Turid Fosby Elsness

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Professor emerita
Kontakt
+4769608214
Studiested
Halden
Kontornr.
E1-040

Faglige interesser

Jeg har under den siste perioden av min yrkeskarriere særlig arbeidet med:
1 forskning og utviklingsprosjekter innenfor emnet lese- og skriveopplæring, samt barnelitteratur
2 lærebøker i norsk for 1. til 4. trinn i grunnskolen

For tiden arbeider jeg med norskverket Nye Zeppelin for 1.-4. trinn. Verket vil stå ferdig til Fagfornyelsen i 2020.

https://www.aschehoug.no/Undervisning/Verk/Nye-Zeppelin-1-4

Intervjuer, kommentarer m.m.

"Pedagoger på oppdrag." Intervju i Norskmagasinet, side 41 
https://issuu.com/aschehougundervisning/docs/norskmagasinet_2015_nett_sider

"Fagtekster og leseforståelse - og litt til." Norskmagasinet, side 31
https://issuu.com/aschehougundervisning/docs/norskmagasinet2014_lores/4

Dronningen av norskfaget
https://www.skolemagasinet.no/3-pressemeldinger/742-dronningen-av-norskfaget

Dronningen av norskfaget er fra Halden
https://www.ha-halden.no/turid-fosby-elsness/aschehoug/nyheter/dronningen-av-norskfaget-er-fra-halden/s/5-20-67119

Dette er Norges mest populære skolebøker
https://www.aftenposten.no/norge/i/9vBQp/Dette-er-Norges-mest-populare-skoleboker

 

 CV for Turid Fosby Elsness

Utdannelse

1965     Avsluttende eksamen ved Illinois State University High School (med stipend fra American Field Service)
1966     Examen artium ved Halden offentlige høgre allmennskole
1973     Cand. philol. fra Universitetet i Oslo med følgende fag: engelsk grunnfag, fransk mellomfag, nordisk hovedfag
1974     Pedagogisk seminar ved Universitetet i Oslo
1979     Teatervitenskap mellomfag ved Universitetet i Oslo
2001     Dr. philos. ved Universitetet i Oslo

Ansettelser

1971/1972   Engelsklærer og fritidsleder for norske elever på Den europeiske ferieskolen i Worthing, England

1972 – 1974 Hjelpelærer ved Nordisk institutt, Universitetet i Oslo

1974 – 1978 Lektor ved Sarpsborg gymnas. Hovedlærer i norsk og estetiske fag,                    demonstrasjonslærer for Pedagogisk seminar med kandidater i norsk og drama

1978 – 1989 Lektor i drama og norsk ved Høgskolen i Østfold

1990 – 1992 Forskningsstipendiat ved Norges Forskningsråd

1993 – 2011 Førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold

2011 -           Professor ved Høgskolen i Østfold

Invitasjon fra utenlandske universiteter

1986      Gjesteforsker (”Visiting Scholar”) ved Brown University, Providence, Rhode  Island, USA, i sju måneder

1988      Gjesteforsker (”Visiting Scholar”) ved Brown University, Providence, Rhode Island, USA, i to måneder

1992      Gjesteforsker (”Visiting Scholar”) ved Brown University, Providence, Rhode    Island, USA, i to måneder

1994      Gjesteforsker (”Visiting Scholar”) ved Brown University, Providence, Rhode Island, USA, i to måneder

1997      Gjesteforeleser (”Visiting Professor”) ett semester i ”Scandinavian Children’s     Literature” ved St. Olaf College, Northfield, Minnesota 

1997      Gjesteforeleser i ”Scandinavian Children’s Literature” ved Center for Children’s     Literature and Culture, University of Florida

2000      Gjesteforsker (”Visiting Scholar”) ved Brown University, Providence, Rhode Island, USA i to måneder

2004     Gjesteforsker (”Visiting Scholar”) ved Macquarie University, Sydney, Australia, i       to måneder

2007     Gjesteforsker (”Visiting Scholar”) ved Macquarie University, Sydney, Australia, i to  måneder

2011     Gjesteforsker (”Visiting Scholar”) ved University of Cape Town, Cape Town, Sør-   Afrika, i 6 uker

Priser

1966     Speaker og the year. University High School, Illinois State University 

1989     Aschehoug forlags faglitterære pris (William Nygaards legat)   

1996     Boka Les med meg valgt som bokhandlernes gave til alle elever som skulle begynne i 1. klasse. 

 2015     Aschehoug forlags faglitterære pris (William Nygaards legat)

Deltagelse i forskningsprosjekter

Barn skriver. En studie av barns skriveutvikling i 1. klasse. Innhenting av materiale foregikk over to år på Hjortsberg skole i Halden. Se (Publikasjonsliste, pkt. 00)

Tillit og tillitsrelasjoner i nyere nordisk barne- og ungdomslitteratur
Munnet ut i papers fremlagt på nasjonal og internasjonale konferanse og i to publikasjoner, den ene i en bok på Waxmann Verlag, Tyskland i 2010 (nivå 2)  (se Publikasjonsliste, pkt. 33); den andre i det nordiske tidsskriftet Barnboken høsten 2011 (nivå 1) (se Publikasjonsliste, pkt. 36).

Strategiprosjektet ”Kunnskap, kommunikasjon, medvirkning og mangfold i profesjonssammenheng”
(fagrepresentant i strategiprosjektets referansegruppe). Arbeidet munnet ut i paperet “Learning to read in transparent orthographies: A study of literacy acquisition in Norwegian and Swedish”, presentert på den internasjonale forskerkonferansen Variation and comparison – se Publikasjonsliste, pkt. 37.

(d) Å lære å lese med transparente skriftspråk. En studie av leseutviklingen hos norsk og svenske elever
Forskningsprosjektet foregikk på Hjortsberg skole i Halden og Odelsbergskolan i Strömstad. Prosjektet munnet ut i monografien Å lære å lese med transparente skriftspråk. En studie av leseutviklingen hos norske og svenske elever, Akademika forlag 2012 (se Publikasjonsliste, pkt. 38).

Publikasjonsliste

Publikasjonslisten er delt i ”Vitenskapelige/faglige arbeider (I)” og ”Lærebøker (II)”. Punktene nedenfor refererer til de nummererte arbeidene i listene.

Innledning

Publikasjonslisten er delt i ”Vitenskapelige/faglige arbeider (I)” og ”Lærebøker (II)”. Punktene nedenfor refererer til de nummererte arbeidene i listene.

Innledning

Ad pkt. 2

Artikkelen forteller om arbeid med litteratur i en klasse i videregående skole. Vi følger veien fra lesning av Haugtussa av Arne Garborg til en forestilling som inkluderer høytlesning, dramatisering, bruk av bilder og musikk laget av elevene, lydkulisser og lyssetting. Produksjonen ble fremført i flere fora.

Ad pkt. 3

Artikkelen er en anmeldelse av Ying Toijer-Nilssons forskningsarbeid (en analyse av kristendommen slik den er skildret i samtidens barne- og ungdomslitteratur).

Ad pkt. 7

Artikkelen om nyere norsk barnepoesi (1983, 1990) har vært i bruk som studielitteratur ved en rekke høgskoler og universiteter. Artikkelen er, som det fremgår av litteraturlisten, trykt i to ulike publikasjoner.

Ad pkt. 8 og 10

Boka (1983, ny og utvidet utgave i 1985) viser gjennom fagdidaktiske overveielser og praktiske oppgaver hvordan dramafaget kan integreres i norsk- og kristendomsfaget. Boka var studielitteratur ved flere høgskoler og universiteter i Skandinavia fram til slutten av 1990-tallet. Boka er kommet i flere opplag.

Ad pkt. 14

Artikkelen om ”Barns vei til skriftspråket” (1988) ble skrevet som et bidrag til et forskersymposium på Universitetet i Uppsala. Se for øvrig andre arbeider innenfor samme eller beslektede emner under pkt. 19, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 32, 35.

Ad pkt. 15 og 23

Den grunnleggende lese- og skriveopplæringen (1989, ny og utvidet utgave 1997) presenterer lese- og skriveforskning, og gir fagdidaktisk og metodisk veiledning når det gjelder tilrettelegging av skriftspråklæringen i skolen. Emnet, lese- og skriveopplæring, er også tatt opp i pkt. 12, 13, 17, 18, 23, 24, 25, 27, 30, 35, 37 og i lærerveiledninger nevnt under ”Lærebøker (II)”.

Ad pkt. 17 og 30

Artikkelen om lese- og skriveopplæring (1991, trykt på nytt i en revidert utgave av Austads artikkelsamling fra 1997) var gjennom hele 90-tallet studielitteratur for mange norskstudenter ved våre høyskoler.

Ad pkt. 24

Temaarbeid og språkstimulering (1997) presenterer det fagdidaktiske grunnlaget for tilrettelegging av undervisningstilbudet (særlig i norsk) for 6-åringer i forbindelse med innføringen av Reform 97. 

Ad pkt. 26 og 29

Avhandlingen (pkt. 26) ble innlevert ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo i 2000 og godkjent for dr.philos.-graden.

Avhandlingen ble i 2002 utgitt på Unipub forlag i Perspektiv-serien (pkt. 29). Boken kom i nytt opplag i 2006.

Ad pkt. 33 og 34

De to arbeidene representerer starten på et større forskningsprosjekt knyttet til nyere barne- og ungdomslitteratur. Forskningsprosjektet tar utgangspunkt i moralfilosofen Knud E. Løgstrups og sosiologen Anthony Giddens’ teorier om tillit og tillitsrelasjoner og anvender disse på barne- og ungdomslitteratur.

Ad pkt. 38

Monografien omfatter lesedata fra 190 norske og svenske elever i alderen 6-9 år. Lesedataene supplerer foreliggende internasjonal forskning vedrørende forholdet mellom ortografier og leseutvikling.

Ad pkt. 39 – 60

Sesam Sesam-bøkene for 1. til 7. klasse kom ut i tidsrommet 1985 – 1994. Deler av serien er utgitt i Sverige og Danmark. Sesam Sesam-bøkene inneholder nyere og eldre skjønnlitteratur og tekster skrevet av TFE, blant annet intervjuer, sakprosatekster og gjendiktninger/oversettelse av litteratur som ikke tidligere har vært utgitt i Norge. Sesam Sesam-serien var, fra de første bøkene kom ut på 1980-tallet og fram til slutten av 1990-tallet, Norges mest brukte leseverk.

Serien er tildelt fagbokprisen William Nygaards legat.

Lesebøkene med alle komponenter kom i nye og reviderte utgaver i forbindelse med Reform 97. Se pkt. 69-89.

Ad pkt. 61

Boka Les med meg (1995) ble valgt som Libris-kjedens gave til alle norske barn som skulle begynne på skolen høsten 1995. (Året før ble Jostein Gaarders bok Sofies verden valgt som årets bokgave til norske ungdomsskoleelever!) Les med meg inneholder blant annet gjendiktninger av utenlandsk litteratur, særlig amerikansk barnepoesi.

Ad pkt. 63 – 67 og pkt. 69 - 72

Lærebøkene Nelle nisten/Okko to (1995) og Sesam Sesam 1 (1997) med tilleggskomponenter representerer to konkurrerende norsktilbud for 6-åringer.

Ad pkt. 69 – 75, pkt. 77 – 82 og pkt. 84– 89

Lærebøkene (1997 – 1999) er revisjoner av Sesam Sesam-serien – se ovenfor.

Ad pkt. 76 og pkt. 83

Lærebøkene i kunst og håndverk (1997 og 1998) er skrevet sammen med førsteamanuensene Anny Haabesland og Ragnhild Vavik. Lærebøkene er et forsøk på å forene didaktiske overveielser og metoder fra de to fagområdene kunst og håndverk og norsk. 

Ad pkt. 90 og ut

 Zeppelin er et norskverk som dekker både språk- og litteraturundervisningen i grunnskolen 1. – 4. trinn, og som omfatter en rekke tilleggskomponenter. Verket har i lange perioder vært Norges mest brukte norskverk.

Ad pkt. 139-142

De to bøkene bygger på Zeppelin START (se pkt. 112-114), men representerer et alternativ for grunnskoler som vektlegger en raskere leseopplæring fra første trinn.

VITENSKAPELIGE/FAGLIGE ARBEIDER (I)

1          1971     ”Syndere i sommersol og Jeg er blitt glad i en annen. En sammenligning av to romaner av Sigurd Hoel.” Hovedfagsoppgave i nordisk litteratur til historisk-filosofisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo. 114 sider.

2            1977     ”Rapport fra et arbeid med Arne Garborgs Haugtussa”. Skoleforum 12, side 18-20.

3            1980     ”Tro og tvil i moderne barnelitteratur. Anmeldelse av Ying Toijer-Nilssons bok.” Prismet 7, side 216-218.

4            1980     ”Improvisasjon - mål og metode.” Drama 3, side 2-7. Også trykt i Skoleforum  2/1981, side 9-14.

5            1983     ”...dette handler jo om oss. Om kvinnelitteratur.” I Emner fra litteraturen. Halden lærerhøgskole. Skrifter 3, side 38-43.

6            1983     ”Kristen barnelitteratur - noe godt og mye dårlig?” I Emner fra litteraturen. Halden lærerhøgskole. Skrifter, 3, side 29-37.

7            1983     ”Forfattere på huk. Om nyere norsk barnepoesi.” I Thorsen, A. (red.): Norskårbok for barne- og ungdomslitteratur, Oslo: Lunde forlag, side 65-85. Også trykt i Birkeland, T. & Risa, G. (red.): Litteratur for barn. Artiklar om barns bøker og lesing. Oslo: Cappelen (1990), side 113-137.

8            1983     Pedagogisk drama.  Oslo: Aventura forlag. 227 sider.

9            1984     ”Drama i lærerutdanningen.” Norsk Pedagogisk Tidsskrift 4, side 173-181.

10          1985     Pedagogisk drama. Oslo: Aventura forlag. 259 sider. Ny og utvidet utgave - se pkt 8.

11          1985     ”Her kommer Ole Brumm - om dyr i barnelitteraturen.” Vi foreldre 3, side 28-29.

12          1988     ”Prosess-skriving og 6-åringer. Inntrykk fra et amerikansk klasseværelse.”   Norsklæreren 1, side 38-47. Også trykt i Abraka­dabra. Vuxenläsning om barnkultur 1/1989, side 7-10.(”Processkrivning med 6-åringar i USA: Barn har rika källor för eget skrivande”), og i LTG-bladet 1992.

13          1988     ”Lese- og skriveopplæring  - eller skrive- og leseopplæring? Noen erfaringer med prosess-skriving i en førsteklasse.”  Norsk Skoleblad 12, side 16‑18. (Utelatte avsnitt trykt i 18/1988.)

14          1988     ”Barns vei til skriftspråket. En studie i skriveutvikling på grunnlag av tekster skrevet av barn i alderen 4 - 8 år.” Artikkel er en bearbeidelse av et innlegg som ble holdt på et nordisk symposium på Universitetet i Uppsala. Trykt i Gunnars­son, B.L., Liberg, C., Wahlen, S. (red.):  ASLA. Skrivande. Rapport från ASLA:s nordiska symposiumUppsala, 10.-12. november 1988, side 90-102.

15          1989     Den grunnleggende lese- og skriveopplæringen.  Oslo: Aschehoug forlag. 206 sider. 

16          1990     ”Litteratur og skoleskriving”. I Lærerveiledning til Sesam Sesam. Lesebok 2. Oslo: Aschehoug forlag, side 7-30.

17          1991     ”’Meningsfylte tekster’ og den grunnleggende lese- og skriveopplæringen.” I Austad, I. (red.): Mening i tekst. Oslo: Cappelen, side 15-51. Ny utgave se pkt. 30.

18          1991     ”Den grunnleggende leseopplæringen - hva har skjedd?” GSR. Nytt fra Grunnskolerådet. 3, side 27-29.

19          1991     ”Delprosjektet: DEN FØRSTE MORSMÅLSOPPLÆRINGEN, INKLUDERT OVERGANGEN BARNEHAGE - SKOLE” (Utarbeidet av Elsness, T.F. og Lie, A.) I Prosjekt skriftspråk. Utvikling av skriftspråklig kompetanse og kunnskapsstrategier gjennom utdanningssystemet. Forskning, utviklingsarbeid, lærerutdanning, side 30-45.

20          1992     Plosivutbyttinger i yngre barns tekster. Høgskolen i Østfold. 36 sider.

21          1993     ”En kjærlighetserklæring til litteraturen - og til leseboken.” Foredrag holdt i Ålesund og Molde januar 1992. Senere trykt i Sesam Sesam. Lærerveiledning 6A*B. Oslo: Aschehoug forlag (1993) og i Sesam Sesam. Lærerveiledning 7A*B. Oslo: Aschehoug forlag (1999).

22          1994     ”Hvordan klassifisere rettskrivningsavvik i tekster skrevet av barn i alderen 6-7 år?” I Wiggen, G. og Elbro C. (red.): Språkvitenskapelige beskrivelsesmodeller i studiet av lesing og skriving. Oslo, Universitetet i Oslo: SLS, side 23-46. Artikkelen er en  bearbeidelse av et innlegg holdt på nordisk forskersymposium på Lysebu 1993. 

23          1997     Den grunnleggende lese- og skriveopplæringen. Oslo: Aschehoug forlag. 221 sider. Utvidet utgave, se pkt. 15.

24          1997     Temaarbeid og språkstimulering. Oslo: Aschehoug forlag. 232 sider.

25          1999     ”Hvordan lærer barna våre å lese?” Kronikk i Fædrelandsvennen 9. desember.

26          2001     II SFR. Stavestrategier hos barn i alderen 7-8 år. Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Universitetet i Oslo. Doktoravhandling, 411 sider.

27          2001     ”’Ola lo’ eller ’Tanta mi spiller cello, sa Cecilie’: debatten om lesemetoder”. Kronikk i  Norsk skoleblad 30/31, side 40-42.

28          2001     ”Passer ’engelske’ modeller for skriftspråkutviklingen på norske barn?”      Prøveforelesning til dr. philos.-graden ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.                    Universitetet i Oslo.

29          2002     Vi skriver. Stavestrategier hos barn i alderen 7-8 år. I serien Perspektiv
17 x 24
. Oslo: Unipub forlag. 366 sider.

30          2003     ”Nytt årtusen – ny leseopplæring?” I Austad, I. (red.): Mening i tekst. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag, side 167-210.

31          2004     ”Staveutviklingen hos barn i alderen 7-8 år.” I Skardhamar, A.-K. (red.) Morsmål og skolestart, HiO-rapport 8, side 5-21. Artikkelen er en bearbeidelse av et innlegg holdt på Dansklærerforeningens og FFL’s konferanse om ”Morsmål og skolestart” i      København 2003.

32          2005     ”Barns tekster og tegninger i et semiologisk perspektiv. I Solerød, E. (red.). Festskrift til professor Alfred Lie. Høgskolen i Østfold. Rapport 2, side 53-80.

33          2010     “Trust and Relations of Trust in Two Novels for Young Adults: Anchored or Adrift?” I Kvam, S. (red.). Textsorten und kulturelle kompetenz. Interdiziplinäre Beiträge zur    Textwissenschaft. Münster, New York, München, Berlin: Waxmann Verlag, side 227- 246.     

34          2010     ”Nå mor eller far svikter. Om tillit og tillitsrelasjoner i to romaner for ungdom.” Paper presentert på Nordisk forskerkonferanse, Stockholm våren 2010.

35          2011     Tillit og tillitsrelasjoner I nordisk barne- og ungdomslitteratur. Prosjektbeskrivelse. Halden/Oslo: Høgskolen i Østfold/Høgskolen i Oslo.

36          2011     Når mor eller far svikter. Om tillit og tillitsrelasjoner i to norske ungdomsromaner. Barnboken. Tidsskrift för barnlitteraturforskning nr. 2, 2011, årgang 34, side 30-44.

37          2011     “Learning to read in transparent orthographies: A study of literacy acquisition in Norwegian and Swedish.” Innlegg på den internasjonale forskerkonferansen Variation and comparison. The Art of Comparison in Humanistic and Social Science, Høgskolen i Østfold 11.-12. april 2011.

38          2012     Å lære å lese med transparente skriftspråk: En studie av leseutviklingen hos svenske og norske barn. Akademika forlag, 85 sider.

LÆREBØKER (II)

39          1985     Sesam Sesam. Lesebok 2. Bokmål.
                           Sesam Sesam. Lesebok 2. Nynorsk.
                           Oslo: Aschehoug forlag. 202 sider. 

40          1985     Lærerveiledning til Sesam. Lesebok 2.
                           Oslo: Aschehoug forlag. 142 sider. 

41          1986     Sesam Sesam. Lesebok 3. Bokmål.
                           Sesam Sesam. Lesebok 3. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 252 sider.

42          1986     Lærerveiledning til Sesam Sesam. Lesebok 3.
                           Oslo: Aschehoug forlag. 174 sider.

43          1989     Sesam Sesam ABC. Bokmål.
                           Sesam Sesam ABC. Nynorsk.
                           Oslo: Aschehoug forlag. 154 sider. 

44          1989     Bokstavboka. Bokmål.
                            Bokstavboka. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 76 sider. 

45          1989     Dikterboka. Bokmål.
                           Dikterboka. Nynorsk.
                           Oslo: Aschehoug forlag. 82 sider.

46          1991     Sesam Sesam 4A. Bokmål.
                           Sesam Sesam 4A. Nynorsk.
                           Oslo: Aschehoug forlag. 162 sider. 

47          1991     Sesam Sesam 4B. Bokmål.
                           Sesam Sesam 4B. Nynorsk.
                           Oslo: Aschehoug forlag. 160 sider. 

48          1991     Sesam Sesam. Lærerveiledning 4A*B.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 100 sider.
49          1991     Sagoboken.
                           Stockholm: Bonniers forlag. 119 sider. 

50          1991     Bokstavsboken.
                           Stockholm: Bonniers forlag. 64 sider. 

51          1992     Sesam Sesam 5A. Bokmål.
                           Sesam Sesam 5A. Nynorsk.
                           Oslo: Aschehoug forlag. 176 sider.

52          1992     Sesam Sesam 5B. Bokmål.
                           Sesam Sesam 5B. Nynorsk.
                           Oslo: Aschehoug forlag. 176 sider. 

53          1992     Sesam Sesam. Lærerveiledning 5A*B.
                           Oslo: Aschehoug forlag. 140 sider.

54          1993     Sesam Sesam 6A. Bokmål.
                           Sesam Sesam 6A. Nynorsk. 
                           Oslo: Aschehoug forlag. 176 sider.

55          1993     Sesam Sesam 6B. Bokmål.
                            Sesam Sesam 6B. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 176 sider

56          1993     Sesam Sesam. Lærerveiledning 6A*B.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 140 sider.

57          1993     Sesam Sesam ABC. Lydbok. Bokmål.
                            Sesam Sesam ABC. Lydbok. Nynorsk.
                            Melhus: Lydbokforlaget.

58          1994     Sesam Sesam 2. Lydbok. Bokmål.  
                           Sesam Sesam 2. Lydbok. Nynorsk.
                            Melhus: Lydbokforlaget.

59          1994     Sesam Sesam. Skriv 2. Bokmål.
                            Sesam Sesam. Skriv 2. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 64 sider.

60          1994     Sesam Sesam. Skriv 3. Bokmål.
                            Sesam Sesam. Skriv 3. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 64 sider.

61          1995     Les med meg. Bokmål.
                            Les med meg. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 110 sider.

62          1995     Les med meg. Lydbok. Bokmål.
                            Les med meg. Lydbok. Nynorsk.
                            Melhus: Lydbokforlaget.

63          1995     Nelle nisten. Bokmål.
                            Nelle nisten. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 16 sider.

64          1995     Okko to. Bokmål.
                            Okko to. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 16 sider.

65          1995     Nelle nisten. Okko to. Lydbok. Bokmål.
                            Nelle nisten. Okko to. Lydbok. Nynorsk.
                            Melhus: Lydbokforlaget.

66          1995     ”Tale og skrift”. I Elsness, T. Fosby, Havnelid, A. og R., Thoresen, V.                                          og Venheim, R.:Tussilago. Lærerveiledning, side 11-55.
                            Oslo: Aschehoug forlag.

67          1995     Nelle nisten. Okko to. Arbeidsbok. Bokmål.
                            Nelle nisten. Okko to. Arbeidsbok. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 64 sider.

68          1995     Sesam Sesam 3. Lydbok. Bokmål.
                            Sesam Sesam 3. Lydbok. Nynorsk. 

69          1997     Sesam Sesam * På sporet 1-2. LÆR Å LESE. Bokmål.
                            Sesam Sesam * På sporet 1-2. LÆR Å LESE. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 64 sider.

70          1997     Sesam Sesam * På sporet 1. TEMABOKA. Bokmål.
                            Sesam Sesam * På sporet 1. TEMABOKA. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 56 sider.

71          1997     Sesam Sesam * På sporet 1. LEK MED ORD. Bokmål.
                            Sesam Sesam * På sporet 1. LEK MED ORD. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 40 sider.

72          1997     Sesam Sesam * På sporet 1. LEK MED BOKSTAVER. Bokmål.
                            Sesam Sesam * På sporet 1. LEK MED BOKSTAVER. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 64 sider.

73          1997     Sesam Sesam 5A. Bokmål.
                            Sesam Sesam 5A. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 160 sider.

74          1997     Sesam Sesam 5B. Bokmål.
                            Sesam Sesam 5B. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 144 sider.

75          1997     Sesam Sesam. Lærerveiledning 5A*B.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 96 sider.

76          1997     (Sammen med Haabesland, A. og Vavik, R.)
                            Kunst og håndverk 5. klasse. Bokmål.
                            Kunst og håndverk 5. klasse. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 84 sider.

77          1998     Sesam Sesam 3. Bokmål.
                            Sesam Sesam 3. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 216 sider.

78          1998     Sesam Sesam. Lærerveiledning 3.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 117 sider.

79          1998     Sesam Sesam. Skriv 3. Bokmål.
                            Sesam Sesam. Skriv 3. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 64 sider.

80          1998     Sesam Sesam 6A. Bokmål.
                            Sesam Sesam 6A. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 186 sider.

81          1998     Sesam Sesam 6B. Bokmål.
                            Sesam Sesam 6B. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 186 sider.

82          1998     Sesam Sesam. Lærerveiledning 6A*6B.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 140 sider.

83          1998     (Sammen med Haabesland, A. og Vavik, R.)
                            Kunst og håndverk 6. klasse. Bokmål.
                            Kunst og håndverk 6. klasse. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 132 sider.

84          1998     Sesam Sesam 4. Bokmål.
                            Sesam Sesam 4. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 216 sider.

85          1998     Sesam Sesam. Lærerveiledning 4.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 117 sider.

86          1998     Sesam Sesam. Skriv 4. Bokmål.
                            Sesam Sesam. Skriv 4. Nynorsk.
                            Oslo Aschehoug forlag. 64 sider.

87          1999     Sesam Sesam 7A. Bokmål.
                            Sesam Sesam 7A. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 176 sider.

88          1999     Sesam Sesam 7B. Bokmål.
                            Sesam Sesam 7B. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 176 sider.

89          1999     Sesam Sesam. Lærerveiledning 7A*7B.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 140 sider.

90          2002     Zeppelin A. Bokmål.
                            Zeppelin B. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 74 sider.

91          2002.    Zeppelin A. Arbeidsbok. Bokmål.
                            Zeppelin A. Arbeidsbok. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 64 sider.

92          2002     Zeppelin A. Lærerveiledning.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 140 sider.

93          2002     Zeppelin A. Rød bok 1. Bokmål.
                            Zeppelin A. Rød bok 1. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 16 sider.

94          2002     Zeppelin A. Rød bok 2. Bokmål.
                            Zeppelin A. Rød bok 2. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 16 sider.

95          2002     Zeppelin A. Gul bok 1. Bokmål.
                            Zeppelin A. Gul bok 1. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 16 sider.

96          2002     Zeppelin A. Gul bok 2. Bokmål.
                            Zeppelin A. Gul bok 2. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 16 sider.

97          2002     Zeppelin ABC. Bilde-, bokstav- og ordkort. Bokmål.
                            Zeppelin ABC. Bilde-, bokstav- og ordkort. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag.

98          2003     Zeppelin B. Bokmål.
                            Zeppelin B. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 74 sider.

99          2003     Zeppelin B. Arbeidsbok. Bokmål.
                            Zeppelin B. Arbeidsbok. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 64 sider.

100       2003     Zeppelin B. Lærerveiledning.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 140 sider.

101        2003     Zeppelin B. Rød bok 3. Bokmål.
                            Zeppelin B. Rød bok 3. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 16 sider.

102        2003     Zeppelin B. Rød bok 4. Bokmål.
                            Zeppelin B. Rød bok 4. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 16 sider.

103        2003     Zeppelin B. Gul bok 3. Bokmål.
                            Zeppelin B. Gul bok 3. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 16 sider.

104        2003     Zeppelin B. Gul bok 4. Bokmål.
                            Zeppelin B. Gul bok 4. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 16 sider.

105        2003     Zeppelin C. Bokmål.
                            Zeppelin C. Nynorsk.     
                            Oslo: Aschehoug forlag. 74 sider.

106        2003     Zeppelin C. Arbeidsbok. Bokmål.
                            Zeppelin C. Arbeidsbok. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 64 sider.

107        2003     Zeppelin C. Lærerveiledning.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 152 sider.

108        2003     Bamse Brakar. Blå bok 1. Bokmål.
                            Bamse Brakar. Blå bok 1. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 16 sider.
                            Utgitt i ny og utvidet utgave i Zeppelin leseserie. Småbok. 2010, se pkt.134.

109        2003     Luftens dronning. Blå bok 2. Bokmål.
                            Luftdronninga. Blå bok 2. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 16 sider. Utgitt i ny og utvidet utgave i Zeppelin                                   leseserie. Småbok. 2010, se pkt. 135.

110        2003     Dyr og rekorder. Blå bok 3. Bokmål.
                            Dyr og rekordar. Blå bok 3. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 16 sider.
                            Utgitt i ny og utvidet utgave i Zeppelin leseserie. Småbok. 2010, se pkt.132.

111        2003     Ulvebarna. Blå bok 4. Bokmål.
                            Ulvebarna. Blå bok 4. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 16 sider.
                            Utgitt i ny og utvidet utgave i Zeppelin leseserie. Småbok. 2010, se pkt.133.

112        2005     Zeppelin START. Bokmål.
                            Zeppelin START. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 120 sider.

113        2005     Zeppelin START. Arbeidsbok. Bokmål.
                            Zeppelin START. Arbeidsbok. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 64 sider.

114        2005     Zeppelin START. Lærerveiledning.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 224 sider.

115        2006     Zeppelin 3. Lesebok. Bokmål.
                            Zeppelin 3. Lesebok. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 160 sider.

116        2006     Zeppelin 3. Språkbok. Bokmål.
                            Zeppelin 3. Språkbok. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 140 sider.

117        2006     Zeppelin 3. Arbeidsbok til lesebok. Bokmål.
                            Zeppelin 3. Arbeidsbok til lesebok. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 64 sider.

118        2006     Zeppelin 3. Arbeidsbok til språkbok Bokmål.
                            Zeppelin 3. Arbeidsbok til språkbok. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 64 sider.

119        2006     Zeppelin 3. Lærerveiledning.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 224 sider.

120        2006     Zeppelin bokstavplansjer.
                            Oslo: Aschehoug forlag.

121        2006     Zeppelin bokstavremser.
                            Oslo: Aschehoug forlag.

122        2007     Zeppelin 4. Lesebok. Bokmål.
                            Zeppelin 4. Lesebok. Nynorsk.
                             Oslo: Aschehoug forlag. 180 sider.

123        2007     Zeppelin 4. Språkbok. Bokmål.
                            Zeppelin 4. Språkbok. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 160 sider.

124        2007     Zeppelin 4. Arbeidsbok til lesebok. Bokmål.
                            Zeppelin 4. Arbeidsbok til lesebok. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 64 sider.

125        2007     Zeppelin 4. Arbeidsbok til språkbok. Bokmål.
                            Zeppelin 4. Arbeidsbok til språkbok. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 64 sider.

126        2007     Zeppelin 4. Lærerveiledning.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 224 sider.

127        2008     Gåter og vitser. Zeppelin leseserie. Småbok. Bokmål.
                            Gåter og vitsar. Zeppelin leseserie. Småbok. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 24 sider.

128        2008     Den første månelandingen. Zeppelin leseserie. Småbok. Bokmål.
                            Den første månelandinga. Zeppelin leseserie. Småbok. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 24 sider.

129        2009     Les. Zeppelin leseserie. Småbok. Bokmål.
                            Les. Zeppelin leseserie. Småbok. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 24 sider.

130        2009     Les mer. Zeppelin leseserie. Småbok. Bokmål.
                            Les meir. Zeppelin leseserie. Småbok. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 24 sider.

131        2009     Les enda mer. Zeppelin leseserie. Småbok. Bokmål.
                            Les enda meir. Zeppelin leseserie. Småbok. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 24 sider.

132        2009     Gøy å lese. Zeppelin leseserie. Småbok. Bokmål.
                            Gøy å lese. Zeppelin leseserie. Småbok. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 24 sider.

133        2010     Fire og to til. Zeppelin leseserie. Småbok. Bokmål.
                            Fire og to til. Zeppelin leseserie. Småbok. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 24 sider.

134        2010     Vrimmelby. Zeppelin leseserie. Småbok. Bokmål.
                            Vrimmelby. Zeppelin leseserie. Småbok. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 24 sider.

135        2010     Dyr og rekorder. Zeppelin leseserie. Småbok. Bokmål.
                            Dyr og rekorder. Zeppelin leseserie. Småbok. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 24 sider.

136        2010     Ulvebarna. Zeppelin leseserie. Småbok. Bokmål.
                            Ulvebarna. Zeppelin leseserie. Småbok. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 24 sider.

137        2010     Bamse Brakar. Zeppelin leseserie. Småbok. Bokmål.
                            Bamse Brakar. Zeppelin leseserie. Småbok. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 24 sider.

138        2010     Luftens dronning. Zeppelin leseserie. Bokmål.
                            Luftdronninga. Zeppelin leseserie. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 24 sider.

139        2011     Zeppelin 1A. Bokmål.
                            Zeppelin 1A. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 120 sider.

140        2011     Zeppelin 1B. Bokmål.
                            Zeppelin 1B. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 120 sider.

141        2011     Arbeidsbok til Zeppelin 1A. Bokmål.
                            Arbeidsbok til Zeppelin 1A. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 64 sider.

142        2011     Arbeidsbok til Zeppelin 1B. Bokmål
                           Arbeidsbok til Zeppelin 1B. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 64 sider.

143        2011     Zeppelin. Lærerveiledning 1A * 1B.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 260 sider.

144        2012     Zeppelin 2A. Bokmål.
                            Zeppelin 2A. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 120 sider.

145        2012     Zeppelin 2B. Bokmål.
                            Zeppelin 2B. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 120 sider.

146        2012     Arbeidsbok til Zeppelin 2A. Bokmål.
                            Arbeidsbok til Zeppelin 2A. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 64 sider.

147        2012     Arbeidsbok til Zeppelin 2B. Bokmål.
                            Arbeidsbok til Zeppelin 2B. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 64 sider.

148        2012     Zeppelin. Lærerveiledning 2A * 2B.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 448 sider.

150        2016     Nye Zeppelin 3. Språkbok. Bokmål.
                            Nye Zeppelin 3. Språkbok. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 153 sider.

151        2016     Nye Zeppelin 3. Lesebok. Bokmål.
                           Nye Zeppelin 3. Lesebok. Nynorsk.
                           Oslo: Aschehoug forlag. 180 sider.

153        2016     Nye Zeppelin 3. Arbeidsbok til språkbok. Bokmål.
                           Nye Zeppelin 3. Arbeidsbok til språkbok. Nynorsk.
                           Oslo: Aschehoug forlag. 64 sider.

154        2016     Nye Zeppelin 3. Arbeidsbok til lesebok. Bokmål.
                           Nye Zeppelin 3. Arbeidsbok til lesebok. Nynorsk.
                           Oslo: Aschehoug forlag. 64 sider.

155        2017     Nye Zeppelin 4. Språkbok. Bokmål.
                           Nye Zeppelin 4. Språkbok. Nynorsk.
                           Oslo: Aschehoug forlag. 184 sider.

156        2017     Nye Zeppelin 4. Lesebok. Bokmål.
                           Nye Zeppelin 4. Lesebok. Nynorsk.
                           Oslo: Aschehoug forlag. 200 sider.

157        2017     Nye Zeppelin 4. Arbeidsbok til språkbok. Bokmål.
                           Nye Zeppelin 4. Arbeidsbok til språkbok. Nynorsk.
                           Oslo: Aschehoug forlag. 72 sider.

158        2017     Nye Zeppelin 4. Arbeidsbok til lesebok. Bokmål.
                           Nye Zeppelin 4. Arbeidsbok til lesebok. Nynorsk.
                           Oslo: Aschehoug forlag. 72 sider.   

159        2018     Nye Zeppelin 1A. Bokstavbok. Bokmål.
                           Nye Zeppelin 1A. Bokstavbok. Nynorsk.
                           Oslo: Aschehoug forlag. 120 sider.

160        2018     Nye Zeppelin 1B. Lesebok. Bokmål.
                           Nye Zeppelin 1A. Lesebok. Nynorsk.
                           Oslo: Aschehoug forlag. 120 sider.

161        2018     Nye Zeppelin 1A. Arbeidsbok til bokstavbok. Bokmål.
                           Nye Zeppelin 1A. Arbeidsbok til bokstavbok. Nynorsk.
                           Oslo: Aschehoug forlag. 72 sider.

162        2018     Nye Zeppelin 1B. Arbeidsbok til lesebok. Bokmål.
                            Nye Zeppelin 1A. Arbeidsbok til lesebok. Nynorsk.
                            Oslo: Aschehoug forlag. 72 sider.
                      

              
                      

Emneord: Turid Fosby Elsness, Turid Elsness, Barnelitteratur, barns skriftspråkutvikling, Nye Zeppelin, Norsk for 1.-4.trinn
Publisert 17. okt. 2018 14:25 - Sist endret 16. nov. 2018 10:39