Spennende seminar om Storyline

Torsdag 8. november inviterte forskningsgruppen «Kreativitet, kunst og innovasjon i utdanning, praksis og forskning» til åpent seminar om Storyline med skotske Carol Omand.

Carol Omand med engasjerte tilhørere under seminaret.

Carol Omand er en internasjonal kapasitet på området og har bidratt til å utvikle Storyline som metode både som lærer og lærerutdanner verden rundt siden Storyline sin opprinnelse for 50 år siden. Omand har de siste årene gitt ut to bøker om metoden: Storyline: creative learning across the curriculum (2014) og Storyline: developing effective questioning (2017).

Hva er Storyline?

Storyline er en tverrfaglig, problemorientert og temabasert undervisningsmetode som har sitt utspring ved Jordanhill College of Education i Glasgow i Skottland på 60-tallet.

Metoden legger opp til tverrfaglig undervisning og læring, og er derfor mer aktuell enn noen gang. Storyline kom inn i norsk grunnskole med innføringen av læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L97). I 2020 får skolen nye læreplaner. Et av målene i nye læreplanene vil være å styrke elevenes dybdelæring gjennom arbeid med tverrfaglige temaer som skal integreres i fag. 

Storyline kan brukes i alle opplæringssituasjoner, ikke bare lærerutdanninger. 

Læring gjennom en fiktiv verden

I en Storyline utvikler læreren og elevene/studentene fortellingen sammen, og gjennom dette samarbeidet skapes det en fiktiv verden som befolkes med personer og vesener som deltakerne kan identifisere seg med. Fortellingen danner rammene for hendelsene, og på den måten gis deltakerne eierskap og kontroll over læringsforløpet.

Vesenene i fortellingen opplever ulike hendelser, overraskelser og utfordringer som skal stimulere til undring, engasjement og utforskende aktiviteter. I Storyline er det elevene/studentene som selv skal konstruere og produsere sin egen kunnskap basert på erfaringer de gjør seg gjennom deltakelse i læringsforløpet.

Storyline er gøy, og det skaper engasjement, nysgjerrighet, fantasi og fellesskap, både for elever/studenter og lærerne som deltar i Storylinen.

Lærerrikt og spennende seminar

Initiativtaker til seminaret om Storyline er Kristine Høeg Karlsen, leder for forskningsgruppen Kreativitet, kunst og innovasjon i utdanning, praksis og forskning. Seminaret ble veldig godt mottatt og samlet deltakere fra alle de tre avdelingene ved Studiested Halden: Avdeling for lærerutdanning, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag og Avdeling for informasjonsteknologi.

Seminaret var todelt. Dagen starter med en times innføring i Storyline som metode. I denne økten rettet Carol Omand oppmerksomheten mot de viktigste elementene i Storyline. Den andre økten var mer praktisk lagt opp. Her fikk deltakerne anledning til å være med å diskutere, designe og planlegge en Storyline med utgangspunkt i temaet bærekraftig utvikling. Workshopen tok for seg kjerneelementene i Storyline ved å blant annet fokusere på nøkkelspørsmål som virkemiddel for å fremme kritisk tenkning. 

Omand var tydelig på at enhver storyline må ha god forankring i kjerneelementer og kompetansemålene i læreplanen.

Storyline i grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Østfold

Et av målene i arbeidet med å lage nye læreplaner (fagfornyelsen) er å styrke elevers dybdelæring, utforskertrang og kritisk tenkning gjennom tverrfaglige temaer som skal integreres i alle fag. Dette kan gjøres på mange måter, og ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold får studentene på begge grunnskolelærerutdanningene - for trinn 1-7 og trinn 5-10 - opplæring i Storyline. 

Publisert 9. nov. 2018 14:58 - Sist endret 8. mars 2019 21:07