Revisormedarbeider

Miriam Ingerø jobber som revisormedarbeider i BDO Halden. Hun studerte Bachelor i regnskap og revisjon og ble uteksaminert våren 2019.

Studiet Bachelor i regnskap og revisjon fases ut våren 2021. Det erstattes av studiet Bachelor i regnskap som oppfyller utdanningskravet for å bli autorisert regnskapsfører.

Hvorfor valgte du å studere Regnskap og revisjon?

Jeg valgte å studere regnskap og revisjon da jeg har vært veldig glad i både tall og regnskap og jeg har alltid likt å løse regnskapsmessige/tallmessige problemstillinger. Jeg har også vært opptatt av å følge med på økonomi og utvikling og jeg har derfor følt at en karriere innenfor økonomi og regnskap ville være det riktige valget for meg. Jeg er også veldig glad i å jobbe med mennesker og det å ha et yrke som innebærer kontakt/møter med kunder har også vært viktig ved valg av utdannelse. Gjennom å ta en utdannelse innenfor regnskap og revisjon følte jeg at det kunne åpne seg mange forskjellige muligheter i jobbsammenheng som ville være innenfor mine interesseområder. Jeg følte også at jobbmulighetene ved endt studium absolutt ville være til stede.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

I dag jobber jeg som revisormedarbeider for BDO AS Halden. Føler meg utrolig heldig som fikk denne jobben og trives utrolig godt.

Jeg burde vel egentlig spurt min sjef om akkurat dette, ettersom det var han som valgte å ansette meg, men jeg har jo en viss formening selv om hvorfor jeg fikk denne jobben.

Jeg har alltid vært veldig målbevisst og er opptatt av å levere gode resultater. Jeg var fast bestemt når jeg begynte på studiet om at jeg skulle legge ned mye tid og arbeid i disse 3 årene for å oppnå best mulig resultat. Jeg vet at det er stor konkurranse i markedet når man skal ut og søke jobb og jeg tror at de som kan vise til gode resultater også har en større sjanse for å få akkurat den jobben de ønsker seg. Mitt harde arbeid resulterte i veldig gode karakterer og jeg tror først og fremst det var dette som gjorde meg til en interessant kandidat. (Det første de sa på intervjuet var:» Vi må jo bare først få si at du har utrolig gode karakterer da»).

Ellers forsøkte jeg å forberede meg godt før jeg skulle inn til intervju. Jeg leste meg opp om BDO og forsøkte å sette meg litt inn i hva slags kvaliteter de var ute etter hos den de eventuelt skulle ansette. Jeg forsøkte å virke selvsikker, vise at jeg virkelig ønsket denne jobben og at jeg var rett kandidat. Jeg forsøkte å virke imøtekommende og utadvendt og hadde forberedt meg så godt jeg kunne på hva jeg ville svare på de typiske intervjuspørsmålene. Jeg hadde i tillegg jobbet som studentassistent på Høyskolen samtidig som jeg var student selv. Denne «studentjobben» bestå i forelese/gjennomgå oppgaver for de studentene som gikk ett år under meg. Jeg fikk en veldig god attest for jobben jeg gjorde knyttet til dette og jeg tror det å vise til at man har valgt å gjøre noe ekstra samtidig som man selv studerer trekker i veldig positiv retning. Karakterer viser at man er faglig god, men det å stå foran studenter og forelese viser også at man har evnen til å være selvstendig, at man ikke er redd for en utfordring og at man fint klarer å stå foran en gjeng ukjente mennesker å si noe. Jeg tror dette er egenskaper som en arbeidsgiver setter høyt.

Konklusjonen min blir vel da kort oppsummert at gode karakterer, det å gjøre en ekstra innsats som student ved å f.eks jobbe som studentassistent, samt at jeg var godt forberedt og svarte godt for meg på intervjuet bidro til at nettopp jeg fikk denne jobben.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Mine hovedarbeidsoppgaver består selvfølgelig av å kontrollere regnskapene til de ulike selskapene vi er revisor for. Året for oss revisorer er hovedsakelig delt i to. Fra juli til januar består arbeidsoppgavene i hovedsak av å innhente foreløpige regnskap, se etter potensielle risikoer og planlegge hvordan revisjonen for de ulike selskapene skal gjennomføres. Vi har mye møter med kunder for å høre hvordan året har gått så langt og om det har vært noen endringer eller andre forhold som vi som revisorer burde kjenne til.Vi utfører også en del økonomisk bistand til kunder som blant annet består av å hjelpe til med fusjoner, fisjoner, opprettelse av nye selskap, kapitalendringer, kjøp og salg av aksjer i og mellom selskap, samt andre regnskapsmessige problemstillinger. De fleste slike endringer krever en uttalelse fra revisor og vi må forsøke å innhente dokumentasjon og bekreftelser som gjør at vi kan gå god for disse endringene. Vi skal i hovedsak bekrefte at alt er i henhold til gjeldende regnskapsregler.

Fra januar til juli utfører vi selve revisjonen og lager årsoppgjør for kundene våre. Vi gjør mye av revisjonsarbeidet ute hos kunde; vi deltar blant annet på varetelling for kunder hvor dette er aktuelt. Selve revisjonen består av å kontrollere at opplysningene i regnskapet ikke inneholder vesentlige feil og vi innhenter og kontroller bevis som gjør at vi kan konkludere på at regnskapet ikke inneholder feilinformasjon. Vi bistår mange kunder med å utarbeide årsregnskap og ligningspapirer, hvorav vi blant annet beregner selskapets skatt. Når alt er kontrollert utarbeider vi revisjonsberetning og sender denne og regnskap til Brønnøysundregisteret. Vi har veldig mange varierte arbeidsoppgaver og vi møter stadig på nye problemstillinger og utfordringer. Dette gjør min arbeidsstilling veldig spennende og jeg gleder meg til hver dag jeg skal på jobb.

På hvilken måte bruker du utdanningen din i jobben?

Utdannelsen innenfor regnskap og revisjon går mye ut på å lære/forstå sammenhenger i et regnskap.  Det er veldig mange regler og krav man må forholde seg til.  I studietiden var det stort fokus på nettopp dette og jeg føler at alle fag vi var innom, fra matematiske utregninger og etikk, til rene regnskaps og revisjonsfag har vist seg å komme til nytte i mitt yrke. Jeg er daglig innom temaer som jeg husker tilbake fra tiden på høgskolen. Eksempler på dette er regler knyttet til mva og skatt, bokføring og regler knyttet til dette, regnskaps og organisasjonsforståelse, midlertidige forskjeller, påstander innenfor revisjonsfaget, samt revisjonshandlinger og ISA standarder. Jeg føler utdanningen jeg fikk på Høgskolen er meget relevant for mitt yrke i dag og det jeg lærte teoretisk i studietiden er det jeg får gjøre i praksis når jeg nå jobber som revisormedarbeider.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Mitt beste tips er først og fremst at man legger ned masse arbeid i disse årene man er student, slik man at går ut med gode karakterer. Jeg tror det er dette en arbeidsgiver først og fremst ser på når man sender søknad og CV. Jeg er også helt sikker på at det å ha gjort noe mer, engasjert seg i studentparlamentet eller vært studentassistent også er av avgjørende betydning. Det sier mye om hvilke kvaliteter du innehar.Det er selvfølgelig også veldig viktig at man bruker god tid på å utforme både CV og søknad. Ikke bare skriv en standard søknad, men tilpass det ut ifra hvilken arbeidsgiver du sender til.Få frem hvorfor de burde ansette nettopp DEG. Har du mulighet så møt opp personlig og lever søknaden – da har de et ansikt til søknaden, noe som jeg tror vil telle veldig positivt. Jeg vet også at flere av de store selskapene har bedriftspresentasjoner for studenter. Jeg var med på flere av disse selv og føler dette er en veldig god mulighet til å vise seg frem. Gå frem og presenter deg selv, forbered noen spørsmål og vis at du er interessert og nysgjerrig. Dette er noe bedriftene biter merke i og vil utgjøre en positiv forskjell dersom din søknad ligger i bunken en dag. Forbered deg godt til et eventuelt intervju og ha tro på deg selv – da kommer du langt.

Publisert 29. okt. 2020 14:04 - Sist endret 14. juni 2021 20:14