Organisasjonskonsulenten

Studentparlamentet har en fast ansatt organisasjonskonsulent som bl.a. har ansvar for det administrative og organisatoriske for Studentparlamentet, og skal være en ressurs for studentdemokratiets øvrige medlemmer. Organisasjonskonsulenten har også arbeidsoppgaver ved internasjonalt kontor, og fungerer blant annet som kontaktperson for internasjonale studenter.

Organisasjonskonsulenten har kontor G1-005 (ved siden av Studentparlamentskontoret) på studiested Halden.

  • Elise Ager
  • epost: elise.m.ager@hiof.no 
  • Telefon: 69 60 82 29

Arbeidsbeskrivelse: Organisasjonskonsulenten er en del av organisasjonen studentdemokrati og dets sekretariat. Innen studentdemokratiet velges nye studenter hvert år, noe som gjør at organisasjonskonsulenten ivaretar stabilitet og kontinuitet i studentdemokratiet. Organisasjonskonsulenten rapporterer personalmessig og faglig til studiedirektør. I det daglige samarbeider organisasjonskonsulenten nært med studentleder.

Arbeidsfordelingen mellom studentene og organisasjonskonsulenten er tydelig ved at organisasjonskonsulenten har ansvar for det administrative arbeidet, mens studentene og studentleder har ansvar for det politiske og faglige arbeidet. Organisasjonskonsulenten skal ivareta studentparlamentets rettigheter og plikter innad og utad i organisasjonen.  Dersom det oppdages alvorlige avvik, skal organisasjonskonsulenten melde fra til studiedirektøren.

Organisasjonskonsulenten har ansvar for administrasjon og veiledning i studentdemokratiet.

Administrasjon: Organisasjonskonsulenten er den administrative ressursen for studentdemokratiet. Organisasjonskonsulenten skal utføre forefallende arbeid ved sekretariatet, ha ansvar for innkjøp og bestillinger, fungere som møteorganisator, iverksette tiltak for Studentparlamentet, passe på at lover, regler, styringsdokumenter og planer blir fulgt og være et fast bindeledd mellom studentdemokratiet og høgskolen. For eksempel skal organisasjonskonsulenten sørge for at studentvalg gjennomføres i henhold til valgreglementet. Organisasjonskonsulenten administrerer studentparlamentets nettsider.

Veiledning: Organisasjonskonsulenten har ansvar for å gjennomføre oppstartsmøtet med studentleder ved studiestart for å legge en arbeidsplan for året. Organisasjonskonsulenten skal drive opplæring og gjennomføre kurs i relevant organisasjonsarbeid og gi råd om forutbestemte oppgaver som studenten skal ivareta. Organisasjonskonsulenten har innsikt i saker som har vært behandlet og diskutert tidligere, og vil dermed bidra med erfaring inn mot studentene for å sikre kontinuitet i saksbehandling. Organisasjonskonsulenten skal veilede studentene slik at de skal samarbeide godt, bli kjent med studentene og være tilgjengelig hvis de trenger støtte. 

I tillegg til dette har Organisasjonskonsulenten ansvarsområder og arbeidsoppgaver ved Internasjonalt kontor.

  • Kontaktperson for internasjonale utvekslingsstudenter under søknadsprosessen, men også etter opptak.
  • Organiserer mottak og introduksjonsuker for internasjonale studenter.
  • Deltar på oppfølgingen og veiledningen av internasjonale utvekslingsstudenter. Her rapporterer Organisasjonskonsulenten til leder av Internasjonalt kontor.
Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 12. juli 2019 15:59