– Studentene skal trives hos oss

– Det er godt å se at resultatene fra studentundersøkelsen SHoT på landsbasis viser en nedgang i psykiske plager blant studentene siden pandemien. Likevel kommer det frem at en av tre har alvorlige psykiske plager, det er bekymringsfullt, sier prorektor for utdanning Annette Veberg Dahl ved Høgskolen i Østfold.

En god start på studietilværelsen legger viktig grunnlag for trivsel videre. Bildet viser studenter under Olympiaden som er et arrangement under Fadderukene. Foto: HiØ.

De nasjonale tallene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) ble offentliggjort torsdag 8. september. Fredag 9 . september blir tall for hvert enkelt studiested offentliggjort.

Undersøkelsen som ble lagt frem torsdag viser at i alt 35 prosent av norske studenter opplever alvorlige psykiske plager. I 2010 var dette tallet én av seks.

Høgskolen i Østfold benytter svarene i SHoT-undersøkelsen til å finne ut hva som er behovet når det gjelder å sette inn aktuelle tiltak.

– Vi jobber tett sammen med studentene, studentparlamentet og studentsamskipnaden for å finne de gode tiltakene og legge best mulig til rette for at studentene skal bli godt ivaretatt på alle områder, at de skal ha arenaer der de trives og kan bygge felleskap, og ikke minst at de har steder å henvende seg dersom de sliter, sier prorektoren. 

Prorektor for utdanning  Annette Veberg Dahl.

– Studenter kan være i en sårbar situasjon, mange flytte hjemmefra for første gang og skal stå på egne ben. Dette er en ny livssituasjon som er spennende og som gir mange muligheter, men studietilværelsen kan også oppleves som krevende. Mange må skaffe seg nytt nettverk og ikke minst prestere på studier. Denne overgangen er stor for mange, sier Veberg Dahl.

Viktig med en god start

Tallene fra SHoT på landsbasis viser at et klart flertall av studentene (75 prosent) er fornøyde med studiestedet og majoriteten (86 prosent) svarer at de er blitt godt mottatt på nåværende studieprogram.

– Vi vet at den første tiden som ny student er avgjørende for senere trivsel og minsker eventuelt frafall. Derfor er vi spesielt aktive for å gi studentene en god start på semesteret, sier Veberg Dahl.

Fadderordningen er et av de tiltakene som er viktig for å delta i det sosiale og kunne etablere gode nettverk.

Mange av som svarte på SHoT-undersøkelsen våren 2022 ser tilbake på fadderuker i 2020 og 202, da landet var preget av korona.

Studentleder Sarah Naomi Lunner ved Høgskolen i Østfold kan fortelle at det i år var påmeldte 1050 fadderbarn til ulike arrangementer under fadderukene. I 2021 var det underkant av 800.

Studentleder Sarah Naomi Lunner.

– 2019 var det ca. 1100, det vil si vi nærmer oss en «normaltid», sier studentlederen.

Hun mener også det virker som flere har deltatt på fler av aktivitetene i år, pluss at faddere har vært gode på å ha eget opplegg utenom det offisielle programmet. 

Hun tror at det å engasjere seg i noe ved siden av studiene bidrar positivt til trivselen.

– Jeg håper alle studenter finner noe de kan trives med ved siden av studiene, om det er idrett, studentpolitikk eller å være frivillig på samfunnet. Det å engasjere seg i noe vil trolig bidra stort til trivsel og gjøre nettverket større, som igjen kan påvirke det sosiale på campus, sier Lunner. 

– Jeg håper også at studenter tar del i det som skjer på og utenfor campus, og sier hei til hverandre i gangene, rett og slett inkluder hverandre, sier hun

Studentlederen forteller også om en økt interesse for deltakelse i styrer, råd og utvalg, og tror dette kan være et signal på at flere ser verdien av det faglige og sosiale felleskapet det byr på.

– Vi har sett en økning i at folk ønsker å delta og engasjere seg, og tiden fremover vil vise oss om det er en stigende trend, eller om det er grunnet nysgjerrighet. Jeg krysser fingre for at det vedvarer, da studentene er byggeklossene til HiØ, understreker studentlederen.

Bedring etter pandemien

SHoT-undersøkelsen ble gjennomført i perioden februar til april i år. At studentene i hovedsak da var tilbake på campus er nok en av hovedårsakene til at tallene er mer positive enn fra SHoT-undersøkelsen som ble gjennomført i 2021.

NOKUT sin studentundersøkelse Studiebarometeret som ble gjennomført før jul i 2021 viste nasjonalt at det sosiale og faglige miljøet for studentene ikke har stått til forventningene. Det samme gjaldt for studentene ved Høgskolen i Østfold.

Om lag halvparten av studentene svarte i Studiebarometeret at de ikke var blitt godt integrert i et sosialt studentmiljø i løpet av koronapandemien.

– Det er gledelig å se at majoriteten av studenter på landsbasis nå melder om de er blitt godt mottatt på nåværende studieprogram, sier prorektoren.

En rekke tiltak for å øke trivselen

I kjølvannet av pandemien annonserte regjeringen at de tildeler 170 millioner kroner til studentsamskipnader, fagskoler, høyskoler og universiteter for å hjelpe studentene å fortsette på studiene og bidra til flere sosiale lavterskeltilbud.

Av dette fikk Høgskolen i Østfold totalt 2,28 millioner kroner.

– Dette er et viktig bidrag som gjør at vi kan lage gode tiltak og sosiale og faglige arenaer for studentene. Her har vi hatt tett dialog med studentene for å etablere tiltak som kommer dem mest mulig til nytte sier Veberg Dahl.

Noen av tiltakene pengene går til er; gratis frokost til studentene under studiestartuken på begge campus, faglige og sosiale aktivitetskvelder, en egen mentorordning for studenter, studentkamerat- og fadderordning og studentassistenter og internasjonaliseringscafe.

– For å styrke studenters tilknytning til studiebyene, har HiØ etablert et eget samarbeid med kommunene der vi vil jobbe for å utvikle gode tiltak for studentene, sier Veberg Dahl.

– HiØ har også foretatt investeringer de siste årene ved å etablere møteplasser for studentene slik at de skal bli bedre kjent med hverandre og med studiestedet sitt. Det fysiske læringsmiljøet er styrket gjennom oppgradering av kantine og fellesarealer og bedre tilrettelegging av fellesarealer, forteller hun.

SHoT-undersøkelsen viser at flere studenter opplever den fysiske helsen sin som bedre enn under pandemien. Så mange som 74 prosent av studentene på landsbasis oppgir at de har god eller svært god helse. Et positivt funn fra undersøkelsen er at tre fjerdedeler av studentene trener 2-3 ganger i uken eller mer, mens kun 4 prosent aldri mosjonerer.

– Dette er lovende tall. Vi er opptatt av å legge for at studentene kan være fysisk aktive, noe man vet også påvirker psykisk helse. I samarbeid med Samskipnaden i Østfold legges det til rette for en lang rekke aktiviteter som både gjør at studentene kan være fysisk aktive og samtidig bli kjent med andre, forteller prorektor for utdanning.

Fakta om Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT):

  • Formålet med SHoT er å kartlegge utviklingen i studentenes helse- og trivselsituasjon.
  • Studentsamskipnadene Sammen, Sit og SiO står bak Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel, som gjennomføres av Folkehelseinstituttet.
  • Undersøkelsen er gjennomført i februar til april i år.
  • Over 60.000 studenter på landsbasis har svart på SHoT-undersøkelsen som gjennomføres hvert fjerde år. Det er FHI som samler inn dataene på oppdrag for flere samskipnader.
  • Høgskolen i Østfold har en svarprosent på 35,9, som er litt over landssnittet på 35,1.
  • Hovedundersøkelsen er tidligere gjennomført i 2010, 2014 og 2018. For å fange opp endringer under koronapandemien ble det i 2021 gjennomført en kortere versjon av undersøkelsen.
Av Nina Fredheim
Publisert 8. sep. 2022 19:39 - Sist endret 9. sep. 2022 14:32