Åshild Søfteland

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608351
Studiested
Halden
Kontornr.
F1-088

Faglege interesser

Forskar på norsk og nordisk språk

Hovudsakleg innanfor desse områda:

 • Spontantale: Pragmatiske, syntaktiske og semantiske analysar av 
  språket i faktisk bruk
 • Grammatikk
 • Informasjonsstruktur
 • Dialektologi
 • Andrespråksutvikling
 • Nedarvingsspråk
 • Korpuslingvistikk
 • Språkdidaktikk

Eg har generelt eit brennande engasjement for forsking på og undervisning i språkleg variasjon og endring – og for norsk og nordistikk som kunnskaps- og danningsfag.

Undervisning

Underviser i norsk/nordisk på dei fleste nivå:

Med hovudvekt på desse fagområda:

 • Grammatikk
 • Dialektologi 
 • Språkhistorie og norrønt
 • Nordiske språk og nabospråksdidaktikk
 • Nynorskopplæring og sidemålsdidaktikk

Bakgrunn

Doktoravhandling (2014)
Utbrytingskonstruksjonen i norsk spontantale (Lenke til pdf)
Pragmatiske, syntaktiske og semantiske analysar av utbryting og andre konstruksjonar med formelt subjekt, basert på samtaler frå Nordisk dialektkorpus. Inneheld også mykje terminologisk avklaring og eit lengre faghistorisk kapittel.

Postdoktorprosjekt (2014)
Nokre månadsverk som postdoktor hos prof. Kaja Borthen, NTNU, på eit NFR-prosjekt om pragmatiske partiklar i norske dialektar NOT - The meaning and function of NOrwegian Tags. Her forskar vi blant anna på den trønderske partikkelen 'sjø'.

Feltarbeid og datalingvistikk (2005⇒)
Tilknytt Tekstlaboratoriet ved Universitetet i Oslo i mange år, først som transkribør og vitskapleg assistent, og seinare som doktorgradsstipendiat med prof. Janne B. Johannessen som rettleiar. Mykje erfaring med feltarbeid, transkripsjon og datalingvistisk prosessering herifrå.
   Gjennom arbeidet med Nordisk dialektkorpus og doktoravhandlinga også del av forskarnettverka ScanDiaSyn (Nordisk dialektsyntaks) og N'CLAV (Nordic Collaboration on Language Variation studies).

Masteroppgåve (2007)
Setningar som argument i norrønt og moderne norsk (Lenke til pdf)
Historisk syntaks og informasjonsstruktur. Samanlikning mellom norrønt og norsk. Utvikling av formelt subjekt i norsk, spesielt i konstruksjonar med leddsetning som (eigentleg) subjekt.

Verv

Leiar i Norskseksjonen frå august 2016 til desember 2019

Leiar for satsingsområdet språkdidaktikk innanfor SKuL i 2017 og 2018, m/Camilla Bjørke

Nestleiar i Avdelingsstyret på Avdeling for lærarutdanning 2017-2021

Leiar i Nasjonalt fagråd for nordisk språk og litteratur frå februar 2018 til juni 2019

Prosjekter

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørke, Camilla & Søfteland, Åshild (2019). Gjesteblogg om språksatsinga - Språkfag på lag!.
 • Hjelde, Arnstein & Søfteland, Åshild (2019). "Vi lære te bruke skrivemaskin" – om infinitivsmerket i amerikanorsk.
 • Jansson, Benthe Kolberg; Søfteland, Åshild & Bjerke, Christian Bjørn (2019). Samtalar om språk i skolen.
 • Søfteland, Åshild (2019). Grammatikkbøker og grammatikkundervisning i norsklærarutdanning.
 • Søfteland, Åshild (2019). Subjektsfunksjonen i norsk spontantale. Utbrytingskonstruksjonar / Indefinitte subjekt.
 • Søfteland, Åshild (2019). Tett på – men akk, så fjern. Dannelsesfaget norsk i (full)digitale omgivelser.
 • Søfteland, Åshild (2019). Østfoldmål i endring – trendanalyse.
 • Søfteland, Åshild & Emilsen, Linda Evenstad (2019). Å tileigne seg norsk som andrespråk i eit dialektparadis.
 • Søfteland, Åshild & Hjelde, Arnstein (2019). Pragmatiske markørar i amerikanorsk.
 • Søfteland, Åshild; Putnam, Michael T. & Hjelde, Arnstein (2019). Variation in Infinitive Markers in American Norwegian.
 • Søfteland, Åshild & Tandberg, Håkon Naasen (2019, 06. november). PULSpodden – Episode 1. [Internett].  https://www.hiof.no/for-ansatte/arbeidsstotte/lss/Fagpodkast.
 • Tandberg, Håkon Naasen & Søfteland, Åshild (2019, 31. oktober). Episode 1 - samtale med Åshild Søfteland. [Internett].  www.hiof.no.
 • Tveitan, Christina Berg & Søfteland, Åshild (2019). Fra enstavet appellativ til dobbelt bestemthet: Studie av substantivfraser i den muntlige utviklingen av norsk som andrespråk..
 • Bjørke, Camilla & Søfteland, Åshild (2018). Bloggen SPRUT - Språk i utdanninga.
 • Bjørke, Camilla & Søfteland, Åshild (2018, 03. april). Bloggen Sprut er lansert. [Internett].  Høgskoleavisa.
 • Borthen, Kaja; Nøklestad, Anders; Søfteland, Åshild; Kveen, Perlaug Marie & Karagjosova, Elena (2018). Database for etterstilte småord i norsk (Småord-databasen). [www ].
 • Emilsen, Linda Evenstad & Søfteland, Åshild (2018). Analysing L2 learners interlanguage in a rich dialectal environment – some methodological challenges when SLA meets dialectology.
 • Emilsen, Linda Evenstad & Søfteland, Åshild (2018). Å tilegne seg norsk som andrespråk i et dialektparadis : noen metodiske utfordringer når andrespråk møter talemålsvariasjon.
 • Stjernholm, Karine & Søfteland, Åshild (2018). Mellom to stolar - det norske dialektlandskapet sett frå nedsida.
 • Søfteland, Åshild (2018). Digital dialektologi - språkdidaktisk bruk av talespråkskorpus.
 • Søfteland, Åshild (2018). Digital dialektologi - språkdidaktisk bruk av talespråkskorpus.
 • Søfteland, Åshild (2018). Ingen, nokon og mange som subjekt i spontantale.
 • Jansson, Benthe Kolberg; Bjerke, Christian Bjørn; Stjernholm, Karine & Søfteland, Åshild (2017). Dialekt og skole i Østfold.
 • Søfteland, Åshild (2017). "Det ingen skulle tru at nokon kunne seie." Kvantorar som subjekt i norsk spontantale..
 • Søfteland, Åshild (2017). "Det var ei jente som besøkte henne av og til." Fleirtydige utbrytingskonstruksjonar i norsk spontantale..
 • Søfteland, Åshild (2017). Nordisk dialektkorpus - ei innføring i forsking på nordiske talespråk.
 • Søfteland, Åshild & Stjernholm, Karine (2017). Norwegian diglossia?.
 • Stjernholm, Karine & Søfteland, Åshild (2016). Norwegian diglossia? A talk about an unusual Norwegian speech community.
 • Stjernholm, Karine; Søfteland, Åshild & Jansson, Benthe Kolberg (2016). Slangen i dialektparadiset? Et prosjekt om en ikke-dialekt og et ikke-sted..
 • Søfteland, Åshild (2016). "Det var ei jente som besøkte henne av og til." Fleirtydige utbrytingskonstruksjonar i norsk spontantale.
 • Søfteland, Åshild & Borthen, Kaja (2016). Han er kald lufta, sjø. Analysar av den pragmatiske markøren 'sjø' i norske dialektar..
 • Søfteland, Åshild & Nøklestad, Anders (2016). Korpus-workshop.
 • Søfteland, Åshild (2015). Talespråkskorpus - presentasjon og diskusjon.
 • Søfteland, Åshild (2015). Transkripsjon av andrespråksmateriale - presentasjon og diskusjon.
 • Søfteland, Åshild & Borthen, Kaja (2015). About the tag 'sjø'.
 • Søfteland, Åshild & Borthen, Kaja (2015). "Æ e trønder æ, sjø!" Semantiske og pragmatiske aspekter ved "sjø".
 • Søfteland, Åshild (2014). ”«Ja det er jo det eg seier.» Der grammatikk møter informasjonsstruktur”.
 • Søfteland, Åshild (2014). ”«Ja det er jo det eg seier.» Om det- og der-utbryting i norske dialektar”.
 • Søfteland, Åshild (2014). ”Norsk og nordiske språk”.
 • Søfteland, Åshild (2014). "Utbrytingskonstruksjonen i norsk spontantale".
 • Søfteland, Åshild (2014). Utbrytingskonstruksjonen i norsk spontantale. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Søfteland, Åshild (2013). "Grensa mellom utbryting og presentering - spesifisitet, presupposisjon og fokus".
 • Søfteland, Åshild (2013). ”Miniforedrag: Unge forskarar”.
 • Søfteland, Åshild (2013). ”Ny norsk dialektinnsamling gir ny forståing av grammatikken”.
 • Søfteland, Åshild (2012). "Clefts and existentials in comparison – focus, presupposition and specification".
 • Søfteland, Åshild (2012). "Utbrytingskonstruksjonen i norsk spontantale - fokus, presupposisjon og grensa mot presentering (existential)".
 • Søfteland, Åshild (2011). "De e de som e – om utbrytingskonstruksjonen i spontantale".
 • Søfteland, Åshild (2010). "Bruk av subjektsfunksjonen i norsk talespråk".
 • Søfteland, Åshild (2010). "Bruk av subjektsfunksjonen i norsk talespråk".
 • Søfteland, Åshild (2010). "Cleft constructions in Norwegian spoken language".
 • Søfteland, Åshild (2010). "Presentational constructions and sentence initial ’det er’ in Norwegian spoken language".
 • Søfteland, Åshild (2010). "Subjektssyntaks og pragmatikk i norsk talespråk".
 • Johannessen, Janne Bondi; Hanssen, Eskil; Hagen, Kristin & Søfteland, Åshild (2007). To talespråkskorpus fra Oslo: NoTa-Oslo og TAUS.
 • Søfteland, Åshild; Johannessen, Janne Bondi; Hagen, Kristin & Laake, Signe (2007). Transkripsjon av dialekter.
 • Søfteland, Åshild & Nøklestad, Anders (2006). ”Manuell morfologisk tagging av NoTa-materialet med støtte fra en statistisk tagger”.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:24 - Sist endret 22. sep. 2019 20:42