Småbarnsvitenskap (0-3 år)

Forskergruppen Småbarnsvitenskap (0-3 år) arbeider med forskning knyttet til pedagogisk virksomhet med og blant barn under tre år. Gruppen er åpen for alle som er interessert i pedagogisk arbeid med de yngste barna.

Gruppas drivkrefter er å finne i en interesse for pedagogisk arbeid med de yngste barna og et engasjement for å bidra aktivt i både praksisfeltet (barnehagene) og forskningsfeltet (utdanningsforskning) med kritiske kunnskapskonstruksjoner, blant annet knyttet til alder, kjønn, etnisitet, sosial klasse og funksjonalitet. Det er særlig koblinger mellom empiri og teori som danner utgangspunkt for FoU-gruppas arbeid.

Gruppens teoretiske interesser

Kritisk teori, kontinental filosofi, prosessfilosofi, poststrukturalisme, postkoloniale teorier, posthumanisme og affektteori.

Arbeidsformer

Gruppen møtes to ganger i semesteret i et "Fabulatorium", der hensikten er å åpne for eksperimenterende tilnærminger både i forskning og undervisning. I tillegg arrangeres et felles forskningsopphold i vårsemesteret.

Prosjekter

Forskergruppens medlemmer arbeider for tiden med følgende prosjekter:

Deltakere

Emneord: småbarnspedagogikk, småbarnsvitenskap, barnehage, profesjon, historiske perspektiv, kunnskap/makt, kropp, pedagogisk dokumentasjon, etikk, estetiske læreprosesser, mangfold og relasjoner
Publisert 11. juni 2018 13:47 - Sist endret 18. sep. 2020 09:06