Regnskapsansvarlig

Per Semb jobber som regnskapsansvarlig i United Stage Artist Norge AS. Han studerte Bachelor i regnskap og revisjon og ble uteksaminert våren 2017.

Studiet Bachelor i regnskap og revisjon fases ut våren 2021. Det erstattes av studiet Bachelor i regnskap som oppfyller utdanningskravet for å bli autorisert regnskapsfører.

Hvorfor valgte du å studere Regnskap og revisjon?

For min egen del var dette et noe tilfeldig valg, med innflytelse fra mine nærmeste. Det virket som et utdanningsløp som ville gi meg gode framtidsutsikter. Første semester var jeg svært usikker på om jeg ville fortsette videre med regnskap og revisjon, da det var en helomvending for meg å gå fra å knote med musikk til å knote med tall. Det var krevende, men jeg valgte å forsøke og fullføre første år, da jeg personlig ikke var tilfreds med å avslutte midt i løpet.

2. semester «knakk» jeg koden i mer eller mindre grad, og begynte å synes at dette var artig. Jeg valgte derfor å sikte på fullføring av bachelor-graden. I retrospektiv har valget gitt mening, da jeg under oppveksten har hatt et hode for tall og matematikk, og liker når ting er systematisk og oversiktlig – det var bare et brudd med det da hormonene begynte å løpe løpsk.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Grunnkravet var at man hadde en økonomisk utdannelse, og da aller helst en bachelor-grad. Det er ikke et nødvendig krav i bransjen jeg jobber i (musikk, konsert-booking) at man har en bachelor-grad i økonomi når man er intern regnskapsfører, men det er absolutt en fordel med tanke på tyngden av kompetanse. Mot slutten av tredjeåret med regnskap og revisjon i Halden fikk jeg muligheten til å få litt erfaring med ulike arbeidsoppgaver som regnskapsfører (bokføring, MVA-oppgjør, bankavstemming, årsoppgjør), som nok ga meg en liten bonus ved gjennomgang av min CV og mine referanser. I tillegg til dette hadde jeg inngående interesse for musikk, samt forståelse for hvordan prosessene i kulturnæringen fungerer (fra hobby/semi-profesjonelt, i tillegg til diverse frivillig arbeid på festivaler), som gjorde at jeg som kandidat nok skilte meg litt ut ettersom jeg hadde denne kombinasjonen av bakgrunn.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Rent overordnet har jeg ansvar for å sikre at regnskapet viser et helhetlig og rettmessig bilde av selskapets drift, med hovedfokus på selskapets inntekter og varekostnader.

Mine arbeidsoppgaver går da ut på:

  • Daglig bokføring, behandling av inngående og utgående faktura i riktig periode (periodisering) og prosjektregnskap.
  • Sikring av selskapets bilag og underbilag for å dokumentere selskapets bokførte inntekter og kostnader i regnskapet, i henhold til norsk regnskapslovgivning.
  • Påse at alle tilsendte leverandørfakturaer er avtalte og blir betalt av selskapet til leverandør, slik at kostnadene kan føres inn i riktige poster/kontoer i regnskapet og i riktig prosjekt/artistregnskap, samt at kostnadene står i riktig regnskapsperiode (måned, kvartal, regnskapsår).
  • Påse (sammen med selskapets selgere) at dets kunder betaler selskapets utgående fakturaer, for å sikre at selskapets tap på fordringer blir så liten som mulig.
  • Bokføring av lønn og driftskostnader, slik at disse står i riktig periode og regnskapsposter/-konti.
  • Ajourføre selskapets artistregnskap/konsertavregninger til en hver tid, slik at avregningene som senere blir sendt ut til artist for fakturering, faktisk gjenspeiler regnskap.
  • Utførelse av periodeoppgjør sammen med økonomisjef, med kontrollering og sikring om at alle avtalefestede inntekter og kostnader er fakturert og står i riktig periode og prosjektregnskap.
  • Kontrollering av regnskapet og regnskapspostene mot økonomiske opplysninger som er kommunisert til økonomiavdelingen/selskapet.
  • Rapportering av økonomiske opplysninger innad i selskapet til økonomisjef, samt utad til selskapets samarbeidspartnere (artister, managere, og konsertarrangører)
  • Dette for å sikre at selskapets ledelse får all relevant økonomisk informasjon for at selskapet drift kan styres på best mulig måte, og at økonomiske beslutninger kan tas ut fra økonomisk status.
  • Avstemming av bank.
  • Kontrolloppgaver for å påse at alle innbetalinger og utbetalinger stemmer mot inntekter og kostnader, samt at inntektene og kostnadene faktisk er og blir betalt, og at disse stemmer.
  • Avstemming av selskapets balanseregnskap
  • Kontrolloppgaver for å påse at alle transaksjoner blir riktig behandlet i resultatregnskapet. Ved forskuddsbetalte kostnader og forskuddsfakturerte inntekter, vil denne kontrolloppgaven fange opp transaksjoner slik at disse blir ført i resultatregnskapet i riktig periode. Ved føringer av opptjente men ikke fakturerte inntekter, vil kontrolloppgaven fange opp disse transaksjonene, slik at de opptjente inntektene faktisk blir fakturert av selskapet.
  • Bistå økonomisjef med arbeid av selskapets budsjetter.
  • Bistå revisor under årsoppgjør.
  • Svare på alle revisors spørsmål innenfor de regnskapsmessige løsningene som er gjort, med hovedvekt på inntekts- og varekostnadsdelen dersom det er spørsmål rundt disse. Utføre regnskapsmessige korrigeringer som revisor krever for å fullføre årsoppgjøret.

På hvilken måte bruker du utdanningen din i jobben?

Mange av mine oppgaver nyter godt, om ikke krever at jeg har teoretisk forståelse og kompetanse for regnskapet; I første omgang at det som føres i regnskapet gjøres innenfor regnskapslovens rammer, men også at man forstår hvordan regnskapet er bygd opp og fungerer, slik at alle handlinger blir gjort på korrekt måte rent teknisk. Ved å ta en bachelor i regnskap og revisjon har jeg opparbeidet meg teoretisk forståelse for hvordan jeg kan og skal løse mine oppgaver praktisk, men også fått en forståelse for hvilket verktøy regnskapet brukes til, og hvilke ringvirkninger regnskapet har både innad i selskapet og utad. Dette bidrar til kvalitetssikring av regnskapet og informasjon man kan hente ut av regnskapet.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Det gjelder å skille seg ut i søknadsbunken. Ved å opparbeide seg relevant erfaring som man kan vise til, vil man med større sannsynlighet være mer attraktiv i søknadsbunken. Nettverk er også viktig. Jeg svarer ut fra regnskaps-perspektivet, men det kan nok også gjelde andre yrker.

Kjenner du noen som driver med regnskap i en eller annen form? Bruk ditt nettverk for å få muligheten til å opparbeide deg praktisk erfaring. Har du ikke et slikt nettverk, gjør du ditt for å få deg dette nettverket. Som student og (fremtidig) arbeidssøker, er valutaen at man kan vise til at man i tillegg til sin skolegang har relevant praktisk erfaring med det man søker på for å jobbe med. Vær på tilbudssiden, vær proaktiv, ta til deg all informasjon og kunnskap som du har mulighet til å tilegne deg! Din fremtidige arbeids-/oppdragsgiver ønsker å sikre seg en kandidat som ønsker å gjøre arbeidet, og som får arbeidet gjort. Gjør ditt for at du kan bli den ønskede kandidaten. Lykke til!

Publisert 29. okt. 2020 13:06 - Sist endret 14. juni 2021 20:14