Flerspråklig oppvekst og utdanning

Forskingsgruppa fungerer som en paraply for ulike større og mindre forskingsarbeider, de fleste er tematisk orientert mot flerspråklighet, språkvariasjon og læring.

Gjennom arbeidet i gruppa Flerspråklig oppvekst og utdanning skal vi styrke intern og ekstern samhandling innenfor temaene flerspråklighet, språkvariasjon og språklæring. Vi tenker termen «språk» i vid forstand: litteratur, tekst, grammatikk, kommunikasjon og multimodalitet. Gruppas forsknings- og utviklingsarbeid er retta mot det strategiske forskningsprogrammet «Språk i opplæringen» (jf. Høgskolens nye strategiske plan 2019 – 2022).

Medlemmene i gruppa samarbeider med andre FoU-grupper ved Høgskolen i Østfold og med forskere ved andre norske og utenlandske institusjoner.

Fagmiljøet er aktivt når det gjelder presentasjoner på forskingskonferanser og publisering, både nasjonalt og internasjonalt.

Medlemmene i gruppa arbeider med følgende prosjekter innenfor ulike fagfelt: 

 • Barn og unges fritidslitterasitet; Multimodalitet; Oppvekstdimensjonen: forholdet mellom skolens literacy og fritidas; Sensorisk literacy og tekstproduksjon i kommersielle tekster (Maja Michelsen)
 • Flerspråklighet
  • FLEBBS: Flerspråklige Barn i Barnehage og Skole
  • Morsmålets betydning ved andrespråkstilegnelse (Gisela Håkansson, Ragnar Arntzen, Linda Evenstad Emilsen, Inger Martine Mosfjeld)
  • Nedarvingsspråk (Heritage languages) (Arnstein Hjelde)
  • Plurisentriske språk; svensk i Sverige og i Finland (Catrin Norrby)
  • Språkbruk hos barn, unge og voksne (Gisela Håkansson og Ragnar Arntzen)
  • Språkkartlegging: Hvordan kartlegge andrespråkselevers språk- og skriveutvikling? En studie av lærerens kompetanse, verktøy og metaspråk (PhD-prosjekt v/ Inger Martine Mosfjeld)
  • Syntaks og andrespråksutvikling v/ Linda Evenstad Emilsen
 • Litteratur i skolen
  • Fortellinger om bærekraftig utvikling (Marcus Axelsson og Barbro Opstad)
  • Litteraturhistorie i skolen (Barbro Opstad)
  • Oversettelse av barne- og ungdomslitteratur (Marcus Axelsson)
 • Språklig variasjon
  • Dialekt-aspektet i andrespråksforskning (Åshild Søfteland og Linda E. Emilsen)
  • Korpuslingvistikk og læremidler for skolen (Åshild Søfteland)
  • Språk og identitet (Karine Stjernholm)
  • Språkvariasjon i Østfold (Benthe K. Jansson mfl)
 • Undervisningsmidler i nabosprogsundervisningen og i de nordiske sprog som fremmedsprog
 • Andre prosjekter
  • Majas skriveseminar

Deltakere

Publisert 11. juni 2018 13:47 - Sist endret 15. jan. 2020 10:38