Neste skritt- ut i arbeidslivet

Hvert år arrangerer Studentparlamentet i Østfold studieseminar for studenter og ansatte, dette er en dag som skjermes for all fagligaktivitet og er en dag man ikke vil gå glipp av! 

Bilde er av noen av årets foredragsholdere: Vemund Varg, Per Henrik Stenstrøm, Adrian Lund og Kadafi Zaman

Bilde er av noen av årets foredragsholdere: Vemund Varg, Per Henrik Stenstrøm, Adrian Lund og Kadafi Zaman

Årets tema er ut i arbeidslivet. Det er hentet inn mange spennende foredragsholdere som skal kaste lys på tema. 

Det vil bli satt opp buss mellom campusene. Dette fylles ut når du melder deg på seminaret i nettskjemaet,  https://nettskjema.no/a/230155

Det er også gratis lunsj denne dagen. Arrangementet er gratis for både studenter og ansatte!

Dersom ikke regjeringen åpner for flere en 50 personer i salen, vil dette arrangementet dessverre bli digitalt!

Hvem kommer:

Vemund Varg, eller bedre kjent som «Helsebrosjan» kommer for å snakke om hvordan det er og jobbe som sykepleier, og hvilke utfordringer det kan innebære! Han vil også dele sine beste tips og triks for deg som nå er student, og hvordan få drømmejobben..

Per Henrik Stenstrøm er en herre som har vært lenge i arbeidslivet, og som kommer til oss for å snakke om «Hvordan takle idiotene på jobb, og ikke minst unngå å havne der selv» dette foredraget er svært populært, og Per blir ofte booket inn til store annerkjente selskaper for å snakke om dette. Dette er noe du IKKE vil gå glipp av!

Karrieresenter Østfold kommer for å dele sine tips om hva du allerede som student kan gjøre og forberede deg på som student, og kommer med gode råd til å stresse mindre når du skal ut å finne drømmejobben.

Kadafi Zaman, Kadafi forteller med varme og innlevelse om sine røtter, oppvekst og ikke minst det han brenner for, å formidle nyheter til det norske folk. Alt fra jakt på gangstere og ekstremister til dekning av kriser og konflikter. Som journalist har han dekket noen av de største hendelsene i Norge og utlandet de to siste tiårene.  Med engasjement, alvor og store porsjoner humor snakker han om livets tilfeldigheter og kjærlighet til Norge. Temaer som blir berørt er mangfold og integrering, journalistikk i farlig farvann, ytringsfrihet og demokrati, trusler og fremtidsvisjoner.  Han vil også dele sine beste tips fra veien som student til hvordan lykkes i arbeidslivet.

Adrian Lund er hardt rammet av Tourettes, noe som innebærer mange ufrivillige lyder og bevegelser. På tross av dette har han jobbet 10 år i serviceyrket. Høsten 2016 stilte han som deltaker i 71˚ Nord. Adrian er ekspert på å utfordre sine egne komfortsoner, og vet hva som skal til for å mestre ting i livet – tross de utfordringene han har i sin hverdag.Adrian Lund foredrag tar for seg hvordan man skal tøye de grensene som bygger egen komfortsone, og hvordan man skal utfordre disse grensene i jakten på mestringsfølelsen. Adrian tar deg med på en berg–og-dalbane av følelser, hvor du sammen med et solid budskap får oppleve både tårer og latter i skjønn forening. Gjennom morsomme og tøffe historier, får han det til å virke enkelt å snu motgang og negativitet. Du blir motivert til å strekke deg etter større og mer hårete mål. Et foredrag med Adrian Lund inspirerer til å presse deg ut av egen komfortsone, og du vil garantert bli flinkere til å møte utfordringer med et positivt tankesett.

--------------------------------

This studieseminar will be in Norwegian.

There will be free transportation/bus between the campuses. The request for transportation will be filled in when you sign up for the seminar, in nettskjema https://nettskjema.no/a/230155

There will also be offered free lunch. This even is free for both students and staff!

If the government does not open up for more than 50 people in the auditorium, then this event will sadly be digital!

Headliners:

Vemund Varg, or better known as “Helsebrosjan” comes to talk about how it is to work as a nurse, and which difficulties it can entail! He will also share his best tips and tricks for you that now is a student, and how to get the dream job…

Per Henrik Stenstrøm is a gentleman who have long been working, and who comes to us to talk about “How to deal with idiots at work, and also how not to become one”, this seminar is very popular and Per is often booked by big companies.

Karrieresenteret Østfold comes to share their tips of what you (as a student) can do and how to prepare, and how to stress less when you’re going to find your dream job.

Kadafi Zaman, Kadafi communicates with warmth and empathy of is roots, upbringing and what he burns for – conveying news to the Norwegian people. Everything from hunting gangsters and extremists to covering crisis and conflicts. As a journalist, he has covered some of the biggest events in Norway and abroad during the last two decades. With engagement, seriousness and large portions of humour, he talks about the coincidences  of life and his love of Norway. Themes that will be covered is diversity, integration, journalistic in dangerous areas, freedom of speech and democracy, threats and vision on the future. He will also share his best tips from his student life and how to succeed in work.

Adrian Lund has a severe case of Tourette, which entails many involuntary sounds and movements. In spite of this, he has worked for 10 years in the service profession. In the autumn of 2016 he was a participant in 71˚ Nord. Adrian is an expert in exploring his comfort zone and he knows what it takes to master things in life – despite the challenges he has in his everyday life. Adrian Lund’s seminar takes on how to bend the boundaries one builds in their own comfort zone and how to challenge these boundaries in the hunt of the feeling of mastery. Adrian will take you on a rollercoaster of feelings, where you with a solid message will experience tears and laughter. With funny and tough stories, he will make it seem easy to turn hardship and negativity. You will be motivated to stretch towards bigger goals. A seminar with Adrian Lund inspires you to push yourself out of your own comfort zone, and you will with a guarantee be better at meeting challenges with a positive mindset.

Publisert 12. jan. 2022 13:42 - Sist endret 12. jan. 2022 13:45