Planning research and projects

In the IRG meeting January 6 we planned and discussed research initiatives and projects spring 2022. 

Agenda:
1) Status update IRG
2) Presenting our phd fellows in Greenbizz
3) Articles in progress
4) Projects in progress
5) Planning this semester's writing seminar

Per Valter and the research group discussing green business development

Noen stikkord fra januar-møtet:

Kort runde rundt bordet:

 • Søren W: ELSE (kinesiske partnere med flere samarbeidspartnere fra IRG) i tillegg til SMALE. Er leder av FoU-gruppa Eurasia og bachelorprosjekt.
 • Søren K: Veileder til Frode og har sampublisert forskning med Frode og Gunnar m. fl.. Fokus på bærekraft og grønne forretningsmodeller. Fra Aalborg Universitet.
 • Per V: Fra Aaurhus universitet før HiØ fra høsten 2021. Emneansvarlig for to emner på grønn forretningsutvikling (inkludert teknologi). Sentral i Greenbizz.
 1. Kort status for IRG

Faste aktiviteter med symposium på høstsemesteret og skrivesamling på vårsemesteret. Vi har klart å følge dette opp også gjennom COVID. Les mer på https://www.hiof.no/iio/ois/english/research/groups/innovation/news/

 1. Presentasjon av stipendiatene og arbeidet i Greenbizz
 • Mirielle: Bred erfaring fra næringsliv og ulike roller i verdikjedene. Bærekraft motivasjonen. Søknad til Aarhus Universitet fokus nå. På rett vei. Teoretisk ståsted value networks. Greenbizz.
 • Lars Gunnar: Bakgrunn fra praktisk LCA både innen byggevare og Østfoldforskning/NORSUS. Greenbizz. Universitetet i Cartagena. LCA støtte grønne forretningsmodeller.

Stipendiatenes arbeid foreslås som utgangspunkt for diskusjoner på skrivesamlingen i juni: «Verdiskaping som økonomi, miljø og det sosiale både opp mot LCA og forretningsmodeller.»

 1. Om artikler i publisering, på vei og planlagt

Introduksjon til publiseringer ved Bjørn Gitle Hauge. Dette handler også om økonomiske verdier for å finansiere forskning. Det er viktig å merke seg kriteriene med sampublisering.

Minner om rammeavtale for språkvask av artikler m.m. se lenke: https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/studier/studieplanutvikling/rammeavtale-for-oversettelse-og-sprakvask-av-tekst.html

Pågående initiativ:

 • Greenbizz writing school (Per Valter)
 • Skriveprosjekt med Maryna på litteratur-review (Mirielle)
 • Skrivesamling i juni 2022
 • Andre:
  • Lean-prosjektet og samarbeid på tvers av fagområder i Sarpsborg (Gunnar)
  • Litteratur-review på grønne forretningsmodeller (Mirielle). Utfordringer med å få til sampublisering? Per følger opp.
  • Ansvarsmodellene i grønne forretningsmodeller som management basert på blant annet en bok som det jobbes med. (Søren W, ALLE?) Etikk. Greenwashing? Søren inviterer til å samskriving rundt forretningsmodeller (hva man gjør; hvordan man skaper eller planlegger å skape verdi) og ansvarsmodeller (hvordan man tenker rundt verdi, ansvar, hva man gjør, og ens sosiale rolle) i sammenheng. (?

Bruker vi empiri fra Greenbizz er det viktig å trekke inn Lars/Mirielle/Bjørn som medforfattere fordi dem har lagt grunnlaget for denne empirien.

 1. Om FoU-prosjekt og søknader på gang

Bjørn: Greenbizz 2.0 (Interreg). Kristian Koch fått inn et brobyggerprosjekt for å lage et nytt prosjekt i EU-programmet på eu’s taksonomi. Utlysningsteksten ikke ferdig!

Gunnar: Greenbizz 1.5 (NFR) med utgangspunkt i Greenbizz/Mirielle men med fokus på innovasjonsprosessene forankret i et nettverk for gjenbruk av møbler (fra firedobling til reduksjon på 40%). Kan bli et for-prosjekt.

Søren W: Videreutvikle ELSE og sirkulær økonomi. ELSE er et komplimentert forskningsprosjekt. For eksempel kan vi finne frem til komparative cases i Kina for å støtte opp om de empiriske casene vi ser på i Skandinavia. Her er det bare å melde fra om spesifikke forskningsmessige interesser.

 1. Plan og tema for årets skriveseminar
 • Første uka i juni
 • Skagen, Danmark
 • Finansiert gjennom Greenbizz og Instituttet
 • Organisert som
  • kort plenumssamling på prioriterte team
   • Grønne forretningsmodeller (innleder Per Valter?)
   • COST action og IRG (innleder Bjørn Gitle?)
  • Skrivetid individuelt eller i grupper på egne skriveprosjekt

Når eksamensplanene er lagt sender Gunnar ut et forslag til program og lokasjon for diskusjon og ferdigstillelse på neste arbeidsmøte i forskningsgruppa! 

 

Published Jan. 6, 2022 2:53 PM - Last modified Jan. 7, 2022 10:32 PM