Pågående prosjekt

Storyline - en tverrfaglig og studentaktiv metode i lærerutdanningen

I dette prosjektet utforsker vi hvordan Storyline kan brukes til å styrke lærerstudenters ferdigheter som er nødvendig for å utvikle fremtidens skole. 

Utstilling av produkter fra en Storyline. Foto: Privat

Om Storyline

Storyline er en problemorientert, flerfaglig og temabasert metode hvor læreprosessen sentreres rundt en fremadskridende fortelling. Metoden har sitt utspring ved Jordanhill College of Education i Glasgow i Skottland på 60-tallet. Til norsk grunnskole kom Storyline for fullt ved innføring av læreplanverket for den tiårige grunnskolen - L97.

I Storyline står dybdelæring og tverrfaglighet i fokus, hvor fortellingen danner rammen og konteksten for en rekke hendelser som legger til rette for at deltakerne gis eierskap og kontroll over læringsforløpet. Gjennom Storylinen oppstår det overraskende momenter og utfordringer som skal stimulere til undring, engasjement, og utforskende aktiviteter. Grunntanken om dybdelæring og tverrfaglige temaer på tvers av fag og samarbeid gjør at Storyline tilrettelegger for styrking av en rekke ferdigheter sentralt for fremtidens skole og ferdigheter for det 21. århundre. Ferdighet som kritisk tenkning, problemløsning, kreativitet og innovasjon, kommunikasjon og samarbeid står sentralt globalt og reflekteres i politiske dokumenter verden rundt.

Bakgrunn for prosjektet

Med innføring av nye læreplaner fra 2020 blir skolefagene fornyet for å legge til rette for læring av nødvendig fremtidskompetanse. Dette gjøres i hovedsak ved å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse gjennom tverrfaglige temaer som skal integreres og prioriteres i alle fag. Når elever arbeider med temaer på tvers av fagene, får de en større forståelse av det de lærer. De tre tverrfaglige temaene som løftes frem er livsmestring og folkehelse, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Disse temaene skal gi elevene den kompetansen de trenger i møte med samfunnet og arbeidslivet.

I det reviderte læreplanverkets overordnede del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen står det at elevene skal øve på å se muligheter og omsette ideer til handling og at de skal tilegne seg verdier og kunnskap som gir retning i deres livsutfoldelse, slik at de blir kloke, samarbeidende og handlekraftige samfunnsborgere.

En slik innretning av skolen er avhengig av at man har lærere som evner å legge til rette for åpne, tverrfaglige og skapende prosesser i skolehverdagen. Lærere i fremtidens skole trenger et rikt tilfang av metoder for å skape variert, relevant og tilpasset undervisning med fokus på ferdigheter som kritisk tekning, problemløsning, kreativitet, innovasjon, kommunikasjon og samarbeid. Lærerutdanningen blir dermed nøkkelen til fremtidens skole, ved å utdanne fremtidens lærere, som til syvende og sist er de som skal sette de gode tankene og ideene ut i livet.

Mål

Fram til nå har lærerstudenter tradisjonelt møtt Storyline når de kommer ut i skolen som ferdigutdannede lærere. I dette prosjektet møter lærerstudentene Storyline som arbeidsmetode i lærerstudiet.

Det overordnede målet for prosjektet er å utforske hvordan Storyline kan brukes til å styrke lærerstudenters ferdigheter som er nødvendig for å utvikle fremtidens skole. 

Det gjennomføres ett prosjekt i Storyline i Grunnskolelærerutdanning 1-7 og ett prosjekt i Storyline i Grunnskolelærerutdanning 5-10. 

Prosjektperiode

Prosjektet gjennomføres i perioden 2018 - 2025. Resultatene fra prosjektet vil bli publisert i vitenskapelige artikler. 

Deltakere

Emneord: storyline
Publisert 3. juli 2019 15:13 - Sist endret 30. okt. 2019 14:54