Kick-off for internasjonal antologi om tverrfaglig og studentaktiv læring

Fredag 18. januar markerte startskuddet for en internasjonal antologi om tverrfaglig og studentaktiv læring ved bruk av Storyline. Kristine Høeg Karlsen ved Høgskolen i Østfold og Margaretha Häggström ved Göteborgs Universitet er redaktører. 

Deltakerne på kick-offen inkluderte forskere og lærerutdannere fra Norge, Sverige og Skottland.

Det var forskergruppen «Kreativitet, kunst og innovasjon» som inviterte til et åpent seminar på Høgskolen i Østfold. 

Open access - publisering

De to forskerne fikk i desember kontrakt med tyske Waxmann forlag, som er en vitenskapelig publiseringkanal på nivå 2. Karlsen og Häggström er spesielt fornøyde med at kontrakten også inkluderer Open Access, noe som gir fri online tilgang til forskingen for alle. Høgskolen i Østfold og Avdeling for lærerutdanning har bidratt økonomisk gjennom ulike støtteordninger.

Behovet for forskning og publisering på nivå

Redaktørene av antologien: Margaretha Häggström og Kristine Høeg Karlsen
Redaktørene av antologien. Fra venstre: Margaretha Häggström og Kristine Høeg Karlsen. Foto: Hanne Eik Pilskog.

Kick-offen ble innledet av de to redaktørene Karlsen og Häggström, som satte fokus på behovet for forskning på Storyline som en tverrfaglig og studentaktiv metode for læring i høyere utdanning. Det finnes etter hvert relativt mye forskning på Storyline som metode brukt i grunnskolen, mens forskningen på Storyline i kontekst av lærerutdanningene og høyere utdanning er sparsom.

På seminaret holdt Arnstein Hjelde, forsknings- og utviklingsleder ved Avdeling for lærerutdanning, en appell hvor han løftet viktigheten av dette arbeidet. Tverrfaglig og studentaktiv læring er viktige fokusområder i lærerutdanningene og det er helt sentralt at det utvikles mer kunnskap på dette feltet. Ettersom antologien også vil være på nivå 2 vil arbeidet i tillegg være meritterende for forfatterne som er i kompetansehevingsløp.

Else Norheim, leder for biblioteket ved Høgskolen i Østfold, holdt innlegg om hva som kreves av en artikkel for å bli vurdert og registrert som publisering på nivå 2. For å følge med på at kriteriene for publisering for nivå 2 blir fulgt, har høgskolens Storyline-nettverk knyttet til seg en kontaktperson fra biblioteket i arbeidet, spesialbibliotekar Kjell Erik Johnsen. 

Liv og røre på seminaret

På seminaret ble deltakerne selv utfordret til å sette ord på eget bidrag i antologien gjennom en såkalt «roundtable»-øvelse, noe som skapte liv og røre i forsamlingen. Spørsmål som «Jeg ønsket å delta i antologiprosjektet fordi….?» og «Kapitlet mitt handler om….» dannet utgangspunkt for dialogen.

 

Gode samtaler om egen forskning. Foto: Ragnhild Louise Næsje

 

Else Norheim og Carol Omand i samtale. Foto: Ragnhild Louise Næsje

Bortsett fra Siv Eie og Marit Storhaug ved OsloMet som ikke hadde anledning til å delta, var alle de nordiske bidragsyterne til stede på seminaret.

Fra Norge deltok Hanne Eik Pilskog, Ali Ludvigsen, Stein Arnold Berggren, Virginia Lockhart-Pedersen, Ragnhild Louise Næsje, Solveig Toft, Gitte Cecilie Motzfeldt, Gunhild Brænne Bjørnstad og Kristine Høeg Karlsen (ved avdeling for lærerutdanning, HiØ), Tina Bunæs og Joakim Karlsen (avdeling for informasjonsteknologi, HiØ).

Heidi Remberg, ved Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge hadde tatt turen over Oslofjorden for å delta på kick-offen. Ellen Høeg, tidligere lærer og innleid foredragsholder på HiØ kom fra Hamar.

Margaretha Häggström (Universitetet i Gøteborg) og Eva Marsh utgjorde den svenske delegasjonen, mens Carol Omand, utdanningskonsulent for Storyline, kom reisende helt fra Skottland.

I tillegg deltok Ellen Cecilie Romstad, Arnstein Hjelde, Kjell Erik Johnsen og Else Norheim.

Antologien vil også inkludere bidragsytere fra Tyskland, Russland og USA.

Antologiens innhold og struktur

Antologien som gis ut vil ha en tredelt struktur som tar for seg ulike aspekter ved Storyline som en tverrfaglig og studentaktiv læringsform. På seminaret ble det holdt tre presentasjoner, ett for hver del i antologien.

Storyline and ‘critical questioning’

Med foredraget «Storyline and ‘critical questioning’» innledet Carol Omand med å fokusere på viktigheten av kritiske spørsmål i læreprosessen. Hennes arbeid inngår i den første delen av antologien, som omfatter studier som på ulike måter er opptatte av å minske gapet mellom teori og praksis. Kritiske aspekter og utfordringer ved implementering av Storyline i lærerutdanningen og høyere utdanning drøftes særskilt i denne delen.

Fantasy meets math

Ragnhild Louise Næsje, Stein Arnold Berggren, Ali Ludvigsen, Ellen Høeg og Kristine Høeg Karlsen holdt dernest innlegget «Fantasy meets math». De rettet søkelyset mot «Regnefortellinger» og mulighetene Storyline gir for læring i matematikk og norsk. Deres arbeid inngår i den andre delen av antologien, som omhandler tverrfaglige aspekter og samarbeid spesielt. I denne delen av antologien drøftes læringsutbytte og muligheten for utvikling av særskilte kompetanser, som for eksempel literacy, fra et spesifikt fag med en spesifikk ferdighet eller kunnskapsområdet for øyet. Digital kompetanse kommer inn som tema i denne delen.

Presentasjon av "Regnefortellinger". Foto: Joakim Karlsen

Take action!

Til sist holdt Margaretha Häggström presentasjonen «Take action! Storyline and sustainable thinking». Her diskuterer hun ulike innfallsvinkler for arbeid med bærekraftig utvikling ved bruk av Storyline. I den siste delen av antologien står miljødimensjonen i opplæringen sentralt. Bærekraftig utvikling utgjør forøvrig et av tre tverrfaglige temaer som det skal arbeides med i alle fag i grunnskolen.  

Fortellingen som utgangspunkt for læring

Storyline har sitt utspring i fagmiljøet rundt Bell, Harkness og Rendell ved Jordanhill College of Education i Glasgow i Skottland på 60-tallet. Metoden kom for fullt inn i norsk grunnskole ved innføringen av læreplanverket for den 10-årige grunnskolen, L97.

Storyline er en problemorientert, flerfaglig og temabasert metode hvor læreprosessen sentreres rundt en fremadskridende fortelling. I Storyline står dybdelæring og tverrfaglighet i fokus, og fortellingen danner rammen og konteksten for en rekke hendelser som legger til rette for at deltakerne gis eierskap og kontroll over læringsforløpet. Grunntanken om dybdelæring og tverrfaglige temaer på tvers av fag og samarbeid gjør at Storyline tilrettelegger for styrking av en rekke ferdigheter som er sentrale for fremtidens skole og ferdigheter for det 21. århundre.

Mer informasjon

Les mer om forskningsgruppen «Kreativitet, kunst og innovasjon i utdanning, praksis og forskning» og medlemmene i gruppen.

Publisert 24. jan. 2019 16:57 - Sist endret 8. mars 2019 21:04