FoU-utvalget

FoU-utvalget ved Avdeling for lærerutdanning skal være et koordinerende og rådgivende organ for dekanen i saker som gjelder forskning, faglig utvikling og formidling. Utvalget skal støtte dekanen i arbeidet med å fastsette avdelingens målsettinger og langsiktige satsinger innenfor FoU og arbeide for at avdelingens FoU-mål blir nådd.

Sammensetning 

FoU-utvalget består av avdelingens FoU-/forskningsleder, leder for hver av forskergruppene, en studentrepresentant og en representant fra avdelingen. Leder for hver av forskningsgruppene har en personlig vararepresentant fra gruppen.

For FoU-leder følger funksjonstiden dennes oppnevningsperiode. For forskergruppeleder opphører funksjonstiden når deres rolle som forskergruppeleder avsluttes. 

Bibliotekets representant oppnevnes av bibliotekledelsen.

Studentrepresentanten oppnevnes av avdelingens studentråd. Administrasjonen stiller med sekretær for utvalget.

Medlemmer

Per idag består FoU-utvalget av følgende medlemmer: 

Publisert 18. juni 2018 14:32 - Sist endret 10. feb. 2020 09:25