Har utviklet undervisningsopplegg som skal gjøre lærere i ungdomsskolen bedre i programmering

– Det er lite kunnskap blant lærere, studenter og lærerutdannere om hvordan vi skal undervise i programmering i matematikkfaget. Gjennom et forsknings- og utviklingsprosjekt har vi utviklet en egen arbeidsmåte for programmering i matematikkundervisningen på ungdomstrinnet, sier dosent Marianne Maugesten ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold.

Det er behov for mer kunnskap blant lærere, studenter og lærerutdannere om hvordan vi skal undervise i programmering i matematikkfaget. Fotoillustrasjon: Unsplash.com.

I forbindelse med innføring av ny læreplan, er programmering innført i matematikkfaget i skolen. Det krever kompetanseheving blant lærere, studenter og lærerutdannere. 

Marianne Maugesten har sammen med stipendiat Henrik Stigberg ved lærerutdanningen og høgskolelektor Susanne Stigberg ved IT-avdelingen, fulgt opp ni lærere fra ungdomstrinnet tett over fem dagssamlinger gjennom et forsknings- og utviklingsprosjekt.

– I samlingene presenterte vi programmering knyttet til et av kompetansemålene på ungdomstrinnet, lærerne planla undervisning for elevene sine, og diskutert på neste samling hvordan utprøvingen fungerte, forteller Henrik Stigberg. 

Hensikten med samlingene var å utvikle kunnskap om programmering sammen med lærere i ungdomsskolen. 

Utviklet verktøy for lærere 

Prosjektet har resultert i en nettside, presentasjon på konferanse ved Universitetet i Oslo i juni 2021 og publisering av en vitenskapelig artikkel og en artikkel i et svensk tidsskrift for matematikklærere, begge sistnevnte kommer høsten 2021. 

– Vi håper at lærere skal kunne benytte nettsiden vi har opprettet som en ressurs i arbeidet med programmering i matematikkundervisningen. Planen er å forske videre på bruken av nettsiden og ressursene der, sier Susanne Stigberg.

Utforsket metode for å introdusere programmering

Lærerne som har vært med i prosjektet har fått kjennskap til blokkprogrammering, tekstprogrammering og bruk av regneark knyttet til de nye kompetansemålene i matematikk i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20) på ungdomstrinnet. 

I programmerings-prosjektet har forskerne brukt en spesiell arbeidsmåte som heter Use – Modify and Create der elever og lærere får en ferdig kode i et tema, for eksempel innenfor kast med to terninger og fordelingen av ulike summer man får. Use-fasen går ut på at man skal prøve ut koden og prøve å forstå hvordan den virker. 

Modify- fasen innebærer at man gjør endringer i koden og ser hva det medfører, for eksempel at terningene endres slik at de får flere sider eller at man kaster tre terninger i stedet for to. 

I Create-fasen skal elevene og lærerne lage en ny kode der de bruker kunnskaper de har opparbeidet seg i de to andre fasene. 

Deltakerne har planlagt og prøvd ut aktiviteter i egne klasser mellom samlingene.

Susanne Stigberg forteller at de har funnet forskning som sier at metoden «Use, Modify og Create» brukes for å undervise programmering for barn, men ikke i forbindelse med matematikken.

Mer om innholdet i samlingene/workshops finnes her

Programmeringsprosjektet har foregått i samarbeid med lærerutdanningsskoler.

Gjennom «Lærerutdanningsskoler 2025» skal grunnskolelærerutdanningene ved høgskolen ha et tett samarbeid med kommunene og utvalgte skoler. Samarbeidet skal styrke skolens aktivitet og elevenes læring, og dermed også lærerutdanningene.  

– Disse skolene skal vi ha et spesielt forhold til og gjerne utføre forsknings- og utviklingsprosjekter sammen med, forteller Maugesten.

Forskerne bak programmeringsprosjektet er:

Relevant referanse: Computational Thinking for Youth in Practice https://users.soe.ucsc.edu/~linda/pubs/ACMInroads.pdf 

 
Av Nina Fredheim
Publisert 16. juni 2021 09:59 - Sist endret 2. juli 2021 08:00