Samarbeid med oss

Avdeling for lærerutdanning har et utstrakt samarbeid med ulike deler av oppvekst- og utdanningssektoren - både lokalt, regionalt og internasjonalt. Samarbeidet omfatter etter- og videreutdanning og forskningsaktiviteter. 

Videreutdanning og deltidsstudier

Gjennom HiØ Videre bistår Avdeling for lærerutdanning blant annet med utvikling av etterutdanninger, videreutdanninger og deltidsstudier. Per idag er vi sterkt inne i de nasjonale satsingene rettet mot barnehage- og skolesektoren, som Kompetanse for kvalitet, Kompetanse for framtidens barnehage og etterutdanning i skolesektoren (Meld. St. 21 (2016-2017) - Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen

Ta gjerne kontakt om du har behov for kompetanseutvikling også utenfor disse satsingene. Gjennom HiØ Videre kan vi også kartlegge kompetansebehovet for virksomheten. 

Forskning

Avdeling for lærerutdanning har et utstrakt profesjonsrettet forsknings- og utviklingssamarbeid med barnehage-, skole- og oppvekstsektoren, høyere utdanningsinstitusjoner m.fl. Samarbeidet skjer både lokalt, regionalt og internasjonalt.

Samarbeidspartnere er verdifulle og øker kompetansen hos alle parter i samarbeidet. 

Ønsker du å forske eller drive utviklingsarbeid sammen med oss, har du forslag til samarbeidsprosjekter, er det bare å ta kontakt. Du kan lese mer om våre forskergrupper samt noen av våre forskerprosjekter her

Publisert 19. juni 2018 09:57 - Sist endret 20. juni 2018 09:57