Skikkethetsnemnda

En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket.

Om det er tvil om en student er skikket til å praktisere det faget de studerer, har både fagpersonale, studenter og administrativt personale mulighet til å sende inn en tvilsmelding. Særskilte saker vil komme opp til vurdering i skikkethetsnemnda, som lager en innstilling til høgskolestyret om hvorvidt studenten burde utestenges fra studiet, og eventuelt hvor lenge utestengelsen skal vare.

Skikkethetsnemnda angår kun avdeling for helse- og sosialfag (HS) samt lærerutdanning (LU).

Medlemmer:

Fra hver av de to avdelingene: en faglig leder og en studieleder (eller tilsvarende), og en student. I tillegg kommer to representanter fra praksisfeltet, to faglærere, og en ekstern jurist.

Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 25. okt. 2018 10:15