. . doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.78067
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Kombinasjonsstillinger er tilsynelatende ideelt. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Landsmøtet er et bevis på at sykepleiere er tydelige, modige og stolte. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Lettfattelig og god innføring i prosjektarbeid. Bokanmeldelse av boken "Prosjektutvikling i helsetjenesten. Lang-kort er bedre enn kort-lang" av May Aasebø Hauken. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Markedsføring av sykepleie i en tid med ansvarsoversvømmelse.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). NOKUT når skal dere våkne?. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Når NTNUs rektor foreslår delte stillinger er jeg reddmamge henger seg på i ren iver. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Politisk vedtatt fagkompetanse. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Presentasjoner og delegatinnlegg.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Publisering av forskningsartikler i InspirA.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Selg heller sykepleieryrket!. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Skal 100-åringer sendes hjem mot sin vilje?. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Skal valgkamp eller langsiktig planlegging styre eldreomsorgen?. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Sykepleierøkonomi. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Tidkrevende prosess å etablere en spesialistgodkjenning. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Tverrfaglig og balansert om velferdsteknologi. Bokanmeldelse av boken Velferdsteknologi. En ressursbok. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Vitenskapsteori, vitenskapsfilosofi og metode- en innføring.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Vært stolt-modig-tydelig!. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist & Bekkevold Larsen, Gunhild (2019). Sykepleiere kan gjøre maskebehandling bedre med enkle tiltak. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist & Brostigen, Angelica (2019). Ansvarsforholdet er uklart når pasienter skrives ut. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511. . doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.78067
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Brynhildsen, Siri Ellen Adelaide; Gregersen, Anne-Grethe; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Hansen, Mette Tindvik; Hjelmeland, Inger; Andreassen, Hilde Marie; Kvarsnes, Anne Herwander; Hansen, Wenche Charlotte; Olsen, Richard Monroe; Gunheim-Hatland, Lars; Martinsen, Mona & Blågestad, Ina (2019). Sykepleier- og vernepleierstudenters sluttkomeptanse etter endt bachelorutdanning.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Moen, Ellen Klavestad; Hovland, Trine & Karlsøen, Gro (2019). Pasientoverføring mellom operasjonsavdeling og postoperativ/intensiv.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Olsen, Gitte Lise; Smith, Stine Thorvaldsen & Lunde, Ellen Marie (2019). Pasienterfaringer med PICC-lines og Midlines.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist & Randen, Elisabeth (2019). Sepsis kan oppdages med disse verktøyene. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist & Restad, Gea (2019). Hyppige luftveisinfeksjoner kan være tegn på alvorlig sykdom. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511. . doi: 10.4220/Sykepleiens.2019.76434
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Rutherford, Inga & Bjerkenes, Annette (2019). KOMPIS- kompetanse i skjæringspunktet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.
 • Skrøder, Ann Christin; Michalsen, Stine; Nystrøm, Vivian & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Hyperoksi hos premature. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  3, s 9- 15
 • Skrøder, Ann Christin; Michalsen, Stine; Nystrøm, Vivian & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Hyperoksi hos premature. InspirA - Tidsskrift for anestesi- og intensivsykepleiere. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.
 • Stene-Johansen, Invild Marie; Hagelund Horne, Madeleine & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Delirium ved hoftebrudd. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  s 5- 9
 • Svendsen, Edel Jannecke; Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Heitmann, Grethe; Dhayyat, Adam; Morris, Ann; Sjøborg, Kathrine; Olsen, Richard Monroe & Hardeland, Camilla (2019). Health care providers self-assessed competence about cardiac arrest in pregnancy. Resuscitation.  ISSN 0300-9572. . doi: https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2019.06.163
 • Talåsen, Øyvor & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Hepatisk encefalopati. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  3, s 24- 27
 • Vamnes, Jan Sverre; Sørenstua, Marie; Solbakk, Knut Inge; Sterud, Birgitte & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Evaluation Of Quadratus Lumborum Block After Laparoscopic Cholecystectomy.
 • Winsvold, Therese; Eriksen, Mina; Nystrøm, Vivian & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2019). Bruk av NIV til ekstuberte pasienter. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  3, s 15- 20
 • Fossen, Linn Therese; Sælid, Inger-Johanne; Nygaard, Anne Mette & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Hypotermibehandling. Optimalisering av blodsukkernivået etter hjertestans. Sykepleien.  ISSN 0802-9768. . doi: https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2018.71026
 • Leonardsen, Ann-Chatrin (2018). Engler i hvitt?. SeniorNorge.no.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin (2018). KOMPIS- kompetanse i skjæringspunktet primær- og spesialisthelsetjeneste.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin (2018). Mangel på enhetlig plan for utvikling av helsetjenesten. Senior Norge Østfold.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin (2018). Moro med hjertet. Bokanmeldelse av boken Gravning, J. Ditt fantastiske hjerte-med eller uten flimmer og smerte. Aschehoug; 2018.. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.  7, s 73
 • Leonardsen, Ann-Chatrin (2018). Tiden for utredninger er forbi. f-b.no.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Alle pasienter og pårørende som sier du gjør en viktig jobb er god grunn til å bli sykepleier. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Følg planene for sykehjem nøye, regnestykket går ikke opp. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Helsereformer blir lite evaluert. Adressavisen.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Helsevesenet trenger politikere som tenker langsiktig. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Hva skal helsepersonell tåle av trakassering fra pårørende?. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Hvorfor skal akkurat jeg bli sykepleier?. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Kompetanse i skjæringspunktet primær- og spesialisthelsetjeneste..
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Med ny teknologi bør pasientene kartlegge sin egen helse. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Motivasjon til å skrive fag- eller forskningsartikkel. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  (1), s 28- 29
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Negativ omtale av helsevesenet- motforestillinger. SeniorNorge.no.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Om å opprettholde befolkningen. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Politikerfrustrasjon. SeniorNorge.no.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Samfunnet trenger både flere sykehjemsplasser og økt kapasitet i hjemmebaserte tjenester og tjenester til hjemmeboende eldre. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Sykepleierstudenter må lære seg fagterminologi og systematisk kommunikasjon. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist & Grøndahl, Vigdis Abrahamsen (2018). Hvilke faggrupper trenger helsevesenet? Ja takk vi har bruk for alle. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Lunde, Ellen Marie; Olsen, Gitte Lise & Smith, Stine Thorvaldsen (2018). Patients'experiences With PICC-lines: The PAPIC study.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Rutherford, Inga & Bjerkenes, Annette (2018). KOMPIS-kompetanse i skjæringspunktet mellom primær og spesialisthelsetjeneste.
 • Mathisen, Martine; Nygaard, Anne Mette & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Intensivsykepleiere kan forebygge PTSD. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Munch, Elin; Nygaard, Anne Mette & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Bruk av endotrakealtube med subglottis-sug kan forebygge ventilatorassosiert pneumoni. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.  106 . doi: DOI: 10.4220/Sykepleiens.2018.65480
 • Nordli, Pernille; Bakkenget, Silje & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Optimal bruk av Trygg kirurgi sjekkliste?. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  (2), s 8- 13
 • Ruud, Hege; Markussen, Anette; Nygaard, Anne Mette & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2018). Hvordan ivareta pårørende ved organdonasjon?. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Blomberg, Maria & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). Prehospital identifisering og behandling av hjertestans forårsaket av hypotermi. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  2
 • Chau, LM; Nygaard, Anne Mette & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). Polynevromyopati hos intensivpasienter. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). Experiences with decentralized acute healthcare services from different stakeholders' perspective. A mixed method study.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). Flere pasienter til Østfold krever mer plass og økt bemanning. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). Helsetjenester koster faktisk penger. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). Hvordan oppnå en effektiv helsetjeneste?. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). La profesjonelle være profesjonelle. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). Om å tisse i buksa- og budsjettkutt i Hvaler. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). Pasienter vil heller ha behandling i hjemkommunen enn på sykehus. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). Pasienters erfaringer med kommunale akutte døgnplasser.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Finjarn, Therese Jenssen; Ødegården, Terje & Lunde, Ellen Marie (2017). ALNSF Prosjektrapport. Videreutdanning i prehospitalt arbeid for anestesi- og intensivsykepleiere- et samarbeid mellom ALNSF og NTNU Gjøvik. Kartlegging av fortsatt behov, interesse og innhold.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Finjarn, Therese; Ødegården, Terje & Lunde, Ellen Marie (2017). ALNSF prosjektrapport. Videreutdanning i prehospitalt arbeid for anestesi- og intensivsykepleiere- et samarbeid mellom ALNSF og NTNU Gjøvik. Kartlegging av fortsatt behov, interesse og innhold..
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Gran Bruun, Anne Marie; Vassbotten Olsen, Marit; Smith, Stine Thorvaldsen; Skodjereite, Jannicke & Finjarn, Therese Jenssen (2017). Grunnlagsdokument for anestesisykepleiere.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Lappegard, Øystein; Garåsen, Helge & Aaraas, Ivar Johannes (2017). Desentraliserte helsetjenester. www.tidsskriftet.no.
 • Nilsen, Hilde-Marie; Rosnes, Monica & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). Pasienter med ARDS i mageleie. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Olsen, Gitte Lise; Smith, Stine Thorvaldsen; Lunde, Ellen Marie & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). Pasienters erfaringer med PICC-line/Midline.
 • Raknes, Marie Therese; Bodin, Anette & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). Gassemboli- en alvorlig komplikasjon. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Stene-Nilsen, Inger-Lise; Bro, Therese; Reitan, Fang & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). Søvn på dagsorden. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Thune, Maria & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2017). Sepsis hos eldre kan bli oversett. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Berger, Lise-Lotte; Willadsen, Hilde & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2016). Den våkne respiratorpasienten. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  4, s 5- 10
 • Bøyesen Vala, Ingunn; Fritheim, Marit & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2016). Hvor dypt kan vi synke? Om anestesi og anestesidybde hos eldre pasienter. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  2, s 4- 8
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2016). Følg nøye med på utviklingen i eldreomsorgen. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2016). Mannen min er sykepleier. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2016). Medias makt- befolkningens trygghet. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2016). Når eldre blir offer for politisk spill. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2016). På tide å introdusere pasientløftet. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2016). Viktig med ulik kompetanse. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  1(11), s 56- 64
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2016). Viktig med ulik kompetanse. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  2016(1), s 65- 65
 • Norli Haugerud, Sigrid & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2016). Organdonasjonsprosessen- intensivsykepleieres opplevelser. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  1, s 16- 21
 • Snøløs, Erlend; Altmeier, Kari Marie; Muharremi, Belkize & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2016). Forebygging av delirium hos FCF-pasienten. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  4, s 11- 19
 • Vorkinn, Anne-Lise; Nielsen, Laila; Bjørknes, Gerd & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2016). Intra-abdominal hypertensjon- en medisinsk algoritme. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  2, s 10- 15
 • Wigtil, Turid; Wadel, Christine & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2016). Støy på intensivavdelingen- på godt og vondt. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  1, s 4- 9
 • Busch, Elisabeth; Nordheim Weld, Stine & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2015). Tverrfaglig samarbeid- lekende lett?. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  2, s 23- 27
 • Gjerustad, Kathinka; Mokri, Kimia; Thorsen, Irina & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2015). Stabilisering av hemoragisk sjokk. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  4, s 10- 16
 • Havikhagen, Charlotte; Joakimsen, Åge Moe; Bredesen, Sittichai & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2015). Vis meg hvordan du puster, og jeg skal fortelle deg hvordan du lever ditt liv. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  4, s 24- 29
 • Kragnes, Gunhild Groseth; Martinsen, Helge & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2015). Reversering av muskelrelakserende medikament. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  2, s 5- 10
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2015). Mange å ta hensyn til i barne- og ungdomsidretten. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2015). Nærhet mellom hjem og sykehjem viktig. Fredrikstad Blad.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2015). Pasienterfaringer etter opphold på KAD.
 • Madsen, Cecilie Aamlid & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2015). Avsluttende behandling på intensivavdeling. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  1, s 10- 15
 • Markussen, Viktoria Mari & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2015). Den overvektige intensivpasienten. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  3, s 17- 21
 • Bjørnå, Synne & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2014). Bruk av premedikasjon til barn- til barnets beste?. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  4, s 11- 15
 • Grobakken, Einar; Vammervold, Siri; Opheim, Guri & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2014). Bruk av cricoidtrykk ved akutt anestesi-innledning. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  3, s 15- 20
 • Johansen, Hege Siren; Torsvik, Charlotte Nilsen & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2014). Intensivsykepleieres bevissthet om forebyggelse av delirium. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  3, s 8- 13
 • Knutsen, Karina; Swensson, Aina & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2014). Intensivpasientens søvnkvalitet. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  4, s 5- 9
 • Leypoldt, Therese; Brarud, Charlotte & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2014). Briller på operasjonsstuen. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  102(4), s 60- 63
 • Lund, Yvonne & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2014). Confusion assessment Method for the intensive care unit (CAM-ICU)- barrierer ved implementering. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  1, s 15- 20
 • Andersen, Lene & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2013). Utvikling av traumatisk blødningssjokk. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  4, s 5- 11
 • Blomberg, Maria & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2013). Innledning av generell anestesi til ikke-fastende barn. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  3, s 5- 10
 • Dahlen, Silje Solberg; Melbybråten, Grethe; Farmen, Gudbrand & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2013). Læring av simulering. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  4, s 13- 18
 • Finsrud, Lene & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2013). Skadevirkning av oksygenbehandling. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  1, s 5- 11
 • Iløkken, Kristin; Tønset, Øistein & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2013). Peroperativ væskebehandling. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  1, s 23- 28
 • Kirchhoff, Jörg W. & Leonardsen, Ann-Chatrin (2013). Employee voice in professional bureaucracies.
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2013). Operasjonssykepleier opplever minst støtte. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  101(13), s 58
 • Sivertsen, Grete; Hårsaker, An Margitt; Haugdahl, Hege Selnes; Brenne, Inger Karin; Sandvik, Tove Bergquist & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2013). Systematisk mobilisering av respiratorpasienter. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  1, s 17- 21
 • Slaatsveen, Mariann; Edvardsen, Christina & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2013). Sedasjonsprotokoll. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  4, s 20- 27
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2012). Pasientsikkerhet, samhandling, trygg anestesi. PaSTA-prosjektet 2010-2012. Evalueringsrapport.
 • Mæhlum, Line; Eknæs, Kristina; Gulseth, Elisabeth Storvand; Nordlie, Sondre Magne & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2012). Skifte av TIVA-sett ved anestesi. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  4, s 5- 11
 • Omberg, Karine; Solberg, AC & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2012). Organdonasjon. Hvordan kan intensivsykepleieren medvirke til at pårørende samtykker?. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  1, s 17- 21
 • Ulfeldt, Mia & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2012). Kan hjertestans under sementering av hofteprotese forebygges?. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  1, s 12- 15
 • Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2011). Hjertesyke pasienter, I: Inger Liv Hovind (red.),  Anestesisykepleie.  Akribe Forlag.  ISBN 978-82-7950-134-3.  Hjertesyke pasienter.  s 27 - 35
 • Klæboe, Gro Wien & Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2007). TCI Remifentanil- en mer skånsom anestesi til eldre pasienter?. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing.  ISSN 0809-9707.  1, s 5- 8

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:13 - Sist endret 14. juni 2021 15:24