English version of this page

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikken skal bidra til inkludering og deltakelse ved å forebygge, avhjelpe og redusere vansker og barrierer for utvikling, læring og livsutfoldelse. Forskningsgruppen har som mål å bidra og delta i forskning som gir kunnskap om og fremmer spesialpedagogikk som disiplin.

Spesialutdanning er et tverrfaglig forskningsfelt. Medlemmene av forskningsgruppen forsker på en rekke tema som er sentrale for det spesialpedagogiske feltet knyttet til spesialpedagogisk utdanning, pedagogikk, filosofi og psykologi. Vi forsker på ulike grupper i barnehagen, skoler og andre institusjoner. Noe av vår forskning har fokus på profesjonsgrupper som møter mennesker med spesielle behov, slik som lærere og spesialpedagoger. Andre forskningsprosjekter retter seg direkte mot personer som opplever sosiale, emosjonelle, lærings- eller utviklingshemming, eller slike utfordringer. Våre nyeste vitenskapelige publikasjoner er oppført nedenfor.

Gruppen har ansvar for å levere undervisning og veiledning til avdelingens masterstudium i spesialpedagogikk. Studiet har et stort antall søkere og studentene kommer fra alle deler av Norge. Undervisningen er forskningsbasert, og vi oppfordrer studentene til å bidra i pågående forskningsprosjekter.

Les forskningsgruppens FoU-strategi for 2019 - 2022 her.

Nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

I tillegg til samarbeidspartnere i vår egen region, har vi forskningssamarbeid med flere nasjonale og internasjonale forskere på ulike institusjoner. Listen nedenfor viser nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere vi har idag.

Internasjonale

Nasjonale

Forskningsprosjekter

Nedenfor følger et utdrag av våre forskningprosjekter (oversikten er under oppdatering):

Våre nyeste publikasjoner

2019

Kaale, A. & Nordahl-Hansen, A. (2019). Barn og unge med autismespekterforstyrrelse. I Befring, Næss & Tangen (red.). Spesialpedagogikk. 6. utgave. Cappelen Damm. ISBN 978-82-02-59205-9

Nordahl-Hansen, A. (2019). Regression in Autism is Far More Common Than Once Thought. Neuroscience Biobehavioral Reviews. Vol. 103. P. 29-30 https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.06.023

Nordahl-Hansen, A. & Øien, R.A. (2019). Autism: What do we know about Social Development and Intervention. I Yilmaz, M., Otizm ve Eğitim, Sanat, Mekan. Pegem Akademi Ankara. ISBN. 9786052416549.

Øien, Roald A, Nordahl-Hansen, Anders & Chawarski, Marek (2019). Substance Use Problems/Disorders in Individuals with ASD. In Fred R. Volkmar (ed.), Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. Springer Science+Business Media B.V.. ISBN 978-1-4614-6435-8.

Øien, Roald A, Nordahl-Hansen, Anders & Schjølberg, Synnve (2019). Mental Health and ASD. In Fred R. Volkmar (ed.), Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. Springer Science+Business Media B.V.. ISBN 978-1-4614-6435-8.

Øien, Roald A, Nordahl-Hansen, Anders & Schjølberg, Synnve (2019). Screening Instruments for ASD. In Fred R. Volkmar (ed.), Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. Springer Science+Business Media B.V.. ISBN 978-1-4614-6435-8.

2018

Amundsen, M-L. (2018). Gutter med problematisk eller skadelig atferd under barnevernets omsorg. Psykologi i kommunen. Nr.4: 35-44.

Amundsen, M-L. (2018). Sinte gutter gråter ikke. Psykologi i kommunen, Nr. 3. 2018;11-20. http://www.fpkf.no/wp-content/uploads/2018/06/Ammundsen-sinte-gutter.pdf

Andreassen, Ulf Rune & Reichenberg, Monica (2018). Svenske og norske læreres forventninger om å mestre elevtilpasset leseopplæring: Betydningen av lærernes praksiserfaring og andre lærer- og skolerelaterte variabler. Nordic Studies in Education,35(3).

Giske, Elisabeth, Moe, Pål Kristian & Sträng, Dan Roger (2018). Lærerutdanning og digital musikkundervisning - Glimt av universet med det ukjente som mål, men med en digital gråsone på lovverk og særavtaler, I: Kristine Høeg Karlsen; Gunhild Brænne Bjørnstad (red.), Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske- tverrfaglige undervisningsmetoder i pedagogisk virksomhet. Universitetsforlaget. ISBN 9788215029979 Kapittel 10.

Jensen, Roald, Sørmo, Dag, Hoff-Jenssen, Reidun Karlsen, Kristine Høeg.
Teachers’ professional knowledge. A critical analysis of newly qualified teachers’ expectations and experiences (p. 107 – 115) in Droczak, R (2018): Leading and Manageing for Developement. Jagiellonian University. Yearbook of Labour 2018

Nordahl-Hansen, A., Øien, R. A., Volkmar, F., Shic, F. & Cicchetti, D. V. (2018). Enhancing the understanding of clinically meaningful results: A clinical research perspective. Psychiatry research, 270, 801-806. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.10.069

Øien, R. A., Cicchetti, D. V. & Nordahl-Hansen, A. (2018). Gender dysphoria, sexuality and autism spectrum disorders: A systematic map review. Journal of autism and developmental disorders, 48(12), 4028-4037. https://doi.org/10.1007/s10803-018-3686-7

Nordahl-Hansen, A., Tøndevold, M. & Fletcher-Watson, S. (2018). Mental health on screen: A DSM-5 dissection of portrayals of autism spectrum disorders in film and TV. Psychiatry research, 262, 351-353. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.08.050

Reichenberg, Monica & Andreassen, Ulf Rune (2018). Comparing Swedish and Norwegian teachers' professional development: How human capital and social capital factor into teachers' reading habits. Reading Psychology 39(5), p. 442-467. doi: 10.1080/02702711.2018.1464530

Sträng, Dan Roger (2018). The School Leader as Ideal Type: How to Reconcile Max Weber with the Concept of School Culture, In Fahriye Altinay (ed.), Open and Equal Access for Learning in School Management. INTECH. ISBN 9781789231748. Chapter 3. p. 41–56.

Sørmo, Dag & Æsøy, Knut Ove: What about Trigger and Piglet in school today (page 116 – 123), in Droczak, R (2018): Leading and Manageing for Developement. Jagiellonian University. Yearbook of Labour 2018.

2017

Amsrud, A., Amundsen, M-L. & Garmannslund, P.E. (2017). Postponement Behaviour and Learning Habits in Higher Education. Edulearn.

Amsrud, A., Amundsen, M-L., Bunting, M., Engh, R. & Garmannslund, P.E. (2017). Teacher Students in the Norwegian Practical-Pedagogical Education. Edulearn.

Amundsen , M-L. (2017). Når begynneropplæringen ender med nederlag. Psykologi i kommunen. Nr.2 (52).

Amundsen, M-L. (2017). Med skolen som motstander. Psykologi i kommunen. Nr. 2 (52.)

Amundsen, M-L. & Garmannslund, P. (2017). Ressurssterke jenter med ADHD-utsatthet for mobbing. Psykologi i kommunen. Nr. 1(52):61-68.

Amundsen, M-L. & Garmannslund, P.E. (2017). Kvinnelige studenter med ADHD og arbeidsvaner i høyere utdanning. https://psykisk-kommune.no/kvinnelige-studenter-med-adhd-arbeidsvaner-i-hoyere-utdanning/19.16

Andreassen, Rune, Jensen, Magne Skibsted Bråten, Ivar (2017). Investigating self-regulated study strategies among postsecondary students with and without dyslexia: a diary method study. Reading and writing, 30(9), p. 1891-1916. doi: 10.1007/s11145-017-9758-9

Jensen, Magne Skibsted Andreassen, Rune (2017). Studiestrategier hos første års bachelorstudenter med dysleksi. Norsk tidsskrift for logopedi, 63(4), s 12- 24

Karlsen, J., Lyster, S-A.H. & Lervåg, A. (2017) Vocabulary development in Norwegian L2 kindergarten – school transition. Journal of Child Language 44(2), 402-426.

Karlsen, J. & Hjetland, H.N. (2017). Frog, where are you? Narrativ produksjon på andrespråket hos barn med urdu/panjabi som morsmål. Spesialpedagogikk 81(1), 39-54.

Nordahl-Hansen, A. (2017). Atypical: a typical portrayal of autism? The Lancet Psychiatry, 4(11), 837-838. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(17)30397-8

Reichenberg, Monica & Andreassen, Rune (2017). Similar but not the same: Comparing Norwegian and Swedish teachers' influence on textbook selection and involvement in text discussions. IARTEM e-Journal, 9(1). ISSN 1837-2104.

Rygvold, A-L. & Karlsen, J. (2017). Leseferdigheter hos norske andreklassinger med ulike språklig bakgrunn. Norsk tidsskrift for logopedi 63(3), 28-38.

Sträng, Dan Roger & Sørmo, Dag (2017). A tool for school. The significance of guidance with reflecting team and empowerment in school, In Ilze Ivanova & Neimane Signe (ed.), Leading for Equity and Quality in Education. Rigas Izglitibas un informativi metodskiais centrs. ISBN 978-9934-8336-5-6. Chapter 6. p. 80 - 93.

Deltakere

Publisert 11. juni 2018 09:44 - Sist endret 5. juli 2019 10:08