Ny kunnskap om den mangfoldige skolen

Ny bok. Den norske skolen preges av et økende kulturelt, språklig og religiøst mangfold. Det utfordrer alle fagene i grunnskolelærerutdanningene til å øke bevisstheten om mangfold og til å rette søkelyset mot hvordan skolen kan møte mangfoldet på en god måte.

Skoleklasse_COLOURBOX1641461.jpg

Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

Med denne boken ønsker forfatterne å bidra til en bred forståelse av mangfold i skolen ved å undersøke hvordan læreren kan møte og ivareta kulturelt og religiøst mangfold, og hvilket rom som finnes for ulike profesjonelle verdier i dagens utdanningspolitiske klima. I boken utforskes det flerkulturelle klasserommet fra ulike innfallsvinkler. Forfatterne undersøker også de verdilogikkene som preger dagens utdanningspolitikk, og hva dette betyr for lærerens mulighet til å ivareta ulike pedagogiske verdier og idealer.

Sentrale spørsmål som drøftes er:

  • Hva innebærer en interkulturell lærerkompetanse?
  • Hvilke kunnskaper, holdninger og praksiser er sentrale i møte med en kulturelt- og religiøst mangfoldig elevgruppe?
  • Hvordan legger man til rette for en undervisning som tar hensyn til elevenes mangfoldige erfaringer og forutsetninger?
  • Hvordan aktualiseres verdier og verdigrunnlaget i en mangfoldig skole?

Bakteppet for boken er den tette integrasjonen mellom fagområdene som rammeplanen for de femårige grunnskolelærerutdanningene legger opp til. Særlig tydelig er denne integrasjonen i pedagogikk- og elevkunnskapsfaget, der kunnskapen om religion, livssyn og etikk skal bidra til å styrke lærerkompetanse i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn.

Gjennom seksten kapitler drøfter forfattere fra ulike lærerutdanningsinstitusjoner temaer knyttet til ulike sider ved lærerkompetansen. Temaene dekker forståelsen av PEL-faget i en flerkulturell samfunnskontekst, barnets mangfoldige verden, mangfold i undervisning og skolehverdag, og mangfold sett i lys av profesjonelle verdier, politikk og verdigrunnlag.

Om redaktørene

Redaktører for boken er førsteamanuensis Espen Schjetne og professor Thor-André Skrefsrud.

Espen Schjetne er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, der han underviser og forsker innen feltene religions- og etikkdidaktikk, kulturelt mangfold og læreres profesjonsetikk. Han har flere år bak seg som lærer i barneskolen.

Thor-André Skrefsrud er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Han er også professor i religionsdidaktikk og har undervist i RLE i lærerutdanningen. Skrefsrud er utdannet allmennlærer og arbeider særlig med tilpasset opplæring i det flerkulturelleklasserommet.

Utdrag fra boken Å være lærer i en mangfoldig skole av Espen Schjetne, Thor-André Skrefsrud (red.)

Omtalen har først stått på trykk på Gyldendal Forlag sine nettsider.


Espen Schjetne
Førsteamanuensis ved Avdeling for lærerutdanning
Høgskolen i Østfold

Se faglig profil

espen_schjetne.jpg

Publisert 15. mai 2018 13:10 - Sist endret 17. des. 2018 09:37