Video som ressurs for læring på nett

– Engasjement er en viktig forutsetning for læring, og videoer er et av de mest sentrale verktøyene for å styrke studentenes engasjement i nettbasert læring, skriver Irina Engeness og Magnus Nohr fra Høgskolen i Østfold i en forskningsartikkel publisert i CEUR Workshop Proceedings.

Bildet viser Irina og Magnus i et rom for opptak av video til nettundervisning.

Forsker på nye undervisningsformer: Irina Engeness og Magnus Nohr er fagansatte ved Avdeling for lærerutdanning i Halden. Foto: Bård Halvorsen, HiØ 

– Er korte videoer best egnet for aktiv læring?

Dette var blant spørsmålene som Irina og Magnus ønsket å belyse da de gjennomgikk svarene på et spørreskjema fra 501 deltakere på nettundervisningen fra 2014 til 2018 ved Høgskolen i Østfold. 

Her følger et sammendrag på norsk av den engelske artikkelen som Irina og Magnus fikk publisert CEUR Workshop Proceedings [2019, 2356, 128-133], et tidsskrift ved Technical University of Aachen i Tyskland som formidler akademisk litteratur. 

Hvorfor dette studiet? 

Engasjement er en viktig forutsetning for læring, og videoer er et av de mest sentrale verktøyene som brukes for å styrke studentenes engasjement spesielt i nettbasert læring. Hvordan skal videoer designes? Hvilken informasjon skal formidles gjennom videoer og hvordan skal studentene bruke videoer i nettbaserte kurs? Dette er bare noen spørsmål man må ta hensyn til ved å lage videoer i et nettbasert kurs. 

Selv om videoer kan være en viktig ressurs for å styrke studentenes læring og engasjement, forskere og praktikere er ikke enige om lengden på videoer i nettbaserte kurs. Noen forskere hevder at korte videoer er mest egnet for nettbaserte kurs. For eksempel, Guo og kolleger (2014) introduserte en “seks minutters regel” som en optimal lengde for videoer i MOOC-er, men Lagerstrom og kolleger (2015) påpeker at hvor lenge studenter ser på videoer avhenger av motivasjon til studenter.

Irina Engeness og Magnus Nohr adresserte dette kunnskapsgapet ved å undersøke lengde på videoer i IKTMOOC som tilbys ved HiØ og er rettet mot utvikling av profesjonellfaglig digital kompetanse (PfDK) hos lærerstudenter og lærere i arbeid. Siden 2014 da IKTMOOC ble tilbudt for første gang, har kurset blitt stadig mer populært blant studentene, noe som indikerer etterspørsel etter fleksibel nettbasert utdanning som kan bygge bro mellom teori og praksisfeltet.

Hva har vi gjort? 

Data ble samlet inn gjennom spørreskjemaet administrert til alle deltakere i IKTMOOC i 2014 - 2018. Totalt svarte 501 deltakere på spørreskjemaet i 2014-2018. Flertallet av deltakerne i IKTMOOC i 2014-2018 var kvinner, lærere i arbeid og de var enten fornøyd (M = 28,82%, SD = 4,71) eller meget fornøyd (M = 67,67%, SD = 6,42) med IKTMOOC.

Hva er IKTMOOC? 

Forkortelsene MOOC står for massive open online courses – på norsk kan vi kalle det store åpne skalerbare nettkurs.
IKTMOOC ble utviklet av forskere og utviklere ved Høgskolen i Østfold. Kurset har en struktur av en xMOOC og det er bygget i Canvas. IKTMOOC består av 10 moduler som skal fullføres av deltakerne i løpet av 10 uker. Hver modul inneholder faglig informasjon, videoer, individuelle oppgaver og flervalgsprøver. Totalt er det 223 videoer i kurset, 174 av dem er produsert av kursutviklerne ved HiØ. 179 videoer er opplæringsvideoer og 41 videoer diskuterer pedagogiske aspekter ved bruk av digitale verktøy. Total lengde på alle videoene er 22 t 29min 39 sek og gjennomsnittlig lengde på en video er 6 min 3 sek. I flere moduler, i tillegg til faglig innhold, videoer og flervalgsprøver, gjennomfører studenter praktiske øvelser, gir og mottar tilbakemeldinger fra fagfeller og leverer eksamensoppgaver. Kurset er på 15 studiepoeng.  Over 80 prosent av studentene besto IKTMOOC i 2014-2018.

Hva har vi funnet ut? 

Våre funn viser at flertallet (67,66%) av deltakere i IKTMOOC var meget fornøyd med bruk av videoer i IKTMOOC i 2014-2018 og den meste parten av deltakerne (82,46%) vurderte lengden på videoene (gjennomsnittlig 06min 03sek.) som passende. Spesielt påpekte studentene at de foretrakk videoene på 5-6 min (37,34%) og videoene på 7-10 min (40,74%).

Hvilke implikasjoner har våre funn? 

Disse funnene har flere pedagogiske implikasjoner for design av videoer nettbaserte kurs. 
For det første kan den foretrukne lengden på videoer på 5-10 minutter ha konsekvenser for design av videoer i nettbaserte kurs rettet mot utvikling av profesjonellfaglig digital kompetanse hos deltakerne. For det andre kan deltakernes aktive bruk av videoer IKTMOOC tyde på at videoer er en viktig ressurs for å støtte læring i nettbaserte omgivelser. Dette kan også indikere viktigheten av støtten som videoer gir til deltakere i nettbaserte kurs. 
Oppsummert, informerer disse funnene derfor praktikere, MOOC, nettbaserte kursutviklere og videoprodusenter om lengden på videoer som deltakerne i IKTMOOC foretrakk. Funnene understreker også viktigheten av passende lengde av video ressurser i nettbaserte kurs for å styrke pedagogikken og studenters læring.


Bildet viser Irina Engeness

Irina Engeness
førsteamanuensis
Avdeling for lærerutdanning
Se faglig profil    


Magnus Nohr
høgskolelektor
Avdeling for lærerutdanning
Se faglig profil

Aktuelle lenker 

Forskernes artikkel på engelsk

IKTMOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Publisert 21. okt. 2019 09:50 - Sist endret 21. okt. 2019 10:48