Huskeliste for praksislærere

Huskelisten er veiledende og må sees i sammenheng med Retningslinjer for praksis.

1. Mottakelse av studenten

Det er viktig å legge stor vekt på studentens første møte med praksislæreren og barnehagen. Studenten er ukjent, og skal på kort tid tilpasse seg en ny barnehage og utføre nye, og for mange, utfordrende oppgaver. Da er det sentralt at studenten føler seg velkommen.

  • Praksislærer skal være tilstede i barnehagen når studenten kommer, og være den som tar i mot og viser studenten tilrette. Praksislærer skal være tilstede hele praksisperioden. Ferie og avspasering skal ikke tas i praksisperioden.
  • Barn, personale og foreldre skal være godt informert om at akkurat denne studenten skal komme, og at det er skapt et klima for åpenhet overfor studenten. Vi forventer også at studenten selv er åpen og aktiv, og tar initiativ til å hilse på og bli kjent med barn, personale og foreldre.

2. Orienteringer til studenten første dag

Første dag skal det gjennomføres orienteringsmøte med studenten for å skape en oversikt over perioden og tiden i barnehagen. På møtet gis det generell informasjon om barnehagen, rutiner, planer og lignende. Studenten skal få informasjon om, og underskrive taushetserklæringen. Informasjonsmengden bør selvfølgelig tilpasses studentens klassetrinn og erfaringsbakgrunn.

Er det flere studenter i en barnehage, kan gjerne noe av den første informasjonen, som er felles for alle, gis på et felles møte.

3. Veiledning og evaluering av studenten

I begynnelsen av perioden må praksislærer og student avklare hvordan veiledningstimene skal struktureres og brukes. Begge må alltid være godt forberedt til møtene. Praksislæreren må også være klar over sitt ansvar som forbilde overfor studenten. Dette innebærer at praksislærer må være mye tilstede der studenten er. Tilstedeværelse er også viktig for at praksislæreren skal få et godt grunnlag til veiledning og vurdering av studenten. Små klapp på skulderen og kommentarer til studenten underveis er ønskelig.

  • Alle praksislærere vil ha mye relevant erfaring å dele med studenten, men praksislæreren må finne en balanse mellom veiledning ut fra studentens ønsker og behov, og veiledning ut fra egen erfaring og kunnskapsbakgrunn. Studenten vil være gode rettledere når det gjelder å finne dette balansepunktet.
  • Erfaring har vist at læringseffekten av studentens arbeid øker når det settes av tid både til før- og etterveiledning. Veiledningen må være forberedt av både praksislærer og student.
  • Ved veiledning og evaluering er det vesentlig å peke på studentens positive sider og å vise til felt studenten må arbeide mer med. Det vil også være riktig å understreke overfor studenten at vurderingen er subjektiv. Tilbakemeldingen må være mest mulig konkret for at studenten kan få faglig utbytte av vurderingen.

Praksispermen og andre oppgaver som studenten gjør skal vurderes skriftlig og muntlig.
 

For å rasjonalisere arbeidet, ber vi om at følgende blir gjort før praksisperioden begynner:

  • Praksislærer lager et forslag til arbeidstider og veilednings- og evalueringstimer.
  • Studenten har et forslag til plan for arbeidsoppgaver og framdrift av denne.
  • Praksislærer og student har begge utarbeidet forutsetninger, forventinger og mål for perioden - i forhold til seg selv, studenten/praksislæreren, og for arbeidet i perioden.
Publisert 27. juni 2018 09:53 - Sist endret 18. des. 2019 10:49