Prosjektbeskrivelse relevant for ph.d.-satsingen «Det digitale samfunn»

Førsteamanuensisene Kristine Høeg Karlsen og Joakim Karlsen fokuserer på hvordan lærerstudenter kan få erfaring med undervisningsmetoder som hører hjemme i fremtidens klasserom.

Førsteamanuensisene Joakim Karlsen og Kristine Høeg Karlsen i søknadsprosessen. Foto: Irene Felde Olaussen.

Dette ønsker de å gjøre ved å forske på hvordan tilnærmingene seriøse spill og den fortellerdrevne undervisningsmetoden Storyline, hver for seg og sammen, kan gi lærerstudenter slik erfaring.

Om prosjektet

Torsdag 1. november 2018 sendte Kristine Høeg Karlsen leder for forskningsgruppen Kreativitet, kunst og innovasjon i utdanning, praksis og forskning og Joakim Karlsen, leder for forskningsgruppen Interaksjonsdesign, inn en tverrfaglige prosjektbeskrivelse for stipendiatstilling relevant for høgskolens ph.d.-satsing Det digitale samfunn.

Prosjektet fokuserer på seriøse spill og Storyline og har tittelen: «Utvikling av fortellerdrevne undervisnings-metoder for fremtidskompetanse i skolen. Digitalisering av den skotske Storyline metoden ved hjelp av seriøse dataspill". Prosjekt har blitt utviklet i et likeverdig samarbeid mellom Avdeling for informasjonsteknologi og Avdeling for lærerutdanning.

Gjensidig nytte

Storyline kan styrkes ved hjelp av den anselige forskningen som har vært gjort på å løse dilemmaene knyttet til god spill-ledelse i seriøse spill. Anvendelsen av seriøse spill i skolen kan styrkes ved hjelp av den anselige kunnskapen Storyline har i forhold til å få denne undervisningsmetoden til å fungere i skolen.

Kombinasjoner av Storyline og seriøse spill i konkrete undervisningsopplegg, kan legge til rette for gode læreprosesser og imøtekomme Kunnskapsløftets mål om å gi fremtidens lærere erfaring med å «være kreativ og skapende med digitale ressurser, og å kommunisere og samhandle med andre i digitale omgivelser» (Udir, 2016).  

De to forskerne mener at årsaken til dette er at de to tradisjonene har mange likhetstrekk. Utvikling og gjennomføring av Storylines har mange fellestrekk med utvikling og bruk av seriøse spill i undervisning. Rammene for begge legges som regel av en overordnet fortelling, og utfordringen er å skape hendelser som gir en god fremdrift og dramaturgi – engasjement og læring, gjennom samarbeid. Læreren blir i begge tilfeller en «spill-leder» som må sørge for god progresjon og for at angitte læringsmål for undervisningen nås.

Innenfor spilldesign beskriver begrepet storyline selve historien eller handlingsforløpet hovedkarakterene skal følge. Selve fortellerstilen i spillet varierer ut fra hvordan designeren vil at fremdriften i historien skal presenteres. Vanligvis brukes en fortellerstil der spilleren introduseres til handlingsforløpet og følger en historie strukturert i episoder eller kapitler. Hver episode ender gjerne med et spenningspunkt som leder spilleren til neste episode. Dette minner i stor grad om strukturen man bruker for å bygge opp en Storyline. Dette er ett lovende utgangspunkt for å utforske hvordan Storyline og seriøse spill kan informere utvikling av fortellerdrevne undervisningsmetoder for fremtidskompetanse i skolen. 

Stipendiatstillingen

Arbeidet som ph.d-kandidaten skal gjøre har som mål styrke lærerstudenters profesjonsfaglige digitale ferdigheter i samsvar med Kunnskapsdepartementet ønske om en oppdatert og fremtidsrettet lærerutdanning. Arbeidet hviler på antagelsen om at kombinasjoner av Storyline og seriøse spill i konkrete undervisningsopplegg, utviklet med og for lærerstudentene ved Høgskolen i Østfold, vil gi dem nødvendig fremtidskompetanse slik at de kan bidra til fagfornyelsen angitt av den nye læreplanen 2020.

Publisert 21. nov. 2018 16:11 - Sist endret 8. mars 2019 21:03