Strategiplan for internasjonalisering 2019-2025 - Avdeling for lærerutdanning

(Vedtatt i avdelingsstyret 4. april 2019)

Studentmobilitet

Utreisende studenter

Vi skal øke andelen studenter som utveksler til 20% av studentmassen på barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningen innen 2025. For å klare dette må vi drive et strategisk arbeid hvor holdningen er at alle skal utveksle i løpet av sitt studieløp. Alle studenter i alle Avdeling for lærerutdannings program må få informasjon om muligheter for utveksling og søknadsprosedyrer, gjennom oppsøkende virksomhet og digital læringsplattform (Canvas). Det skal utarbeides en detaljert plan for informasjonsarbeid til studentene, som legger opp til progresjon fra internasjonalisering hjemme, muligheter for alternativ praksis til utveksling og til sist erfaringsdeling.

Vi må sikre gode og relevante samarbeidspartnere, og utarbeide “pakkeløsninger” ved de mest populære utvekslingspartnerne, som gjør det enkelt for våre studenter å se hvilke muligheter de har til utveksling. Pakkeløsningene må være forhåndsgodkjente som en del av graden ved Høgskolen i Østfold.

Vi skal oppmuntre studenter til å benytte seg av Erasmus+-programmet, og med særlig fokus på de nordiske landene.

Avdeling for lærerutdanning skal i tillegg styrke sitt nettverk med institusjoner utenfor EU, spesielt med tanke på Øst-Afrika og Asia, da dette allerede er etablerte interesseområder innen personalet på avdelingen. God kvalitet på utveksling og praksis i disse regionene skal sikres gjennom tette samarbeid med partnerinstitusjoner, og søknader om eksterne midler.

Studiemodellen i barnehagelærerutdanning må tydeliggjøre studentenes muligheter for å utveksle. Dette må gjøres i samarbeid med studieleder og relevante fagseksjoner. Vi må også være mer aktive for å finne gode samarbeidspartnere for dette programmet.

Innkommende studenter

LU undersøker muligheten for utvikle flere fagkombinasjoner som kan være attraktive for innkommende studenter. Konkrete tiltak vil i første rekke være å kunne tilby minst to studier á 30 stp på engelsk (CLIL – Content Learning Integrated Language), i tillegg til de eksisterende emnene innen Nordic Citizenship Education (NCE).

Innen 2025 skal minst ett fordypningsfag på 30 stp innen barnehagelærerutdanning kunne tilbys på engelsk, for å tiltrekke seg internasjonale barnehagelærerstudenter. Internasjonal koordinator ved avdelingen må jobbe i dialog med fagmiljøer og studieleder om dette.

Det skal legges til rette for økt praksismobilitet for innkommende studenter, ved å sikre avtaler med lokale praksisskoler og barnehager. Slik mobilitet utløser ikke studiepoeng i Halden, men vil være et strategisk arbeid for å sikre gode internasjonale samarbeid, og rekruttere studenter til å velge HiØ som vertsinstitusjon ved utveksling.

Ansattmobilitet

Avdeling for lærerutdanning skal innføre et punkt på malen for medarbeidersamtaler som handler om internasjonalisering, reiseplaner, gjesteforelesninger, internasjonale samarbeid. Dette for å sikre økt bevissthet rundt viktigheten av internasjonaliseringsarbeid, og stimulere/oppfordre til å jobbe med internasjonalt fokus. Et slikt tiltak vil også bidra til å kartlegge det internasjonale arbeidet ved avdelingen.

Utreisende ansatte skal forplikte seg til å rapportere tilbake til resten staben, gjerne på personalmøter eller seksjonsmøter, om erfaringer man gjorde seg/nettverk man har bygget, med to intensjoner; både for å inspirere flere til å oppsøke internasjonale miljø, og for å bearbeide egne erfaringer, slik at man bedre kan benytte seg av disse i for eksempel undervisningssammenhenger.

Avdeling for lærerutdanning skal sørge for markedsføring for Erasmus+ Mobility for teaching eller training lokalt, i tillegg til den informasjonen som kommer fra internasjonalt kontor. En uke etter fellesmail fra internasjonalt kontor, skal internasjonal koordinator ved avdelingen sende ut en påminnelse til ansatte ved LU, med tilbud om veiledning for ansatt-utveksling.

Det skal settes av midler av internasjonaliseringsbudsjettet til tilskudd til reiser som ikke favnes av Erasmus+-programmet. Disse midlene skal være søkbare etter behov, dokumentert av et budsjett, og kan kombineres med annum-midler og evt. midler fra forskningsgrupper.

Internasjonalisering hjemme

Internasjonale studenter på Remmen skal ha tettere kontakt med norske studenter som ikke reiser, for å øke den internasjonale atmosfæren i studiene og på studiestedet. Tiltak for å oppnå dette kan være at:

  • flere eksisterende emner tilbys på engelsk.
  • ansatte må få opplæring i CLIL - Content Learning Integrated Language, for å kunne jobbe aktivt med denne metoden.
  • internasjonale emner åpnes for norske studenter, gjerne som årsenhet i Nordic Citizenship Education.
  • To fagdager på Nordic Citizenship Education per semester tilbys i andre program.
  • Internasjonale studenter og lærere med internasjonal bakgrunn skal få bidra som ressurspersoner på profesjonsdag om internasjonalisering i MAGLU og BLU, og i forbindelse med Internasjonal uke.
  • Internasjonal uke må integreres i større grad i BLU, GLU og MAGLU.
  • Fokus på internasjonal forskning må inn på alle pensumlister i alle LUs program.
  • Faglig ansatte må være villige til å ta imot gjesteforelesere i sin undervisning for å utnytte denne ressursen til å gi studentene en opplevelse av et internasjonalt studium.
  • Webinarer og egnete digitale samarbeidsplattformer benyttes til å maksimere internasjonalt samarbeid og samtidig minimere karbonavtrykket. Dette kan utvikles til nyttige verktøy og arenaer for forskning og utviklingsarbeid. 

Forskning

Et tettere samarbeid mellom FoU-leder og internasjonal koordinator må på plass for å tilrettelegge for økt synliggjøring av internasjonale forskningssamarbeid, representasjoner, konferansebidrag og større prosjektsøknader. Vi må aktivt bruke Erasmus+-programmet til å etablere nettverk og utvide internasjonale forskningssamarbeid. Viser for øvrig til avdelingens FoU-strategi.

Utvikling av internasjonalt samarbeid

Avdeling for lærerutdanning skal aktivt jobbe for et tettere samarbeid innen Erasmus+-programmet, og med særskilt fokus på de nordiske landene.

Avdeling for lærerutdanning skal etterstrebe mobilitetssamarbeid med flere institusjoner gjennom Erasmus+ Global-programmet. Det er viktig at vi bruker de nettverkene som allerede er etablert i Kenya, Zanzibar, Thailand, USA, Bosnia, og vurdere om det på sikt skal utvides til andre aktuelle land. Ved langvarige velfungerende Erasmus+ Global-prosjekter bør LU vurdere å søke større prosjekter innen kapasitetsbygging eller joint programmes.

NOTED-programmet gir også muligheter til å søke om forskningssamarbeid i tillegg til mobilitet, og bør søkes om til hver utlysning.

Publisert 21. aug. 2019 15:32 - Sist endret 21. aug. 2019 15:32