Pågående prosjekt

Sjangerpedagogikk i det flerspråklige klasserommet - Et blikk på skrivekulturen i to femteklasser

I dette prosjektet undersøker vi hva som kan være god og effektiv skriveundervisning når elever med norsk som morsmål og elever med flerspråklig bakgrunn undervises sammen.

Prosjektet følger skriveutviklinga og arbeidsmåter i en klasse i barneskolen der skriveopplæringa bygger på sjangerpedagogikk.

I en 5. klasse ved en skole i Østfold ble det skrevet mange gode tekster. Elevene hadde arbeidet prosessorientert med tekstskaping fra 2. trinn. På 4. trinn introduserte læreren sjangerpedagogikk og integrerte den prosessorienterte metodikken i denne. Vårt prosjekt undersøker nærmere hva som kjennetegner skrivekulturen på dette trinnet: Hva blir skrevet? Hvordan organiseres skrivesituasjonene? Hvordan fungerer sjangerfokuset i skriveopplæringen? Hvilke konsekvenser får dette for tekstkvaliteten hos elevene? I dette prosjektet går vi fra en beskrivelse av skrivekulturen på dette klassetrinnet til en analyse av enkelttekster. Selv om vi ser på sjangerpedagogikk som en arbeidsform innenfor norskfaget, gjelder denne pedagogikken alle fag der skriving er en viktig arbeidsmåte. Andre aktuelle spørsmål vil dermed være: Hvilken rolle kan skriving spille som læringsressurs, og hvordan kan skriveaktiviteter støtte opp om læreprosesser?

Prosjektet hadde sin oppstart i mars 2014 i forbindelse med Utdanningsdirektoratets kompetanseløft på det flerkulturelle området. Prosjektet ble tildelt 30 000 kr fra Utdanningsdirektoratet, gjennom OFA.

Deltakere

Publisert 14. juni 2018 22:26 - Sist endret 7. feb. 2020 15:50