Kollektiv læring på sitt beste

Undervisningen i pedagogikk organiseres nå på en ny måte ved Høgskolen i Østfold. Engasjerte studenter på deltidskullet til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) har bidratt til flere viktige fornyelser. 

Noen av lærerne som har undervist på PPU deltid dette studieåret: f.v Olav Kolstad, Karl-Arne Næss Korseberg, Geir Luthen, Niklas Mintorovitch og Rolf K. Baltzersen. Foto: Privat

Noen av lærerne som har undervist på PPU deltid dette studieåret: Olav Kolstad (fra venstre), Karl-Arne Næss Korseberg, Geir Luthen, Niklas Mintorovitch og Rolf K. Baltzersen. Foto: Privat

Lærere på PPU tar studentmedvirkning på alvor

Deltidskullet på PPU (2018-2020) er ekstra stort med nesten 100 studenter. Dette har gjort det nødvendig for lærerne å organisere pedagogikkundervisningen på andre måter enn tidligere.

- Vi har hatt en større blanding av forelesninger i auditorier, klasseundervisning og ulike typer engasjerende, ansvarliggjørende og grupperelatert studentarbeid enn tidligere år, sier koordinator Olav Kolstad.

- Og vi har eksperimentert med en rekke nye typer studentaktive arbeidsformer. Den kollektive læringen er satt i høysetet, sier koordinator Rolf K. Baltzersen. 

Studentene er kjempefornøyde

Som et resultat av disse endringene er studieevalueringen på PPU deltid dette året svært hyggelig lesning. 

- Vi er kjempefornøyd med resultatene fra årets studentundersøkelse. Vi ligger over landsgjennomsnittet på de fleste indikatorer knyttet til undervisningskvalitet.

Resultater på faktorer knyttet til Undervisningskvalitet. Resultatene fra egen studentevaluering ved PPU deltid ved Høgskolen i Østfold er her sammenlignet med gjennomsnittstall fra studentundersøkelsen Studiebarometeret (studiebarometeret.no) for grunnskolelærerutdanning 5-10.

Resultatene for PPU er i en egen rapport sammenlignet med resultater for grunnskolelærerutdanning 5-10 ved de tre institusjonene som fikk høyest score i Studiebarometeret. Resultatene viser at Høgskolen i Østfold utmerker seg på omtrent alle områder i forhold til undervisningskvalitet sammenlignet med disse institusjonene. Dette gjelder innenfor områder som faglig engasjement hos lærerne, kvaliteten på tilbakemeldingene, praksisrelevans og studentmedvirkning.

- I tillegg ligger vi helt i toppen på læringsutbytte, som betyr at studentene har lært det studieplanen sier de skal lære, sier Baltzersen.

- Vi synes vi er på rett vei og kan tilby en svært god praktisk-pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Østfold. Trolig en av de beste i landet, kommenterer Rolf K. Baltzersen og Olav Kolstad.

Dyktige lærere

En rekke meget gode lærerutdannere ved HiØ skal ha sin del av æren for de gode resultatene. Det har vært satset tungt på å bruke lærere med spisskompetanse innenfor sine felt. Dette inkluderer både lærere som jobber på høgskolen og aktive praksisveiledere fra skolene. I tillegg har studieledelsen og studiekonsulent støttet opp under arbeidet på en veldig positiv måte.

Du må tørre å prøve noe nytt

- Du må først og fremst tørre å prøve og gjøre noe nytt, sier Kolstad. Det er viktig at man er åpen for endring. Vi er særlig glade for at vi gjennom studiet har klart å utfordre studentene til å tenke nytt rundt det de gjør. Vi mener det er avgjørende at studentene utvikler en god endringskompetanse slik at de er nysgjerrige på å endre og forbedre seg gjennom hele sin yrkesaktive karriere. 

Ansvar for egen læring

Studentene har tatt mye ansvar for egen læring og skapt mange konstruktive læringsprosesser for hverandre. 

- Vi vil også fremheve hvor stolte vi er av studentene våre. De har tatt mange av utfordringene på strak arm. Vi har lagt opp til en stor grad av medvirkning i studiet ved at studentene aktivt får være med på å påvirke innhold og arbeidsformer. Dette krever at du må tørre å slippe opp kontrollen og den detaljerte forhåndsplanleggingen, understreker Kolstad og Baltzersen.

Et utvalg av undervisningsaktiviteter ved Praktisk-pedagogisk utdanning. Foto: Privat

Mangfold en ressurs

Midtveisprøven i studiet er blitt omgjort til en ordning der studentene underviser hverandre på campus, mens fjernstudentene har fått et alternativt opplegg der de har laget undervisningsvideoer for hverandre.

Baltzersen er overbevist om at vi må tenke helt nytt og annerledes rundt den campusbaserte undervisningen. - Vi må tenke at campus kan fungere som en arena for både teoriundervisning og praksistrening. Det betyr for eksempel at studentene kan undervise for hverandre på campus og ikke bare ute på skolene. Mye av grunnen til at vi får så gode tilbakemeldinger, tror jeg er fordi vi har forsøkt å ta denne pedagogiske grunnideen på alvor.

Bruker prinsippene i fagfornyelsen

Lærerutdanningene er i altfor stor grad fortsatt preget av tradisjonell formidling og standardisert undervisning, der man leverer samme innholdspakke til alle studentene. 

- Dersom vi ønsker å ta tilpasset opplæring og mangfold på alvor må vi organisere en utdanning på campus som legger til rette for dette, sier Baltzersen og Kolstad. - Dette blir særlig viktig nå som fagfornyelsen slår inn med sterkt fokus på dybdelæring. Vi tror oppskriften er å bruke mangfold som en ressurs. Hele opplegget vårt bygger på å bruke våre kolleger på det de er gode på, bruke studentenes interesser inn i studiet og skape mest mulig variasjon i læringsaktiviteter. Vi har ønsket at studentene skal få fordype seg allerede det første studieåret.

Ønsker å utdanne de beste lærerstudentene i landet

Ved å ta fagfornyelsen på alvor allerede nå, ønsker PPU-utdanningen ved Høgskolen i Østfold å utdanne de beste lærerstudenter i landet!

- Vi ser frem til neste studieår og håper vi kan få til enda bedre undervisning. Da skal vi blant annet gjennomføre et bærekraftprosjekt og vi skal jobbe videre med utviklingen av kollektive læringsressurser, avslutter Kolstad og Baltzersen.

 

Les hele studieevalueringsrapporten her.

Lærerne som har undervist i PPU deltid dette studieåret er:

Mona Nordgren, Geir Luthen, Liv Anne Fossbråten, Ronald Nolet, Christian Bjerke, Roald Jensen, Heidi Stenbock-Haakestad og Kristian Moen, Karl-Arne Korseberg, Kjetil Steinsholt, Marit Uthus, Anne Torhild Klomsten, Monika Gjersøe, Anne Brit Borge, Niklas Mintotovitch og Karin Dahlberg Pettersen.

Studieleder Alf Rolin
Studiekonsulent Anne Marit Brække

Publisert 21. mai 2019 13:12 - Sist endret 7. feb. 2020 15:50