Pågående prosjekt

Integrated Services for Patients with Dual Diagnosis (ROPIT)

Hovedmålet med prosjektet er å analysere hvilke faktorer som fremmer organisering av integrerte tjenester til mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser, også kalt ROP-lidelser.

Mennesker med ROP-lidelser er en av de mest sårbare gruppene som helse- og velferdssektoren arbeider med. Både i Norge og internasjonalt er det erkjent at det er store utfordringer med å skape helhetlige og integrerte tilbud for denne gruppen. Analyser av dette gjøres i ROPIT gjennom studier av tjenestetilbudet for pasientgruppen i tre kommuner og i spesialisthelsetjenestene. Prosjektet studerer hvordan tjenestetilbudet utvikles gjennom kunnskapsdeling om omfanget av, og kjennetegn ved, de problemene pasientgruppen står overfor i møtet med tjenestene, og hvilke organisatoriske løsninger som etableres lokalt. Et mål er også å utvikle et forskningsbasert undervisningsopplegg for å spre kunnskap om hvordan en kan skape integrerte tjenester der målgruppen er ansatte i tjenestene, politiske myndigheter og ansatte i høyere utdanning.

Tidsperiode:

Prosjektet gjennomføres i løpet av en 4-årsperiode med oppstart 1.1. 2018.

Økonomisk ramme:

Den økonomiske rammen er på ca. 15 mill. kr., hvorav ca. 11.5 mill. kr. er bevilget fra Norges Forskningsråd. 

Ansvarlig forskergruppe:

Ansvarlige for gjennomføring av prosjektet er en forskergruppe knyttet til «Samordning i helse- og velferdstjenester», innenfor rammen av HiØ's satsingsområde «Arbeidslivs-, profesjons- og tjenesteforskning». Førsteamanuensis Catharina Bjørkquist er prosjektleder. Prosjektteamet består av en phd.student, en post.doc forsker og fem forskere – alle fra Avdeling for helse og velferd (HV).

Samarbeid:

Prosjektteamet samarbeider med forskere fra andre norske universiteter og høgskoler, samt universiteter i Sverige og Skottland.

Metode:

Det innsamles data i tre kommuner ved hjelp av flere metoder. Det anvendes kvalitative metoder som individuelle intervjuer, gruppeintervjuer, observasjonsstudier og dokumentstudier. En innovativ og digital datainnsamlingsmetode kalt Concept Mapping skal også anvendes i en av fasene av prosjektet. I tillegg vil det gjennomføres en analyse av nasjonalpolitiske strategier i forhold til målgruppen.

Gjennomførte aktiviteter:

Fra oppstarten 1.1.2018 ble det etablert en prosjektadministrasjon, i tillegg til at det ble gjennomført et oppstartsseminar i april 2018. I oktober 2018 har det videre blitt gjennomført en workshop for tjenesteytere og ledere i de tre kommunene.

En paperworkshop  ble arrangert i mai 2019. I dette året vil det også bli presentert funn fra analysene av hvilke faktorer som hemmer og fremmer integrerte tjenester for pasientgruppen på seminarer og konferanser nasjonalt og internasjonalt. 

Kommende aktiviteter:

Det skal gjennomføres Concept Mapping ved utgangen av 2019.

Intervjuer av tjenestemottakere ble startet på våren 2019 og fortsetter høsten 2019.

Nyhetssak om prosjektet

Deltakere

Publikasjoner

 • Hansen, Gunnar Vold (2021). Helhetlige tjenestetilbud i en liten kommune. I Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (Red.), Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73453-4. s. 155–173. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.140.
 • Fineide, Mona Jerndahl; Haug, Erna & Bjørkquist, Catharina (2021). Organisational and Professional Integration Between Specialist and Primary Healthcare Services: A Municipal Perspective. . International Journal of Integrated Care (IJIC). ISSN 1568-4156. 21(2). doi: 10.5334/ijic.5606.
 • Ramsdal, Helge Normann (2021). Statlige reformer på rus- og psykisk helsefeltet - er virkemidlene tilstrekkelige? I Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (Red.), Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73453-4. s. 63–87. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.140.
 • Fineide, Mona Jerndahl; Løken, Therese Dwyer & Haug, Erna (2021). Samordning av lokalbaserte tjenester: Når svake formelle samordningsstrukturer kompenseres av uformelle samordningsgrep . I Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (Red.), Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73453-4. s. 175–194. doi: 10.23865/noasp.140.ch9.
 • Helgesen, Marit Kristine (2021). Kommunal organisering, ledelse og endring: En casestuide av implementering av psykiske helsetjenester i en norsk kommune. I Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (Red.), Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73453-4. s. 131–154. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.140.
 • Løken, Therese Dwyer (2021). Rekruttering og deltakelse i kvalitativ forskning: Tjenestemottakere og pårørende som deltakere. I Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (Red.), Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73453-4. s. 43–62. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.140.
 • Hansen, Gunnar Vold (2021). Trenger ROP-brukere en individuell plan? I Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (Red.), Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73453-4. s. 111–129. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.140.
 • Hansen, Gunnar Vold (2021). Bolig til brukere med omfattende rus- og psykiske lidelser. I Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (Red.), Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73453-4. s. 217–234. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.140.
 • Hansen, Gunnar Vold (2021). Oppfølging av ROP-brukere for, under og etter at de har sonet en dom i fengsel. I Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (Red.), Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73453-4. s. 259–249. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.140.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2021). Structural disavowal and personal inundation of responsibility – a local perspective on pressure on mental health front-line professionals. European Journal of Social Work. ISSN 1369-1457. doi: 10.1080/13691457.2021.1882399.
 • Fugletveit, Ragnhild (2021). «… det vanskeligste er jo å finne noe fornuftig å gjøre». - Om betydningen av arbeid og aktivitet for mennesker med ROP-utfordringer. I Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (Red.), Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73453-4. s. 235–257. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.140.
 • Røste, Rannveig & Bjørkquist, Catharina (2021). Samarbeid om rus- og psykisk helsetjenester - erfaringer fra en innovasjonsprosess i en storbykommune. I Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (Red.), Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73453-4. s. 195–216. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.140.ch10.
 • Ramsdal, Helge Normann & Bjørkquist, Catharina (2021). Nasjonale veiledere - "soft governance" og "nudging"? I Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (Red.), Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73453-4. s. 89–109. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.40.ch5.
 • Bjørkquist, Catharina & Hansen, Gunnar Vold (2018). Coordination of services for dual diagnosis clients in the interface between specialist and community care. Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN 1178-2390. 11 . doi: 10.2147/JMDH.S157769. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2021). Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-73453-4. 302 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2021). «Hva er viktig for deg?» i et styringsperspektiv».
 • Bjørkquist, Catharina (2021). Disavowal and Individual Inundation – Dilemmas of Mental Health Work. International Journal of Integrated Care (IJIC). ISSN 1568-4156. 21. doi: 10.5334/ijic.ICIC20130.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2021). Om ROPIT-prosjektet, teoretisk forankring og metode. I Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (Red.), Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73453-4. s. 27–41. doi: https%3A/doi.%20org/10.23865/noasp.40.ch2.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2021). Introduksjon. I Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (Red.), Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73453-4. s. 9–25. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.40.ch1.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2021). "Det nye paradigmet" i rus- og psykiske helsetjenester - utfordringer og muligheter. I Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (Red.), Statlig politikk og lokale utfordringer: Organisering av tjenester innen rus og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73453-4. s. 281–299. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.40.ch14.
 • Bjørkquist, Catharina (2021). Presentasjon av ROPIT antologien.
 • Ramsdal, Helge Normann (2021). Utviklingstrekk – nye utfordringer innen rus og psykisk helse.
 • Hoel, Tone Larsen & Hansen, Gunnar Vold (2020). Er bofelleskap egnet for mennesker med ROP-lidelser? Erfaringskompetanse.no.
 • Røste, Rannveig & Bjørkquist, Catharina (2020). Utvikling av helhetlige tjenester innen rus- og psykisk helse: erfaringer fra en innovasjonsprosess i en storbykommune.
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2020). Structural Disavowal and Individual Inundation – Dilemmas of Mental Health Work .
 • Fineide, Mona Jerndahl & Haug, Erna (2020). Achieving horizontal and vertical integration in local services - creating sustainable mechanisms?
 • Løken, Therese Dwyer; Johannessen, Aud & Bjørkquist, Catharina (2020). Organizing financial resources in the municipality: a case study on integrated services to persons with concurrent substance abuse and mental health challenges.
 • Ramsdal, Helge Normann (2020). Tjenesteperspektiver på psykisk helsearbeid. I Gonzalez, Marianne Thorsen (Red.), Psykiske lidelser - Faglig forståelse og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige og flerfaglige perspektiver. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205516700. s. 476–484.
 • Hansen, Gunnar Vold (2019). Er en bolig alltid et hjem? .
 • Bjørkquist, Catharina & Ramsdal, Helge Normann (2019). Integrerte tjenester – er det mulig? ROPIT - prosjektet.
 • Bjørkquist, Catharina (2019). Integrerte tjenester til mennesker med ROP-lidelser – er det mulig?
 • Hansen, Gunnar Vold (2019). Helhetlige tjenester til Rop-pasienter som skal sone en dom i fengsel.
 • Fineide, Mona Jerndahl & Haug, Erna (2019). Competing Institutional Logics; Professionals and management experiences during care transitions between hospital and local services.
 • Fugletveit, Ragnhild (2019). Fra rus til arbeidsliv.
 • Ramsdal, Helge Normann & Bjørkquist, Catharina (2019). Dilemmaer i profesjonelt arbeid med ROP-pasienter – mellom ansvarsfraskrivelse og ansvarsoversvømmelse.
 • Ramsdal, Helge Normann & Bjørkquist, Catharina (2019). Structural disavowal and personal inundation of responsibility – a local perspective on pressure on mental health work.
 • Fineide, Mona Jerndahl & Haug, Erna (2019). Sirkulære prosesser - utfordringer når ulike institusjonelle logikker møtes i behandling av mennesker med dobbeltdiagnoser. .
 • Løken, Therese Dwyer; Johannessen, Aud; Helgesen, Marit Kristine & Bjørkquist, Catharina (2019). “Money talks”: a qualitative study on how organising of financial resources affect integrated services to persons with dual diagnosis.
 • Hansen, Gunnar Vold & Bjørkquist, Catharina (2018). Pårørende - ressurs eller problem? Fredrikstad Blad.
 • Ramsdal, Helge Normann (2018). Hvilke endringer ser du når det gjelder forekomst av psykiske lidelser og konsekvensene dette vil få for kompetansebehov i kommunenes psykiske helse- og rustjenester? .
 • Ramsdal, Helge Normann (2018). Psykisk helse og levekår: Hvordan kan Knutepunkt for Recovery jobbe med dette? .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. nov. 2018 08:54 - Sist endret 14. mars 2022 10:23