Kan fortidens hogst forklare dagens eikebillesamfunn?

Hule eiketrær regnes som «hot spots» for biologisk mangfold og har fått status som utvalgt naturtype under naturmangfoldsloven. Men hva vet vi om innbyggerne i gamle eiker, spesifikt biller? Lite. Kanskje vi må langt tilbake i tid for å forstå dagens billesamfunn?

Hanne Eik Pilskog. Foto: Privat

Førsteamanuensis Hanne Eik Pilskog har doktorgrad i økologi. I doktorgraden forsket Hanne på biller i gamle eiketrær og i en del av doktorgraden undersøkte hun om historisk hogst av eik påvirker dagens billesamfunn.

Historisk hogst av eikeskog

Hule eiketrær er normalt over 200 år gamle og det antas at samfunnene som bor inni eikene kan ha treg respons på endringer i omgivelsene. Hanne og medforskerne stilte spørsmål ved om den historiske eikehogsten i Norge som foregikk særlig på 1500- og 1600-tallet kan være viktig for å forstå dagens billesamfunn i hule eiker. De fant at det var flere arter og individer i gamle eiker i innlandet sammenlignet med kysten. Dette skyldes trolig at eiker i innlandet ble hogget senere enn langs kysten fordi det var vanskelig og langt å frakte tømmeret. Billesamfunn i innlandet fikk derfor være i fred lengre, noe som trolig har resultert i et rikere billesamfunn i dag.

Et ekko fra fortiden?

Det er i dag sjeldent at eiker får bli flere hundre år gamle og viktig at vi tar vare på de få vi har igjen! Funnene kan minne om et «ekko» fra fortiden og kan kanskje hjelpe oss med å forutsi hvor vi vil finne de mest verdifulle eikene. Men det kan også tyde på at det vi gjør i dag kan gi langtidseffekter for billesamfunnene hvis vi ikke vi bevarer de få gamle eikene vi har igjen!

Dagens gamle eiketrær kan stå omgitt av andre eiketrær eller helt alene. I eika til venstre har vi hengt opp feller for å fange biller. Foto: Hanne Eik Pilskog

Funnene er særlig interessante for naturforvaltere og biologer, men det er også et relevant eksempel å bruke i naturfagundervisningen ved HiØ når det undervises om biologisk mangfold, Norsk rødliste for arter mm.   

Artikkel og bloggpost

Hanne Eik Pilskog fikk i september 2018 publisert tredjeartikkelen fra doktorgraden hun tok ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Artikkelen har tittelen «Long-lasting effects of logging on beetles in hollow oaks» og ble publisert i tidsskriftet Ecology and Evolution. Bloggposten «Kan et ekko fra fortidens hogst forklare dagens eikebillesamfunn?» kom ut i romjulen på forskerbloggen til Insektøkologene.

Les artikkelen «Long-lasting effects of logging on beetles in hollow oaks»  

Les blogginnlegget "Kan et ekko fra fortidens hogst forklare dagens eikebillesamfunn?" 

Publisert 7. mai 2019 15:33 - Sist endret 7. mai 2019 15:48