English version of this page

Forskergruppen for sosialfag

Hva mister vi og hva vinner vi på å digitaliser vår kollektive velferdsstatlige infrastruktur? Hvordan påvirker materielle forhold, teknologi og digitalisering kvaliteten og utførelsen av velferdstjenester? Hvordan kan vitenskap og teknologistudier bidra til teoretisk, metodisk og analytisk utvikling av sosialfagene?

Forskergruppens faglige fokus

Gjennom Høgskolen i Østfolds satsingsområde Det Digitale Samfunn (DDS) blir problemstillingene ovenfor sentrale i gruppa for sosialfag. Sosialfag favner et bredt spekter av profesjoner og profesjonelle praksiser innen offentlig og privat virksomhet. Sosialfaglig arbeid retter seg mot å hjelpe borgere å bli uavhengige og selvstendige medlemmer av samfunnet. Sosiale problemer som fattigdom, rusmisbruk, familievold, psykisk helseutfordringer og mobbing skaper utenforskap og brudd i sosiale relasjoner og nettverk. En sentral oppgave er å bistå mennesker med å skape og vedlikeholde relasjoner med familie, venner, arbeidsliv og lokalsamfunn. Sosialfaglig arbeid innebærer blant annet å etablere tillitsfulle bånd og nære relasjoner med borgere med problemer for å avhjelpe og forebygge sosiale problemer. En samtidsutfordring er at digitalisering av samfunn, hvor mye av den nære kontakten mellom tjenestemottager og tjenesteyter er blitt effektivisert og kanalisert til digitale medier, fører til en avstand. Selv om de fleste av oss ønsker digitalisering og effektivisering av vår kollektive velferdsstatlige infrastruktur velkommen, kan disse teknologiske omveltningene potensielt føre til mer utenforskap, mistillit og ekskludering. Teknologiske og materielle endringer i velferdssamfunnets rammebetingelser medfører også endringer i velferdstjenester, arbeidsbetingelser og brukeropplevelser. I forskergruppa for sosialfag arbeider vi med å utforske hvordan vitenskap og teknologistudier (VTS) kan bidra til å utvikle nye perspektiver og kunnskap på de samfunnsendringer og potensielle fallgruver som det digitale samfunn bringer med seg.   

Vitenskap og teknologistudier er et tverrfaglig og heterogent forskningsfelt som er opptatt av sammenheng mellom samfunnsforhold, vitenskapelig kunnskapsproduksjon og teknologi. For eksempel kan vi se hvordan politikere, akademikere og næringslivsledere har enorm tillit til og tro på at teknologi, kunnskapsutvikling og vitenskap skal løse samtidens kriser, enten det dreier seg om velferdsstatens utfordringer eller klimakrise. Denne optimismen krever et kritisk blikk. Vitenskap og teknologistudier har viet betydelig oppmerksomhet til å forstå sosiale, kulturelle og materielle forholdene som veves sammen med vitenskapen og teknologiens tilsynelatende objektive og nøytrale fremstillinger. Å undersøke sosialfaglige problemstillinger gjennom VTS mener vi kan gi nye reflekterte og kritiske perspektiver på vårt velferdssamfunn.

Gruppens formål

Forskergruppa for sosialfag skal være et verksted hvor vi kan utvikle forskningsprosjekter teoretisk, metodisk og analytisk. Dette innebærer at vi skal bruke forskergruppa som et samlested for å drive frem forskningsprosjekter som vi ønsker å utvikle. Forskergruppa kan således være et sted for å diskutere metodiske tilnærminger og teknikker, så vel som analytiske og teoretiske perspektiver, fortrinnsvis knyttet til vitenskap og teknologistudier. Samtidig er vi opptatt av å ha fokus på praksis. Praksis sammenfaller med vitenskap og teknologistudiers opptatthet av ordinære, hverdagslige praksiser, og hvordan for eksempel moral og etikk har overraskende innflytelse på utformingen av materielle forhold som teknologi, arkitektur, organisasjoner, tjenesteutforming og sosialfaglige arbeidsoppgaver.

Forskergruppens aktiviteter

Vår aktivitet består av flere ulike praksisbaserte forskningsprosjekter, dvs. empiriske studier, som kan bidra til å utvikle profesjonell praksis.

Slik kan du kontakte oss

Førsteamanuensis Christian Sørhaug: chs@hiof.no

Deltakere

Emneord: Det digitale samfunn, DigiHealth
Publisert 30. apr. 2018 14:02 - Sist endret 9. feb. 2022 11:58