Studentparlamentets arbeidsutvalg

rbeidsutvalget står for den daglige driften av Studentparlamentet, sammen med organisasjonskonsulenten som kontinutetsbærer. Dette innebærer planlegging av gjennomføring av parlamentsmøter, seminarer, kurs og andre arrangementer, i tillegg til behandling av studentpolitiske saker på vegne av Studentparlamentet. Arbeidsutvalget har månedlige møter, og gjør ikke-politiske vedtak på vegne av parlamentet.

Medlemmer:

Studentleder (100 %), Nestleder (50 %) , læringsmiljøansvarlig og Fag - og forskningspolitiskansvarlig. Studentleder er et heltidsverv. De forskjellige rollene internt i arbeidsutvalget er beskrevet i egne stillingsinstrukser.
Her inngår også Studentparlamentets organisasjonskonsulent, som i tillegg er kontinutetsbærer. 

Studentleder

Studentleder er et fulltids honorert verv som leder av Studentparlamentet, og studentenes øverste tillitsvalgte og representant. Han eller hun skal lede og drive Studentparlamentet som organisasjon, og har hovedansvaret for iverksettelse av vedtak fattet i Studentparlamentet og AU, med støtte fra arbeidsutvalget og organisasjonskonsulenten. Leder har overordnet økonomisk og delegerende ansvar, og representerer parlamentet og studentene utad i media, på nasjonalt plan og i kontakt med høgskolens ledelse.

Mer informasjon

Nestleder (50 %) 

Nestleder er studentleders første stedfortreder, og plikter å holde seg orientert i alle saker Studentparlamentet behandler. Han eller hun skal være en ressursperson for studentleder i studentpolitiske saker, og har hovedansvaret for årlige fellesseminaret, og er Studentparlamentets delegasjonsleder ved NSOs landsmøte. I tillegg til dette har nestleder ansvar for å følge opp fadderstyret, samt å være en kontaktperson for alle studenter som sitter i et av høyskolens mange styrer, råd og utvalg. Nestleder honoreres tilsvarende 50 % av leders lønn.

Mer informasjon

Fag - og forskiningspolitiskansvarlig

Fag - og forskningspolitiskansvarlig har ansvar for å fremme og behandle saker som angår fag- og utdanningskvalitet. Han eller hun skal være i dialog med studentrepresentantene i Forskning- og utviklingsutvalget (FoU), samt Utdanningskvalitetutvalget (UKU), i tillegg til kvalitetsrådgiver og FoU-koordinator. Utdanningsansvarlig sitter som fast representant i UKU.

 

Læringsmiljøansvarlig

Læringsmiljøansvarlig har ansvar for å fremme og behandle saker som angår læringsmiljøet. Han eller hun skal være i dialog med studentrepresentantene i Læringsmiljøutvalget (LMU), samt læringsmiljøkonsulenten, og sitter som fast representant i LMU.

 

 

Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 7. mars 2019 11:17