English version of this page
Pågående prosjekt

Digitalisering i høyere utdanning (DiHiEd)

I dette prosjektet ønsker vi å fremskaffe kunnskap om erfaringer, utfordringer, oppfatninger og potensiale knyttet til digitalisering i norske UH-sektor – slik det oppfattes av menneskene i sektoren.

Om prosjektet

Forskningsprosjektet inngår i Høgskolen i Østfolds satsningsområde Det digitale samfunn.

Forskerne som er tilknyttet prosjektet ønsker å utvikle en forståelse av fenomenet digitalisering i sektoren for høyere utdanning i Norge, og gjennom dette rette oppmerksomheten mot hvordan digitalisering tenkes på, forstås og utføres universitets- og høgskolesektoren.

Gjennom kvalitative forskningsintervjuer, gjennomført i henhold til metoden critical incident technique, vil forskerne tilknyttet DiHiEd utforske spesifikke hendelser relatert til digitalisering i universitets- og høgskolesektoren. Informantene i prosjektet velges blant vitenskapelig ansatte, administrativt ansatte og ledere i sektoren.

Vi planlegger å publisere vitenskapelige artikler med utgangspunkt i det empiriske materialet. I tillegg vil vi vurdere å utvide prosjektet til å omfatte andre sektorer enn universitets- og høgskolesektoren.

Mål

DiHiEd er første del av et mer omfattende prosjekt. Målene for hele prosjektet er 1. å utforske hvordan digitalisering tenkes på, forstås og utføres i norsk UH-sektor, 2. å identifisere kjernetemaer knyttet til digitalisering i UH-sektoren – slik det oppfattes av menneskene i sektoren, og 3. å dra lærdom av punkt 1 og 2 slik at digitalisering kan føre til fornying, forenkling og forbedring i UH-sektoren.

Deltakere

Emneord: Det digitale samfunn, DigiWork
Publisert 13. nov. 2020 10:00 - Sist endret 6. jan. 2022 16:51