Ronald Erwin Arno Nolet

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608125
+4748140054
Studiested
Halden
Kontornr.
FU1-76

Faglige interesser

Samfunnsfagdidaktikk; utvikling av studentaktive undervisningsformer, dybdelæring  og Tren Tanken. Faglige interesser er knyttet opp til fagene: samfunngeografi, historie og samfunnskunnskap

Undervisning

 • Samfunnsfagdidaktikk - PPU 
 • Samfunnsgeografi og historie - Master i Grunnskolelærerutanning 
 • Mangfold og Fellelskap - Barnehagelærerutdanning

Bakgrunn

Jeg er født i Nederland og kom til Norge i 1975. Jeg har tatt hele min akademiske utdanning i Norge.

Utdanning:

Jeg er cand.philol med historie grunnfag, mellomfag og historie påbegynt hovedfag, samfunnskunnskap grunnfag og samfunnsgeografi grunnfag, mellomfag og hovedfag. Jeg har praktisk pedagogisk eksamen fra Universitetet i Oslo, og er i dag førstelektor ved Høgskolen i Østfold.

Arbeidserfaring:

Fra 1976 til 1996 har jeg undervist på barne- og ungdomsskoler og ved videregående skoler, samlet i omtrent 9 år. Jeg har også undervist voksne innvandrere i samfunnsfaglige emner ved IFF (Introduksjonsprogram for fremmedspråklige) og hatt en lengre periode ved Friundervisningen, Grønnland voksenopplæring og AOF i Oslo.

I den videregående skole har jeg undervist i nyere og eldre historie, samfunnskunnskap I, II og III, samfunnslære, geografi, sosialøkonomi og idéhistorie. I disse fagene har jeg også hatt sensor oppdrag for Eksamenssekretariatet i Oslo og Hamar fra 1990 til 1996.

Fra 1996 til 2000 arbeidet jeg som høgskolelektor ved lærerutdanningen ved Høgskulen i Volda, HVO. Jeg underviste i samfunnsfag, med særlig vekt på historie, samfunnskunnskap og geografi på allmennlærerutdanningen, og samfunnsfag og geografididaktikk på Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU).

I 1999-2000 var jeg tilsatt som forsker ved Møreforsking i Volda i forbindelse med evaluering av den holdingsskapende og kriminalitetsforebyggende skolepakken LEV VEL. Jeg gav ut fire delrapporter av kvalitativ og kvantitativ karakter som prosjektleder fra 1997 til 2000.

I 1999 var jeg også timelærer i storfaget i historie og drev utstrakt kursvirksomhet i regi av etter- og viderutdanningsseksjonen ved Høgskulen i Volda. 

Jeg har arbeidet i den tidligere allmennlærerutdanningen i samfunnsfagene historie, samfunnsfag og geografi, i førskolelærerutdanningen i samfunnsfag (dagens barnehagelærerutdanningen) og i fordypning i Midt Østen konflikten.

2009 – 2012 har jeg vært faglig ansvarlig for og forelest i Sociology (på engelsk) et kurs i regi av NORAGRIC ved UMB, dagens NMBU i Ås og ved Menighetsfakultetet i samfunnsfagdidaktikk Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) fram til 2015.

Jeg har forelest ved SKUT/Friundervisningen i Vestfold for lærere i norsk som annet språk. Her foreleser jeg i samfunnsfaglige og kulturrelaterte emner, som tangerer sosialantropologi. Dessuten har jeg forelest og undervist for studenter ved Universitetet i Sørøst Norge/ Vestfold fire år i historie og samfunnsfag som innleid timelærer 2012-16.

Generalt om forskningsvirksomt:

Ved Høgskolen i Østfold har mye av min FoU virksomhet vært rettet inn mot Tren Tanken (TT-nor) prosjektet. Prosjektet var en del av et internasjonalt nettverk som utvikler og forsker på metakognitive læringsstrategier. Jeg ble redaktør og skribent for et internasjonalt Erasmus prosjekt «Living and Learning in Borgerregions» som ble avsluttet i 2008. I denne forbindelse har jeg publisert en rekke artikler, både på Verdens Veven og i norske og utenlandske tidsskrift og bøker.

Verv

Var leder for Forskerforbunnet avd. for Lærerutdanning 2008-2014

Leder for samfunnsfagseksjonen ved avdeling for Lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold fra 2017

Medlem av referansegruppe og arbeidsutvalg for utvikling av en mastergradsmodul i kriminalitetforebyggende arbeid ved Høgskolen i Volda 1999. Jeg har senere hatt fagansvar for store deler av modulen, hvor jeg også har forelest.

Samarbeid

Ulike internasjonale organisasjoner som International Association in Inturcultural Education (IAIE)

Comenius og Erasmus samarbeid knyttet til utveksling av studenter, fagpersonalet og forskere fra Hoghschule in Krems i Østerrike og Marnix Academie, Utrecht Nederland

 

Emneord: Samfunnsfagdidaktikk, studentaktive undervisningsformer, dybdelæring, Tren Tanken.

Publikasjoner

 • Nolet, Ronald (2015). Language in the context of integration policy: What importance does language have on an inclusion strategy in integration policy in Norwegian Society?, In Barry Van Driel (ed.),  Cultural diversity equity and inclusion: intercultural education in 21st Century and beyond.  International Association for Intercultural Education.  ISBN 978-618-82063-0-4.  Strand 1, no. 9.
 • Nolet, Ronald (2015). Utforskende didaktikk i geografiundervisningen, I: Rolf Mikkelsen & Per Jarle Sætre (red.),  Geografididaktikk for klasserommet : en innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202491468.  Kapittel 8.
 • Hatlem, Marianne; Braathen, Merete Ellen; Elisenberg, Marion; Kolle, Tonje; Nolet, Ronald & Strand, Torill (2013). Barnehagen - et vindu mot verden, I: Torill Eskeland (red.),  Barnehagen som lærings- og danningsarena: Prosjektrapport fra Sør-Trøndelag og Østfold: Artikkelsamling.  Utdanningsdirektoratet.  Kapittel.  s 167 - 180
 • Nolet, Ronald (2010). Perspektiver i geografiundervisning Tren tankene med geografi, I: Rolf Mikkelsen & Per Jarle Sætre (red.),  Geografididaktikk for klasserommet.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 9788276348316.  laerebok.
 • Nolet, Ronald (2008). Causal analysis : an example, In  Living and learning in border regions : cross border learning activities : issues, methods, places.  Volkshochschule Aachen.  faglig_bok_forlag.  s 61 - 64
 • Nolet, Ronald (2008). Design your neighbour, In  Living and learning in border regions : cross border learning activities : issues, methods, places.  Volkshochschule Aachen.  faglig_bok_forlag.  s 65 - 66
 • Nolet, Ronald (2008). Introduction to "thinking skills", In  Living and learning in border regions : cross border learning activities : issues, methods, places.  Volkshochschule Aachen.  faglig_bok_forlag.  s 11 - 18
 • Nolet, Ronald (2008). Mystery, In  Living and learning in border regions : cross border learning activities : issues, methods, places.  Volkshochschule Aachen.  faglig_bok_forlag.  s 45 - 50
 • Nolet, Ronald; Havekes, Harry & Vries, Jan de (2008). Thinking-skills-activities (General parts), In  Living and learning in border regions : cross border learning activities : issues, methods, places.  Volkshochschule Aachen.  faglig_bok_forlag.  s 19 - 66
 • Nolet, Ronald (2005). Geografi i nytt terreng - lær deg å tenke med geografi, I:  Geografididaktikk for klasserommet : en innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  laerebok.  s 149 - 169 Vis sammendrag
 • Nolet, Ronald (2005). Teaching Thinking in Geography - an Exiting Approach to Teaching Geography in Primary and Secondary Schools in Norway, In  Lehre durch Forschung : national / international.  Pädagogischen Akademie der Diözese St. Pölten in Krems.  faglig_bok_institusjon.  s 471 - 478 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørshol, Stig & Nolet, Ronald (red.) (2017). Utforsking i alle fag. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55149-0.
 • Ehlers, Nicole; Havekes, Harry & Nolet, Ronald (red.) (2008). Living and learning in border regions : cross border learning activiities : issues, methods, places Leben und Lernen in Grenzregionen : Grenzüberschreitendes Lernen : Themen, Methoden, Orte : Leven en Leren in Grensgebieden : Grensoverstijgende Leeractiviteiten : Thema's, Methoden, Regio's. Volkshochschule Aachen.  286 s. Vis sammendrag
 • Ehlers, Nicole; Havekes, Harry & Nolet, Ronald (red.) (2008). Living and learning in border regions : cross border learning activiities : issues, methods, places Leben und Lernen in Grenzregionen : Grenzüberschreitendes Lernen : Themen, Methoden, Orte : Élet és tanulás a határrégióban : Feladatok a magyar-osztrák határvidék történelmének kölcsönös megismeréséhez : Témák, Módszerek, Helyszínek. Volkshochschule Aachen.  312 s. Vis sammendrag
 • Ehlers, Nicole; Havekes, Harry & Nolet, Ronald (red.) (2008). Living and learning in border regions : cross border learning activiities : issues, methods, places Život a u„ení v pohrani„ních regionech : Výukové aktivity o pohrani„ních regionech : Problémy, Metody, Instituce : Zycie i edukacja w regionach przygranicznych : Edukacyjne #/cwiczenia o regionach przygraniczny : Problemy, Metody, Instytucje i miejsca. Volkshochschule Aachen.  299 s. Vis sammendrag
 • Nolet, Ronald; Ehlers, Nicole & Havekes, Harry (ed.) (2008). Living and learning in border regions : cross border learning activiities : issues, methods, places. Volkshochschule Aachen.  85 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Motzfeldt, Gitte Cecilie & Nolet, Ronald Erwin Arno (2020). "Kart fra Minnet" En metakognitiv læringsstrategi for mange fag.
 • Nolet, Ronald Erwin Arno (2019). Samfunnsfagnet.no - Konferansen Halden 2019.
 • Nolet, Ronald Erwin Arno & Bjørshol, Stig (2019). Grenseløs læring - samfunnet i en digital virkelighet: Å bruke digitale ressurser i samfunnsfag..
 • Nolet, Ronald Erwin Arno & Bjørshol, Stig (2019). Utforsking i alle fag - fagfornyelsen og vektlegging av utforsking og dybdelæring..
 • Nolet, Ronald Erwin Arno; Bjørshol, Stig & Motzfeldt, Gitte Cecilie (2019). Fakta eller meninger, om læringsstrategier.
 • Motzfeldt, Gitte Cecilie & Nolet, Ronald Erwin Arno (2018). Kartlegging av ulik forståelse av dybdelæring blant MAGLU studenter..
 • Nolet, Ronald Erwin Arno & Motzfeldt, Gitte Cecilie (2018). Forståelse av dyblelæring blant lærerstudenter ved Høyskolen i Østfold..
 • Nolet, Ronald (2017, 14. mars). Avgjørende valg for Europa i Nederland. [Radio].  P4.
 • Nolet, Ronald (2017). Den tredje dominobrikken. Dagbladet på nett.
 • Nolet, Ronald (2017). Inclusive and Multicultural Teaching.
 • Nolet, Ronald (2017). Metacognitive Thinking Skills in Multicultural Classrooms.
 • Nolet, Ronald (2017). Nederland blåser i gang valgvåren. www.nrk.no/ytring.
 • Nolet, Ronald & Bjørshol, Stig (2017). Samfunnsfag - flere fag, mange veier til utforsking, I: Stig Bjørshol & Ronald Nolet (red.),  Utforsking i alle fag.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55149-0.  8.  s 205 - 245
 • Nolet, Ronald & Bjørshol, Stig (2017). Utforsking og dybdelæring i skolen, I: Stig Bjørshol & Ronald Nolet (red.),  Utforsking i alle fag.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55149-0.  1.  s 11 - 20
 • Nolet, Ronald & Bjørshol, Stig (2017). Veien til utforsking - et blikk på skole, læreplaner og skolepolitikk, I: Stig Bjørshol & Ronald Nolet (red.),  Utforsking i alle fag.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55149-0.  2.  s 21 - 34
 • Nolet, Ronald (2015). Language in the context of integration policy - what importence does language have as an inclusion strategy in integration policy in norwegian society.
 • Nolet, Ronald (2015). Scientific Approach to Multiculrual Qualitative Research within the NAOS Project - The Questionnaire.
 • Nolet, Ronald (2015). The Norwegian School System.
 • Nolet, Ronald (2015). The School System - How Multiculturality is Incorporated in Norways´Primary and Secondary Education.
 • Nolet, Ronald (2014). Language as a doxa.
 • Nolet, Ronald (2014). Praksisnær undervisning for PPU - erfaringer fra Oslofjordalliansen 2010-2014.
 • Nolet, Ronald (2013). Et samarbeidscase: Hvordan skape sammenheng mellom pedagogikk og fagdidaktikk – et case fra samfunnsfag.
 • Nolet, Ronald (2013). Hverdagsrasisme. Fredrikstad Blad.  s 34- 35
 • Nolet, Ronald (2013). The Norwegian Educational System.
 • Nolet, Ronald (2013). Thinking Skills and Metacognitive Learning Strategies - Powerfull Teaching Methodology in Primary Schools.
 • Nolet, Ronald; Hatlem, Marianne & Strand, Torill (red.) (2013). Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena: rapport fra en pilotstudie. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 14.
 • Nolet, Ronald (2011). Afrikas historie.
 • Nolet, Ronald (2011). Europa i endring etter den 22. juli.
 • Nolet, Ronald (2011). Formidlingskunst i en flerkulturell barnehage.
 • Nolet, Ronald (2011). Integrering og inkludering i det norske samfunn.
 • Nolet, Ronald (2011). Kultur i barnehagen i forbindelse med prosjekt MIGRAS.
 • Nolet, Ronald (2011). Metacognition in Perspective.
 • Nolet, Ronald (2011). Metakognitive lærings- og undervisningsstrategi, Tren tanken.
 • Nolet, Ronald (2010). Afrikas Historie.
 • Nolet, Ronald (2010). Afrikas Historie.
 • Nolet, Ronald (2010). Afrikas Historie.
 • Nolet, Ronald (2010). Den flerkulturelle barnehagen Prosjekt Migras - en gjennomgang.
 • Nolet, Ronald (2010). Doing it the Choral Kinky Way.
 • Nolet, Ronald (2010). Doing it the Choral Kinky Way.
 • Nolet, Ronald (2010). Doing it the Kinky Way at Ed.
 • Nolet, Ronald (2010). Evaluering av den kvantitative rapporten fra Prosjekt Migras.
 • Nolet, Ronald (2010). Hvordan motivere elever i den videregående skole Læringsstategier i praksis.
 • Nolet, Ronald (2010). Innvandrernes møte med norsk skole.
 • Nolet, Ronald (2010). Interkulturell Kompetanse.
 • Nolet, Ronald (2010). Lærings- og undervisningsstrategier i PPU utdanningen. Vis sammendrag
 • Nolet, Ronald (2010). Metodeforedrag om prosjekt Migras Hvordan involvere studenter i forskning. Vis sammendrag
 • Nolet, Ronald (2010). OFA samarbeid innen PPU - Læringsstrategier.
 • Nolet, Ronald (2010). Rasisme og holdningsskapende arbeid i skolen og barnehage.
 • Nolet, Ronald (2010). Rasisme og rasistiske gjenger.
 • Nolet, Ronald (2010). Resultater fra den kvantitative undersøkelsen i prosjekt Migras. Vis sammendrag
 • Nolet, Ronald (2010). Språkforståelse i et flerkulturelt perspektiv.
 • Nolet, Ronald (2010). The Accoustic Kinky Way at Oscarsborg.
 • Nolet, Ronald & Østli, Marianne (2010). Økt pedagogtetthet gir ikke nødvendigvis økt kvalitet. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (3), s 44- 47 Vis sammendrag
 • Nolet, Ronald (2007). Living and learning in border regions : a brief introduction of a Comenius 2.1 project. Vis sammendrag
 • Nolet, Ronald (2007). Modern teaching in social science in primary schools Metacognition as a powerful teaching and learning tool for classrooms. Vis sammendrag
 • Nolet, Ronald (2007). Storytelling - causal analyses : thinking skill for border regions. Vis sammendrag
 • Nolet, Ronald (2007). Storytelling: Maria´s dilemma - a thinking skill. Vis sammendrag
 • Nolet, Ronald (2007). Thinking skill : how do you make a mystery?. Vis sammendrag
 • Nolet, Ronald (2006). Presentation of a thinking skill : "Design your neighbour".
 • Nolet, Ronald (2006). Tren Tanken : et undervisningsopplegg for å utvikle kritisk tekning. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 22- 31 Vis sammendrag
 • Nolet, Ronald (2003). Kriminalitetsforebyggingens veier og villveier.
 • Nolet, Ronald (2003). Sosialt avvik og årsaker til kriminalitet.
 • Nolet, Ronald (2003). Thinking skills, a short summary of the ideas behind metacognition. Vis sammendrag
 • Nolet, Ronald (2002). Geografi i nytt terreng.
 • Nolet, Ronald (2002). Kampen om vannet i Midt-Østen.
 • Nolet, Ronald (2002). Kriminalitetsforebygging - hva er det?.
 • Nolet, Ronald (2002). Kriminalitetsforebyggingens veier og villveier.
 • Nolet, Ronald (2002). Sosialt avvik og årsaker til kriminalitet.
 • Nolet, Ronald & Solvoll, Kjersti (1999). Evaluering av skolepakken LEV VEL : del 2 : en kartlegging av bruken av undervisningsmaterialet LEV VEL i grunnskolen i Norge 1998. Arbeidsrapport. nr. 74. Vis sammendrag
 • Nolet, Ronald (1998). Fengselspedagogikk : erfaringer fra undervisning i fengsel, spesialpedagogikk (gjesteforelesning).
 • Nolet, Ronald & Digernes, Eldrid (1998). Evaluering av skolepakken LEV VEL : en kartlegging av bruken av under visningsmaterialet LEV VEL i grunnskolen i Norge 1997. Arbeidsrapport. nr. 48. Vis sammendrag
 • Nolet, Ronald (1997). Fengselspedagogikk.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:23 - Sist endret 27. sep. 2019 14:08