English version of this page

Digitale beslutningsstøttesystemer

Forskningsgruppen skal initiere, gjennomføre og formidle forskning på iverksetting og bruk av digitale systemer i organisasjoner. 

Gruppens formål

Forskningsgruppen Digitale beslutningsstøttesystemer ble etablert i mai 2021 og ledes av prof. Marit K. Helgesen. Hovedmålsettingen er å utforske forskjellige iverksettingsprosesser og bruk av digitale verktøy i organisasjoner og de påfølgende endringer av institusjoner, organisasjoner, profesjoner og praksiser. Pågående forskning i gruppen retter oppmerksomheten mot digitalisering i offentlig sektor, organiseringen av arbeid, nye former for arbeidsorganisering, arbeidsoppgaver og profesjonell kunnskap. Gruppen er spesielt opptatt av hvordan digitalisering påvirker arbeidet i offentlige organisasjoner og profesjoner. Gruppen arbeider også med hvordan digitalisering påvirker relasjonen mellom profesjonelle og tjenestemottakere.

Eksempler på interesseområder for gruppens medlemmer er:

  • Arbeidsorganisering
  • Koordinering i og mellom organisasjoner
  • Profesjonell kunnskap
  • Kompetansebehov
  • Standardisering og konsekvenser for arbeidsprosesser, tjenester og deres mål, samt kvalitet

Beslutningsstøttesystemer er interessante fordi de ofte utvikles av profesjonelle innen data, men brukes av profesjonelle i velferdsstatens førstelinje og deres ledere. Gruppene har ulike kunnskapsbaser og derfor kan slike systemer endre informasjonen beslutningstakere nyttiggjør seg av og grunnlaget beslutninger fattes på. I tillegg kan beslutningsstøttesystemer demokratisere og desentralisere beslutninger som ikke lenger må fattes av spesielle faggrupper som f.eks. ledere. Systemene kan derfor involvere profesjonelle og tjenestemottakere på kvalitativt nye måter.

Endrede informasjons- og kommunikasjonsstrømmer påvirker hvordan offentlige og private organisasjoner designer og organiserer arbeidsoppgaver. Saksbehandling kan brukes som ett eksempel på en arbeidsoppgave som endres fordi stordata, algoritmer og automatisering tas i bruk. Forskning har vist at velferdsorganisasjoner endrer måtene beslutninger fattes på fra å være deskriptive til å bli normative eller regelorienterte, automatiserte beslutninger som fattes ut fra store mengder innsamlete data.

Forskningsgruppen utforsker hvordan slike systemer på den ene siden endrer arbeidsmåter og organisasjoners atferd, og på den andre hvordan systemene igjen endres gjennom bruk. Gruppens forskningsaktiviteter retter seg mot å framskaffe ny kunnskap om implikasjonene av digitalisering (digitalisering omfatter plattformer for samarbeid, automatisering, bruk av stordata og algoritmer) for offentlig administrasjon og tjenesteytende organisasjoner. Gruppen forsker på hvordan digitalisering påvirker arbeidsprosesser, profesjonelles arbeidsforhold, deres kunnskap og kvaliteten på tjenestene. 

Prosjekter

Forskningsgruppen arbeider med følgende prosjekter:  

Fire prosjekter er finansiert av Høgskolen i Østfold innenfor satsningen Det digitale samfunn, mens det siste er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Gruppen arbeider kontinuerlig for å etablere nye prosjekter.

Nasjonale og internasjonale samarbeid

Forskergruppen samarbeider med flere internasjonale forskningsinstitusjoner. Disse inkluderer Newcastle Universitet Business School, Karlstad Universitet og Högskolan i Borås. I Norge samarbeider gruppen nært med aktører innenfor både sekundær- og primærhelsetjenesten, samt med kommunale tjenesteytende organisasjoner, samt med følgende institusjoner innenfor høyere utdanning: VID, Universitetet i Innlandet, Universitetet i Bergen (UiB), and Universitetet i Stavanger (UiS).

Publikasjoner

De siste fem årene har medlemmer i forskningsgruppen publisert ca. 40 artikler i nivå 1-tidskrifter (eksempler er Public Management Review, International Journal of Integrated Care, International Journal of Health Policy and Management) og nivå 2-tidsskrifter (f. eks. European Journal of Social Work), samt i bøker som utgår fra fagmiljøet og er utgitt i Norge.

Medlemmer i forskningsgruppen Digitale beslutningsstøttesystemer

Totalt teller forskningsgruppen per nå seks professorer og førsteamanuenser og fire PhD-kandidater, alle fra Fakultetet for helse, velferd og organisasjon.

Deltakere

Emneord: Det digitale samfunn, DigiWork
Publisert 24. sep. 2021 08:29 - Sist endret 6. jan. 2022 18:47