Om praksis

Praksisopplæringen finner sted på utvalgte partnerskapskoler/utviklingsskoler på ungdomstrinn og videregående opplæring i Østfold fylke.

Praksisopplæringen er obligatorisk, veiledet og vurdert. Omfanget av praksisopplæringen er minimum 60 hele dager. Studenten skal ha undervisning i klasserommet 8-12 undervisningstimer per uke i praksisperioden. Hovedregelen er at studenten i tillegg får 2-3 timer veiledning pr. uke. Praksisemnene har en tydelig progresjon og er knyttet til ulike deler av skolens virksomhet.

Tiden studentene bruker til praksis pr. uke skal tilsvare en lærers arbeidsuke. Studentene skal være på skolen innenfor skolens kjernetid og delta i de aktiviteter som inngår i en lærers arbeidsplanfestede dag, noe som betyr at studenter som jobber ved siden av studiet må påregne å være borte fra egen jobb mens praksisperiodene pågår.

Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis for å oppnå karakteren Bestått. Praksis må være Bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Studentene kan ha både individuell praksis, parpraksis og gruppepraksis. 

Publisert 21. nov. 2018 11:23 - Sist endret 29. nov. 2018 13:28