Ny utgivelse på Universitetsforlaget

Skaperglede, engasjement og utforskertrang - Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet, er ute på markedet. Antologien gir nye perspektiver til hvordan lærere gjennom estetiske og tverrfaglige metoder kan skape engasjement og utforskertrang hos elever og studenter. Redaktører er Kristine Høeg Karlsen og Gunhild Brænne Bjørnstad og de inviterer til lanseringsfest vedStudiested Halden på selveste kjærlighetsdagen - 14. februar.

Kilde: Universitetsforlaget

Et svar på nye læreplaner

I antologien gis det en bred og helhetlig tilnærming til måter lærere kan legge til rette for engasjement og utforskertrang på. Skaperglede, engasjement og utforskertrang inviterer til dialog om måter pedagoger kan skape kreative og utforskende læringsarenaer på, i ulike kontekster. Nye læreplaner og ny femårig grunnskolelærerutdanning stiller høyere krav til lærerne og lærerutdannernes kompetanse. I antologien settes utforskning, lærelyst og engasjement i sentrum av pedagogisk virksomhet.

Noe alle kan bli inspirert av

Bidragene i boken er varierte, med perspektiver fra, og på tvers av, ulike fagfelter. Sentrale aspekter ved alternative og kreative undervisningsformer i dagens opplæringssystem diskuteres med fokus på dyp og varig læring, tverrfaglighet og kvalitet. Noen av kapitlene har praktiske innslag med eksempler, refleksjoner og erfaringer fra egen gjennomføring, mens andre kapitler er forskningsartikler som har vært gjennom fagfellevurderinger for å sikre kvalitet i forskningsarbeidet. Dette gir en antologi med innhold hvor alle kan finne noe å bli inspirert av.

Antologien har en tredelt oppbygning. I den første delen rettes blikket mot viktige kunnskaper, holdninger og kompetanser hos kommende profesjonsutøvere som kan utvikles gjennom samarbeid og et tverrfaglig blikk på organisering av fagene i læringssituasjoner. I antologiens andre del gis det viktige innspill til hvordan kunst og skapende prosesser kan jobbes med i ulike skjæringspunkter, for eksempel mellom teknologi og utdanning, eller teori og praksis. Digitalisering blir belyst i flere av kapitlene, mens kunstdidaktikk som allmenndidaktikk blir diskutert i andre. Antologiens siste del bidrar med teoretiske, sosiokulturelle og filosofiske perspektiver for tilrettelegging for skapende læringsarbeid.

Lanseringsfest 14. februar

På selveste Valentinsdagen, 14. februar kl. 11.30 - 12.45, arrangeres det lanseringsfest for antologien «Skaperglede, engasjement og utforskertrang» på studiested Halden, Biblioteket på Høgskolen i Østfold.

Velkommen!

Publisert 31. jan. 2019 09:39 - Sist endret 7. feb. 2019 23:42