Kvalitet og relevans i skole og bedrift (KRISB)

Denne forskningsgruppa ønsker å bidra til - og fremme - en bred forståelse av læringsprosesser som foregår i skole og yrkesliv. 

Forskningsgruppas overordnede målsetting er å bidra til tilhørighet og bærekraft for alle som deltar i utdanning og yrkesliv.

Dette gjør at vi har et bredt forskningsområde:

 • bevisste og ubevisste læringsprosesser i skole og bedrift
 • skole/bedrift som selvstendige utdanningsarenaer
 • deltakelse og frafall, utenforskap
 • ulike former for veiledning, kollektive læringsprosesser, tverrfaglig samarbeid og gjensidighet i samhandling

Digitalisering og sosialitet, digitalisering og deltakelse/agentskap er naturlige forskningsfelt i framtidens skole og arbeidsliv, og tematiseres også i forskningen.

Forskningsprosjekter og temaer

Gruppens interessefelt og forskning strekker seg over følgende temafelt og områder:

Verdig voksenliv: Lærekandidaters varige tilknytning til yrkeslivet. Konkret igangsatt prosjekt. Ansvarlige er Eva Dyrnes og Marta Brännström

Å følge fagfornyelsen inn i praksis: Følgeforskning i praksiser i yrkesfaglig opplæring. Konkret igangsatt prosjekt. Ansvarlige er Eva Dyrnes og Marta Brännström

Ny og nesten ny: Profesjonsmøter mellom veiledere, lærerstudenter og nyutdannede lærere. Konkret igangsatt prosjekt: Ansvarlige er Geir Luten, Karl-Arne Korseberg, Øystein Warem og Kristine Hollup.

Tilrettelegging av vurdering: Vurdering utover prestasjoner og ferdighetstesting. Konkret igangsatt prosjekt. Ansvarlige er Anne Reinertsen og Karianne Nes.

Hva gjør teknologien med oss: Workshopmetodologi for digital sosialitet og agentskap. Konkret prosjekt i planleggingsfase. Ansvarlig er Anne Reinertsen.

Utdanningsfilosofi og vitenskapsteori: Special Issue i tidsskriftet Education Sciences med arbeidstittel Philosophy of Education. Publiseringsår 2021. Publiseringsavtale er inngått med MDPI forlag etter invitasjon. Ansvarlig er Anne Reinertsen.

Følgeforskning av REKOMP (Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling): Læring i organisasjoner og kunnskapsledelse. Ansvarlige er Anne Reinertsen i samarbeid med Karin Hognestad og Marit Boe fra Universitetet i Sørøst-Norge og Magritt Lundestad ved OsloMet.

Her får det banale være viktig: Kompetansebygging gjennom forskningssirkler i matematikk. Utviklingsprosjekt i grunnskolen. Igangsatt prosjekt. Ansvarlige er Russell Hatami og Anne Reinertsen.

Universets ansikt: Grunnforskning i naturkultur kunstfaglig og pedagogisk perspektiv for bærekraft. Igangsatt skriveprosjekt. Yngve Zakarias i samarbeid med Anne Reinertsen. Dette er ledd i bokprosjektet Nordiska Rhizom ledet av Bosse Bergsted, Høgskolen i Østfold og Jonas Alwall, Malmø Universitet.

Kunnskapsledelse og/i lærende organisasjoner: Bokprosjekt i samarbeid med Joce Nuttall, forskningsdirektør for lærerutdanning, Australian Catholic University og Arvay Armstrong-Read, PhD-student i ledelse ved University of Monash, Australia.  Publiseringsavtale inngått med Cambridge University Press.

Andre tema det også forskes på er:

 • Skolens verdigrunnlag - Komparative analyser i et nordisk perspektiv
 • Veiledning i profesjonsperspektiv
 • Ikke-lineær pedagogikk - Teoriutvikling og nye læringsteorier
 • Affektive pedagogikker og bærekraft
 • Kulturmøter i mangfold - Kjønn, klasse og etnisitet i klasserommet
 • Vitenskapsteori for tverrfaglig utdanningsforskning
 • Akademisk skriving - skriving som metode.
 • Vurdering av, for og som læring

Nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Internasjonale:

Nasjonale:

Deltakere

Publisert 30. sep. 2019 11:08 - Sist endret 28. feb. 2020 10:54