Utvalg for utdanningskvalitet

Utvalg for utdanningskvalitet (UKU) har en sentral rolle i det systematiske kvalitetsarbeidet og er et strategisk og rådgivende utvalg for rektor. Utvalget skal bidra til at høgskolens studieprogrammer har høy kvalitet og reflekterer høgskolens satsinger. Utvalget skal ha tett kobling til programutvalgene.

Mandat

UKU skal

 • bidra til at høgskolens studieprogrammer har høy kvalitet, er samfunnsrelevante, forskningsbaserte og reflekterer høgskolens satsinger.
 • følge opp utdanningskvalitetsarbeidet i henhold til høgskolens kvalitetssystem og gi innspill til kvalitetsutvikling.
 • gi innspill til høgskolens årlige kvalitetsrapport.
 • bidra til videreutvikling av mobilitet og internasjonalisering i høgskolens gradsstudier.
 • identifisere utdanningsfaglige utfordringer og gi råd om utviklingsarbeid på institusjonsnivå.
 • være en pådriver for å videreutvikle studieprogramledelse.
 • vurdere behov for oppfølging av utdanningskvalitet på grunnlag av samlede erfaringer fra periodiske programevalueringer.
 • være høringsinstans for saker knyttet til utdanningsspørsmål.
 • årlig dele ut høgskolens priser for utdanningskvalitet til studenter og ansatte, Laurbærbladet for beste bachelor- og masteroppgave og Utdanningskvalitetsprisen.
 • arrangere fagdager om utdanningskvalitet.

UKU skal ta initiativ til å fremme saker om utdanningskvalitet og behandle saker som foreslås av studentparlamentet og programutvalgene. UKU skal holdes orientert om saker som behandles i programutvalgene og kan nedsette arbeidsgrupper for å arbeide med prioriterte områder innen utdanningskvalitet.

Sammensetning og funksjonstid

Utvalget skal ha følgende sammensetning:

 • prorektor for utdanning
 • en studieleder/studieprogramleder fra hver avdeling, fortrinnsvis ledere av programutvalg
 • to studentrepresentanter, en fra hvert studiested
 • studiedirektør
 • kvalitetsrådgiver for utdanning
 • representant fra biblioteket
 • representant fra internasjonalt kontor
 • representant fra PULS

Rektor oppnevner medlemmer til UKU. Representantene oppnevnes som hovedregel for en periode på fire år. Studentrepresentantene skal som hovedregel oppnevnes for to år og oppnevnes av studentparlamentet.

Saksbehandling og møtefrekvens

Prorektor leder utvalget og oppnevner nestleder blant de faglige ansatte. Avdeling for studieadministrasjon innehar sekretariatsfunksjon og forbereder utvalgssaker i samråd med prorektor.
Møtene skal dokumenteres med innkalling og referat arkivert i høgskolens sak- og arkivsystem, P360.

Utvalget skal avholde minimum ett møte per semester.

Publisert 8. mai 2018 12:10 - Sist endret 16. jan. 2020 11:44