Masterprogrammet har gitt meg et stort utbytte

Sigrun Peymann tok Masterstudium i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold. Det ga henne svært verdifull kompetanse i jobben som avdelingssykepleier og leder ved to spesialavdelinger på Stovnerskoghjemmet.

Sigrun Peymann er tidligere student på Masterstudium i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold

Foto: Privat

Hvorfor valgte du å studere Masterstudium i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold?

I jobben min erfarte jeg at kravene til ledere i helsesektoren var økende. Jeg hadde jobbet som avdelingsleder i Sykehjemsetaten (SYE) i flere år, og hadde fra tidligere en ettårig lederutdanning på deltid. Samtidig hadde jeg et ønske om økt kunnskap innenfor ledelse. Grunnen til at valget falt på Høgskolen i Østfold var at jeg hadde registrert at masterprogrammet hadde fått positive omtaler. Programmet virket veldig relevant og spennende i forhold til de utfordringene jeg opplevde i hverdagen. I tillegg var masteren veldig relevant for fremtidige lederstillinger innen helsesektoren. Jeg mener det er en stor fordel at det er en generell master i ledelse, som ikke utelukkende er bundet opp mot en sektor. Dette bidrar til et spennende læringsmiljø, der man treffer studenter på tvers av ulike organisasjoner og sektorer som i seg selv er utrolig læringsrikt og inspirerende.

Hvordan vil du beskrive mastergraden i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold?

Det var fire fantastiske år. Selv om det var krevende ved siden av full stilling, har kunnskapen og erfaringsutvekslingen i masterprogrammet gitt meg utrolig mye, både gjennom faglig og personlig vekst. Særlig nå i ettertid ser jeg hvor mye det har gitt meg, og jeg lengter tilbake til disse årene. Studiet hadde både interne og eksterne forelesere med mye kunnskap og det var deltakere fra mange ulike sektorer. Programmet var variert og profesjonelt lagt opp med en fin balanse mellom teori og diskusjon under samlingene. Under arbeidet med masteravhandlingen var det tett og god veiledning i forbindelse med mange spennende faglige diskusjoner. I sum bidro dette til en utrolig variasjon og bredde i erfaringsutvekslingen mellom studentene, forelesere og veileder.

"Masterprogrammet ga meg verdifull innsikt som har bidratt til at jeg har videreutviklet evnen til kritisk tenkning. Dette er noe jeg har stort utbytte av i ulike fora, både i forhold til personalet og i rollen min innad i ledergruppen."

Sigrun Peymann, tidligere masterstudent ved Høgskolen i Østfold.

På hvilken måte tenker du at mastergraden er verdifull i din yrkespraksis?

Jeg ser helt klart at masterutdanningen har vært verdifull for min lederrolle, og jeg brukte muligheten til å fordype meg i en problemstilling førstelinjeledere står i hver dag. Med lederansvar for over 40 ansatte er organisering av arbeidshverdagen noe som opptar meg. Masterprogrammet ga meg verdifull innsikt som har bidratt til at jeg har videreutviklet evnen til kritisk tenkning. Dette er noe jeg har stort utbytte av i ulike fora, både i forhold til personalet og i rollen min innad i ledergruppen. I sum har masteren gitt meg mer trygghet i de beslutningene jeg tar, spesielt når det er krevende og upopulære avgjørelser. Organisasjonsteori har jeg fått god bruk for i tillegg til at jeg har blitt mer metodisk i mitt arbeide. Ikke minst har jeg har gjennom studiet blitt mer oppmerksom på viktigheten av forskningsbasert kunnskap som basis for erfaringsbasert praksis.

Hva er den viktigste kompetansen du har tatt med deg fra denne graden?

Det er mange ting, men hvis jeg skal trekke frem en kompetanse så vil jeg si at det å kunne drøfte faglige problemstillinger med utgangspunkt i ulike perspektiver. Masterprogrammet stimulerer til kritisk tenkning og i en stadig mer tabloid verden er det viktig å reflektere før man konkluderer.      

Har du noen tips og råd til andre som vurderer å ta studiet?

Min første tanke er at motivasjon og fokus er helt avgjørende, da det krever mye ved siden av full jobb og familieliv. Er motivasjonen tilstede er min oppfordring, søk! Studiet gir deg mye kunnskap og personlig utvikling, i tillegg til et sterkt samhold med engasjerte og inspirerende medstudenter og forelesere.  


Navn: Sigrun Peymann
Studieprogram: Masterstudium i organisasjon og ledelse
Uteksaminert: Desember 2018
Stillingstittel: Avdelingssykepleier for to spesialavdelinger
Arbeidsgiver: Sykehjemsetaten, Stovnerskoghjemmet 

Publisert 24. jan. 2022 15:46 - Sist endret 10. feb. 2022 10:04