Strategisk plan for forskningsgruppen Spesialpedagogikk 2019 - 2022

Denne strategiske planen for gjelder for perioden 2019-2022. Planen er knyttet til Strategisk plan for FoU 2019-2022 - Avdeling for lærerutdanning (SLU) og Funksjonsbeskrivelse og retningslinjer for forskningsgrupper og forskningsgruppeledere ved Høgskolen i Østfold (FRFF).

Spesialpedagogikk er tverrfaglig og omfatter mange forhold i samfunnslivet. Spesialpedagogikken skal bidra til inkludering og deltakelse ved å forebygge, avhjelpe og redusere vansker og barrierer for utvikling, læring og livsutfoldelse.

Formålet med forskergruppen er å styrke og bidra til å videreutvikle spesialpedagogikk som fagfelt.

Mål

Gruppens aktiviteter knyttes til å bidra til å organisere samarbeid og kommunikasjon og styrke spesialpedagogikk som forskningsfelt gjennom publisering og formidling.

I løpet av denne perioden skal forskningsgruppen bidra til:

 1. Vitenskapelig publisering på nivå 1 og 2
 2. Formidling internt og eksternt
 3. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid og nettverksarbeid
 4. Utviklingsarbeid
 5. Eksternfinansiering

A: Vitenskapelig publisering på nivå 1 og 2

Et sentralt mål i avdelingens strategiske plan er å øke den vitenskapelige publiseringen målt i publiseringspoeng. For å øke den vitenskapelige publiseringen skal forskningsgruppa gjennomføre følgende tiltak:

 1. Oppmuntre og legge til rette for samskriving og kompetanseheving (jf. Pkt 10 i SLU)
 2. Legge til rette for vitenskapelig antologier (jf. pkt 9 i SLU)
 3. Støtte konferanser og nettverkssamlinger knyttet til spesialpedagogikk

B: Formidling internt og eksternt

Det er viktig å få fram høgskolen i Østfolds forsknings- og utviklingsarbeid både nasjonalt og internasjonalt. For å skape større oppmerksomheten rundt spesialpedagogiske temaer i samfunnsdebatten skal forskningsgruppa gjennomføre følgende tiltak:

 1. Aktivt benytte sosiale medier i forskningsarbeidet
 2. Bidra til forståelse og innsikt i spesialpedagogiske temaer i ulike media

C: Nasjonalt og internasjonalt samarbeid, nettverksarbeid

Spesialpedagogikken som fagfelt er i en utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor viktig med nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. For å delta i debatten og utviklingen skal gruppa satse på følgende tiltak:

 1. Invitere forskere eller fagpersoner til å holde innlegg for forskningsgruppa
 2. Legge til rette for å kunne delta på konferanser og nettverkssamlinger (jf pkt 56 i SLU)

D: Utviklingsarbeid

 1. Bidra til at masterstudenter og stipendiater kan delta i forsknings- og utviklingsarbeidet
 2. Bidra til at virksomheter kan delta i forsknings- og utviklingsarbeid

E: Eksternfinansiering

Et sentralt mål i avdelingens strategiske plan er å lykkes med søknader om ekstern finansiering. For å styrke mulighetene for tilslag på eksterne søknader skal forskningsgruppa gjennomføre følgende tiltak:

 1. Legge til rette for søknadsskriving (jf. pkt 13-16 i SLU)

Rekruttering og økonomi

Forskningsgruppen søker å ta opp nye medlemmer og videreutvikle gruppens forskningsnettverk. Forskningsgruppa prioriterer midler i henhold til tiltakene i planen.

Publisert 4. juli 2019 11:17 - Sist endret 4. juli 2019 11:17