Spennende forskning innenfor autisme og evnerike barn

Professor Anders Nordahl-Hansen er aktiv forsker og medlem i forskningsgruppen Spesialpedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold. Her forteller han litt om nylige og kommende publikasjoner i bok-kapittel-format. 

Professor Anders Nordahl-Hansen. Foto: Bård Halvorsen.

I samarbeid med gode kolleger har jeg hittil i 2019 publisert 4 kapitler i ulike bøker og holder på med 3-4 andre som skal ferdigstilles i løpet av året. Bok-kapitler har en viktig funksjon og er ofte en forfriskende ting å skrive sammenlignet med det stringente formatet til en forskningsartikkel. I en bok har en noe større frihet når det kommer til temaer som kan trekkes inn til diskusjon.

50 år med spesialpedagogikk

Spesielt spennende er arbeidet med kapitlene som inngår i en antologi som seksjon for spesialpedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning arbeider med. Denne gis ut i forbindelse med at Høgskolen i Østfold (og tidligere Halden lærerhøgskole), i år har tilbudt studier i spesialpedagogikk i 50 år. Et slikt antologiprosjekt tar tid, men teamet som jobber med boka på redaksjons- og koordinasjonsplan (Nina Johannesen, Rune Andreassen, Tor Freyr og meg selv fra Høgskolen i Østfold, samt Finn Egil Tønnessen ved Universitetet i Stavanger) jobber fint med å koordinere egne og andre forfatteres bidrag. Boka vil inneholde bidrag som knytter seg til spenninger og utfordringer som finnes i feltet spesialpedagogikk. Den vil inneholde bidrag fra en god blanding forskere ved vår egen avdeling og eksterne bidragsytere. Men først til de kapitler som allerede har gjennomgått fagfellevurdering og er publisert eller «in press».

Sammenstilling av sentrale felter som relateres til autisme

De tre første kapitler jeg har vært med og skrevet i år er publisert i Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders, på Springer forlag. Dette er en online-bok der noen av bidragene er rene leksikalske, mens de fleste bidrag er i kapittelformat der forskere systematiserer og gjennomgår ulike sentrale felter som relateres til diagnosen autisme. I alle tre kapitlene er Roald Øien (som ikke må forveksles med nøttegeneralen Øyen) førsteforfatter. Han jobber på Norges Arktiske Universitet UiT og Yale University School of Medicine.

I det ene kapitlet skriver vi sammen med Marek Chawarski (Yale University). Der gjennomgår vi kunnskapen om medisinsk og rusproblematikk hos personer med autisme. De andre to kapitlene har vi skrevet sammen med Synnve Schjølberg ved Folkehelseinstituttet. Det ene av disse to kapitlene omhandler screening-instrumenter som brukes for å oppdage autisme. Screeninginstrumenter er for eksempel spørreskjemaer som brukes av helsepersonell for å forsøke å oppdage om barn har autisme så tidlig som mulig. Det andre kapitlet handler om autisme og mental helse. Mental helse er svært viktig for autismegruppen da de står i større fare for å oppleve blant annet depresjon og angst.

Autisme og kunst

"Otizm ve egitim, sanat, mekan" er en Tyrkisk bok som ble publisert i mai 2019. På Norsk ville tittelen på boka vært noe sånt som: "Autisme og Pedagogikk, kunst og rom". I boka har jeg som førsteforfatter sammen med Roald Øien skrevet introduksjonskapitlet, som kalles «Autism: What do we know about Social Development and Intervention». Boka er interessant da den blant annet omhandler autistiske personers styrker og hvordan man skal kunne verdsette og jobbe ut fra dette, spesielt med tanke på kunstneriske talenter. I tillegg trekkes det fram hvordan arkitektur, både offentlig og privat, kan legges bedre til rette for personer med autisme og andre utfordringer. Dette har idag liten plass i blant annet faglige utdanninger innen spesialpedagogikken. Oppsummeringen av kapitlet vårt kan leses her.

Ny utgave av boken Spesialpedagogikk

Sammen med Anett Kaale ved Universitetet i Oslo har jeg skrevet et oversiktskapittel om autisme hos barn og unge i den forestående nyutgaven av boka Spesialpedagogikk på Cappelen Damm forlag. Boka, som er redigert av Edvard Befring, Kari-Anne Bottegård Næss og Reidun Tangen, er denne gang ikke en revidert versjon av tidligere, men en helt ny utgave. Dette tilsier at endringene er såpass store fra tidligere versjoner at studenter, som ofte har disse bøkene på pensum, nok bør skaffe seg den nye boka når denne kommer ut i august 2019.

Evnerike barn

To bok-kapitler som er tenkt publisert i den tidligere nevnte 50-årsjubileumsantologien for seksjon for spesialpedagogikk ved Høgskolen i Østfold, skrives med ulike kolleger fra både Høgskolen i Østfold, NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), og UiT - Norges Arktiske Universitet. Ett av kapitlene vil omhandle hvordan evnerike tas hensyn til, eller snarere ikke tas hensyn til, i det norske skolesystemet. Et annet tar opp utfordringer og muligheter for ungdom med autisme i norsk skole. Men mer om disse og jubileumsantologien ved en senere anledning.

Publiserte publikasjoner 

Øien, Roald A; Nordahl-Hansen, Anders & Chawarski, Marek (2019). Substance Use Problems/Disorders in Individuals with ASD, In Fred R. Volkmar (ed.), "Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders". Springer Science+Business Media B.V.. ISBN 978-1-4614-6435-8. Vitenskapelig oversiktsartikkel.

Øien, Roald A; Nordahl-Hansen, Anders & Schjølberg, Synnve (2019). Mental Health and ASD, In Fred R. Volkmar (ed.), "Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders". Springer Science+Business Media B.V.. ISBN 978-1-4614-6435-8.

Øien, Roald A; Nordahl-Hansen, Anders & Schjølberg, Synnve (2019). Screening Instruments for ASD, In Fred R. Volkmar (ed.), "Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders".  Springer Science+Business Media B.V.. ISBN 978-1-4614-6435-8. Chapter.

Nordahl-Hansen, A., & Øien, R.A. (2019). Autism: What do we know about Social Development and Intervention. I Yilmaz, M., "Otizm ve Eğitim, Sanat, Mekan". Pegem Akademi Ankara. ISBN. 9786052416549. Kapittel 1.

Av Anders Nordahl-Hansen
Publisert 29. mai 2019 10:49 - Sist endret 16. mars 2020 14:03